1. بحث از خود نظام حقوقی، چگونگی شکل گیری یک نظام حقوقی، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس
  2. جستجو در سایت :   

کلسن یا رویکرد پوزیتیویستها به حقوق در همین راستا قابل تحلیل می باشد.
3. استدلال حقوقی، منطق حقوقی مانند مساله د ادرسی در دادگاهها.
4. تفسیر حقوقی که جزو موضوعات بیرونی حقوق می باشد.
5. بحث حقهای قانونی وحقهای اخلاقی.
6. کارکردهای حقوق،مورد هایی زیرا نظم بخشی وتامین قسط و عدل از موضوعات کارکردی و درونی حقوق می باشد.
7. مداخله دولت درحیات سیاسی و اجتماعی مردم

2-3- موضوعات بیرونی حقوق[18]:
1. ماهیت تکلیف حقوقی
2. رابط حقوق واقتصاد و توجهی اقتصادی قاعده حقوقی؛ دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
3. بحثهای فمینیستی که بیانگر تاثیر قاعده ی حقوقی می باشد.
در فلسفه حقوق دو مکتب حقوقی هست[19]:
1. مکتب حقوق طبیعی فطری؛

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید