شهریور 92

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیومورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum Hort)

 

به کوشش

عباس اتابکی

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا می­باشد. یکی از دشواری­های عمده در پرورش گیاه شمعدانی، کم­سبزینگی در برگ­های آن، در دوران رشد می­باشد که به مرور زمان افزایش می­یابد. عناصر آهن و روی می­توانند برای رفع این دشواری، تأثیر بزرگی اعمال ­کنند. این پژوهش به مقصود مطالعه اثر تغذیه­ای محلولپاشی برگساره­ای غلظت­های مختلف منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیو مورفولوژیکی گل شمعدانی در آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح به گونه کامل تصادفی در 7 تیمار و 5 تکرار در گلخانه باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز انجام گردید. داده­ها با نرم افزار SAS تجزیه و میانگین­ها با آزمون LSD در سطح 5% و 1% مقایسه شدند. در این پژوهش از دو رقم ‘Glacis’ با رنگ سفید و ‘Rosana’ با رنگ قرمز گل شمعدانی بهره گیری گردید و با           انواع تیمارهای نانو و سولفات، عناصر آهن و روی در غلظت­های 1500، 2000 و 2500   میلی­گرم بر لیتر همراه با تیمار شاهد در دو سال محلولپاشی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به غیر از ویژگی زمان گلدهی، اثر سال تاثیر معنی­داری را بر سایر ویژگی­ها نداشت. پس میانگین داده­ های دو سال مورد بهره گیری تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار کودی نانو آهن و نانو روی در غلظت 2500 میلی­گرم بر لیتر توانست بیشتر ویژگی­ها مانند وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، طول و قطر ساقه گلدهنده، اندازه سطح برگ، سبزینه، نورساخت، تعرق، و غلظت عناصر آهن و روی موجود در برگ را به گونه معنی­داری افزایش دهد. تعداد گل، زمان گلدهی و اندازه هدایت روزنه­ای اگرچه نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند، اما اختلاف معنی­داری بین تیمارها نظاره نشد. در این پژوهش، همه ویژگی­های اندازه­گیری شده از نظر آماری در رقم ‘Rosana’ بهتر از رقم ‘Glacis’ بود.
 

فهرست مطالب

 

 

صفحه                            عنوان

 

فصل اول: مقدمه

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی……………………………………………………. ………………..3

2-1- گیاهشناسی شمعدانی…………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ریخت‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-1- ریشه 5

2-3-1- ساقه 5

3-3-1- برگ……………………………………………………………………………………………………………………….6

4-3-1- گل 6

4-1- نیازهای رشدی شمعدانی………………………………………………………………………………………………6

1-4-1- دما 6

2-4-1- نور 7

3-4-1- آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………7

4-4-1- خاک 7

5-4-1- تغذیه 8

5-1- گلدهی…………………………………………………………………………………………………………………………..8

6-1- گیاه­افزایی………………………………………………………………………………………………………………………8

7-1- بیماری‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..9

8-1- عارضه ­های فیزیولوژیک……………….………………………………9

9-1- نانو کودها……………………………………………………………………………………………………………………10

‫1-9-1- جایگاه و تأثیر نانوکودها در بهبود کارآیی مصرف عناصر غذایی 11

‫2-9-1- موردها کاربرد نانو کودها 12

10-1- اهمیت و اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین

1-2- تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- تاریخچه تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………….18

3-2- وضعیت آهن در خاک و تأثیر آن در گیاهان…………………………………………………………….19

1-3-2- آهن خاک 19

2-3-2- تأثیر­های زیست شیمیایی آهن 20

3-3-2- نشانه­های کمبود آهن 21

4-3-2- جذب و انتقال آهن از برگ 21

5-3-2- اثر آهن بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 22

4-2- وضعیت روی در خاک و تأثیر آن در گیاهان…………………………………………………………….23

1-4-2- روی در خاک 23

2-4-2- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی 24

3-4-2-تأثیر، جذب و انتقال روی در گیاه 25

4-4-2- نشانه­های کمبود و سمیت 25

5-4-2- اثر روی بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 26

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

1-3- مکان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………30

2-3- مواد گیاهی و کودی……………………………………………………………………………………………………30

3-3- محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………….30

4-3- مراقبت‌های لازم پیش از کاربرد تیمارها در فصل رشد……………………………………………..31

5-3- تیمار‌ها و روش کار……………………………………………………………………………………………………..31

6-3- جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..32

1-6-3- ویژگی‌های مورفولوژیکی 32

2-6-3- ویژگی‌های فیزیولوژیکی 33

7-3- اثر سال بر ویژگی­های گل شمعدانی………………………………………………………………………….36

8-3- طرح آزمایش و واکاوی داده‌ها……………………………………………………………………………………37

 

فصل چهارم: نتایج

‫1-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………39

1-1-4- وزن تر و خشک شاخساره 41

2-1-4- وزن تر و خشک ریشه 43

3-1-4- تعداد گل و زمان گلدهی 46

4-1-4- سطح برگ 48

5-1-4- طول و قطر ساقه گلدهنده 49

‫2-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………53

1-2-4- سبزینه 54

2-2-4- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 55

3-2-4- غلظت آهن و روی 59

 

فصل پنجم: بحث

1-5- ویژگی­های مورفولوژیک……………………………………………………………………………………………..63

1-1-5- وزن تر و خشک شاخساره……. 63

2-1-5- وزن تر و خشک ریشه 64

3-1-5- تعداد گل و زمان گلدهی 65

4-1-5- طول و قطر ساقه گلدهنده 67

5-1-5- سطح برگ 68

2-5- ویژگی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………70                                                                          

1-2-5- سبزینه 70

2-2-5- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 72

3-2-5- غلظت عناصر آهن و روی 73

3-5- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………75

4-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 76

فهرست منابع

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

  دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

 

                                                           

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                  صفحه

 

جدول 1-3- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک 36

جدول 1-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس در تجزیه مرکب برای ویژگی­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل شمعدانی…………………. 40

جدول 2-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر بعضی از ویژگی­های مورفولوژیک گل شمعدانی 41

جدول 3-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر وزن خشک شاخساره و ریشه در شمعدانی….. 45

جدول4-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر تعداد گل، زمان گلدهی و سطح برگ گل شمعدانی 46

جدول5-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر طول و قطر ساقه گلدهنده گل شمعدانی 50

جدول 6-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای ویژگی­­های فیزیولوژیک گل شمعدانی 53

جدول7-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای گل شمعدانی 56

جدول8-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر غلظت آهن و روی در برگ گل شمعدانی 60

  جستجو در سایت :   

 

 

 

                 فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار 1- 4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه وزن تر و خشک شاخساره در گل‌های شمعدانی. 42

نمودار 2-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه وزن تر و خشک ریشه در گل‌های شمعدانی. 44

نمودار 3-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد گل در گل‌های شمعدانی. 47

نمودار 4-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر زمان گلدهی در گل‌های شمعدانی. 48

نمودار 5-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر سطح برگ در گل‌های شمعدانی. 49

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای مختلف کود بیولوژیک ریزوچک پی سوپر پلاس

نمودار 6-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر طول و قطر ساقه گلدهنده در گل‌های شمعدانی. 51

نمودار 7-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر طول ساقه گلدهنده در شمعدانی …………………………………. 52

نمودار 8-4- مقایسه میانگین تاثیر غلظت منابع کودی بر اندازه سبزینه در گل‌های شمعدانی. 54

نمودار 9-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه سبزینه در گل‌های شمعدانی. 55

نمودار 10-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه نورساخت در گل‌های شمعدانی. 57

نمودار 11-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه تعرق در گل‌های شمعدانی. 58

نمودار 12-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه هدایت روزنه­ای در گل‌های شمعدانی. 59

نمودار 13-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر اندازه غلظت آهن و روی در گل‌های شمعدانی. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

 

 

با در نظر داشتن جهانی شدن باغبانی و اثرهای آن بر افزایش درآمدها در قسمت­های مختلف جهان، بهره گیری از گل­ها روز به روز افزایش می­یابد (Prasad, 2004).

‫ﻧﺎم ﮔﻞﻫﺎ در ادﺑﻴﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ کاشته می­شوند آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن از زﻣﺎنﻫﺎی ﻛﻬﻦ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه­اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارد اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻳﻦ آب و ﺧﺎک ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد، در ﺷﻌﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﺶ از ﮔﻞﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎنزﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻓﺮاوان ﺧﻮد در آراﻳﺶ و زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ و ارﺿﺎی ﺣﺲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ بزرگی دارند (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387). اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ و رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪﻳﻪ دادن ﮔﻞ، در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴنی اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺟﻬﺎن، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رواﻧﻲ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮد زﻳﺎدی را ﻧﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺻﻔﺎ، 1377). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ (61 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر) و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﺸﺎورزی و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦﺻﻨﻌﺖ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387).

 

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا     می­باشد. به گونه معمول شمال آمریکا و اروپا مهمترین و بزرگترین تولیدکننده­ و             توزیع کننده­های این گل با فروش جهانی سالانه حدود 700 میلیون دلار می­باشند (Mithila et al., 2001 ).

 

 

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی

کشت و کار شمعدانی در جهان سابقه طولانی دارد. گونه‌های وحشی آن نیز در ایران دیده می گردد. حدود 200 سال پیش، لینه گیاه­شناس معروف، 35 گونه شمعدانی را در جنس Geranium طبقه‌بندی نمود. این گیاهان همگی همیشگی و مقاوم به سرما و سایه بودند و 5 گلبرگ مساوی و 10 پرچم داشتند (خلیقی، 1385).

صد سال بعد­­ ، Heritier گیاه‌شناس فرانسوی، از اشتباهی در این مورد پرده برداشت و آن این­که هزاران رقم شمعدانی جدیدی که تا آن روز افزایش یافته بودند، با ویژگی­های انواع شمعدانی که توسط لینه طبقه بندی شده بودند تفاوت داشتند. در این شمعدانی‌ها گلبرگ‌ها برابر نیستند و دو تای آنها بزرگتر از بقیه هستند که در کنار هم قرار دارند. تعداد پرچم‌هایشان 7 عدد می باشد و گل­ها، کم و بیش شکل دیگری دارند. پس آن­ها در جنس Pelargonium قرار گرفتند (خلیقی، 1385).

 

2-1- گیاهشناسی شمعدانی

گونه‌های این جنس شامل انواع یک­ساله و چندساله­های علفی، درختچه­ای و انواع خزان­دار می­باشند. اما بیشتر گونه­های چندساله علفی دارای عادت رشد متنوع می­باشند. بر اساس تخمین­های انجام گرفته در تیره شمعدانی­سانان[1] تعداد گونه­ها و زیر گونه­های این جنس حدود 230 تا 300 عدد می­باشند که بیشتر آنها بومی آفریقای جنوبی هستند اما تعداد کمی از آنها نیز به گونه طبیعی در استرالیا، شرق آفریقا، نیوزیلند، ایسلند و ماداگاسکار رشد می­یابند       (Miller, 1996).

از نظر کشت و پرورش و بهره گیری در گلکاری، انواع شمعدانی‌ها را در چهار طبقه بزرگ به تبیین زیر تقسیم می­شوند :

الف) شمعدانی معمولی (Zonal hybrids) (Pelargonium zonal Willd. )

این گونه برای تهیه دورگه­های شمعدانی به­عنوان یکی از پایه‌های اصلی بهره گیری می گردد. از دورگه‌های شمعدانی می‌توان P. × hortorum را نام برد (دانشور، 1372).

شمعدانی معمولی، گیاهی می باشد چندساله علفی که ممکن می باشد ابتدای ساقه آن نیمه چوبی شده باشد اما استحکام چندانی ندارد. پهنک برگ گرد و در وسط برگ‌ها یک حلقه تیره رنگ هست پس، این دسته از شمعدانی‌ها را گاهی حلقه‌دار نیز می‌نامند. دارای رقم­های متعددی می باشد که در بعضی برگ‌ها بزرگ و در بعضی کوچک بوده و حلقه وسطی برگ نیز کم یا بیش نمایان می باشد (دانشور، 1372).

ب) شمعدانی پیچ یا شمعدانی برگ عشقه‌ای (P. peltatum Ait. )

این گونه که گاهی به نام پیچ روسی نیز خوانده می گردد، به علت دارا بودن ساقه‌های آویزان نازک و زاویه‌دار و حالت رونده، به قیم نیاز داشته و گاهی به­عنوان گیاه آویز بهره گیری می گردد. برگ‌ها ضخیم، دارای 5 پارپهنک،‌ به­تقریب بدون کرک با حاشیه کامل و رگبرگ مرکزی می باشد. در این نوع نیز بعضی برگ‌ها دارای حلقه وسطی تیره‌رنگی هستند (قاسمی قهساره و کافی، 1384).

 

ج) شمعدانی اژدر ( شمعدانی آلمانی ) (.Willd ‍P. grandiflorum)

برگ‌ها به رنگ سبز تیره و چین‌دار با دمبرگ دراز، گل‌ها بسیار درشت، به رنگ‌های صورتی، قرمز و گاهی دو رنگ با رگه‌های ارغوانی هستند (دانشور، 1372).

1Geraniaceae

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***