دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
عنوان

مطالعه اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

 

زمستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول، کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اهداف 6

1-3- گل رز 7

1-3-1- گیاه شناسی 8

1-3-2- طبقه بندی 8

1-3-2-1- رزهای دو رگه چای (Rosa hybrida tea) 8

1-3-2-2- رزهای فلوری باندا (Floribunda roses) 8

1-3-2-3- رزهای مینیاتور (Miniature roses) 9

1-3-2-4- رزهای رونده (Ramblers or Climbers roses) 9

1-3-2-5- رزهای درختچه ای (Standard roses) 9

1-4- گل مریم 9

1-4-1- تاریخچه 9

1-4-2- گیاهشناسی 10

1-5- عوامل موثر در ماندگاری گل های شاخه بریده 11

1-5-1- آبیاری 11

1-5-2- تغذیه 11

1-5-3- دما 12

1-5-4- نور 12

1-5-5- برداشت 12

1-5-6- آلودگی هوا و بهداشت 13

1-5-7- اتیلن 13

1-5-7-1- بازدارنده های اتیلن 15

فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش 18

2-1- پیری در گیاهان 19

2-2-مروری بر منابع مطالعه شده گل رز 21
جستجو در سایت :   


2-3- مروری بر منابع مطالعه شده گل مریم 22

فصل سوم، فرآیند پژوهش 24

3-1- محل و زمان اجرای آزمایش 25

3-2- شرایط گلخانه محل پرورش گیاهان 25

3-3- تیمارهای آزمایش 25

3-4- روش اعمال تیمارها 25

3-5- صفات مورد ارزیابی 26

3-5-1- عمر ماندگاری 26

3-5-2- وزن تر نسبی 27

3-5-3- محتوای آب نسبی برگ 27

3-5-4- مواد جامد محلول 28

3-5-5- جذب محلول 28

3-5-6- شاخص ثبات غشاء سلول 28

3-5-7- آنزیم کاتالاز 29

3-5-8- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 29

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 30

فصل چهارم، یافته های پژوهش 31

4-1- صفات ارزیابی شده 33

4-1-1- عمر ماندگاری 33

4-1-2- وزن تر نسبی 34

4-1-3- محتوای آب نسبی 35

4-1-4- مواد جامد محلول 36

4-1-5- جذب محلول 37

4-1-6- شاخص ثبات غشاء سلول 38

4-1-7- فعالیت آنزیم کاتالاز 39

4-1-8- فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 40

4-2- همبستگی بین صفات ارزیابی شده 41

فصل پنجم، بحث و نتیجه گیری 42

بحث و تفسیر 43

نتیجه گیری کلی 45

پیشنهادات 46

منابع 47

چکیده انگلیسی 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان جداول                                  صفحه

جدول 4-1- جدول علائم اختصاری تیمارها 26

جدول 4-2- جداول تجزیه واریانس 32

جدول 4-3- همبستگی بین صفات مورد ارزیابی 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان نمودارها                                 صفحه

نمودار 4-1- اثر تیمارهای مختلف بر ماندگاری گل های رز و مریم 36

نمودار 4-2- اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر نسبی گل های رز و مریم 37

نمودار 4-3- اثر تیمارهای مختلف بر محتوی آب نسبی گل های رز و مریم 38

نمودار 4-4- اثر تیمارهای مختلف بر محتوای مواد جامد محلول ساقه گل های رز و مریم 39

نمودار 4-5- اثر تیمارهای مختلف بر جذب محلول گل های رز و مریم 40

نمودار 4-6- اثر تیمارهای مختلف بر شاخص ثبات غشاء سلول گل های رز و مریم 41

نمودار 4-7- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم کاتالاز گل های رز و مریم 42

نمودار 4-8- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز گل های رز و مریم 43

 

چکیده

گل های رز و مریم از مهم ترین گل های شاخه بریده دنیا می باشند. مهم ترین فاکتور در ارزیابی گل های شاخه بریده رز و مریم در بازارهای داخلی و خارجی، حفظ کیفیت و مدت ماندگاری آن می باشد. پس هدف از این پژوهش مطالعه اثرات کاربرد پس از برداشت اتانول و ساکارز روی خصوصیات کیفی و عمر گلجای گل های شاخه بریده رز و مریم می باشد. این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار انجام گردید. گل ها شاخه بریده رز و مریم پس از برداشت درون محلول های نگهدارنده حاوی ساکارز 4 درصد ، اتانول 5/2 درصد و اتانول به همراه ساکارز 4 درصد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که بهره گیری از اتانول به همراه ساکارز باعث افزایش ماندگاری گل های بریده رز و مریم می گردد. تیمار ترکیب اتانول به همراه ساکارز خصوصیات کیفی و عمر گلجای را نسبت به تیمار شاهد به گونه معنی داری در سطح احتمال 1 درصد افزایش داد و کاربرد پس از برداشت ترکیب اتانول به همراه ساکارز بر روی عملکرد صفات اندازه گیری شده موثرتر از کاربرد اتانول و ساکارز به تنهایی بود. در نهایت نتایج این آزمایش نشان داد که خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل های شاخه بریده رز و مریم با بهره گیری از تیمارهای اتانول و ساکارز بهبود می یابد.

کلمات کلیدی: اتانول، رز، ساکارز، عمر گلجای، مریم

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 


1-1- مقدمه

در دهه های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه مدیریت پس از برداشت محصولات باغبانی به ویژه گل های بریده حاصل شده می باشد. ضرورت بازار رسانی مناسب و عرضه محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از عواملی می باشد که سهم عمده ای در شکل گیری روش های جدید و مناسب بسته بندی، انبار گل ها داشته    می باشد (Reid and Jiang, 2001 ).

گل های شاخه بریده عمر انباری محدودی دارند. بر این اساس، از دهه 1970 به بعد محققین متعددی بر روی فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده جهت طولانی تر کردن عمر آن ها، پژوهش را آغاز کردند. امروزه تفاوت های قابل ملاحظه ای در کشورها بین روش های نگهداری گل های بریده هست. در بین کشورهای اروپایی، هلند پیشرفته ترین تکنولوژی برای تیمارهای پس از برداشت را دارا می باشد. بهره گیری از انبارهای خنک و محلول های محافظ باعث شده تا هلندی ها بتوانند به روش هایی دست پیدا کنند که به گونه موثری در نگهداری گل بریده موثر می باشد (Silva, 2003).

پیری یک عامل مهم در کاهش کیفیت و عمر پس از برداشت گیاهان زینتی می باشد و گیاهان زینتی بر این اساس به دو گروه تقسیم می­شوند: بعضی دارای عمر پس از برداشت کوتاه و بعضی دارای عمر پس از برداشت طولانی هستند. افزایش عمر پس از برداشت گیاهان زینتی بسته به اندازه فراهم آوردن آب برای گیاه می باشد. پژمردگی سریع گلبرگ­ها و برگ­ها در اثر انسداد آوندی و عدم حضور آب در گیاهان زینتی اتفاق می­افتد. حفظ شادابی گیاهان زینتی نیاز به درک فاکتور­هایی دارد که در گیاه مورد نظر موجب از بین رفتن این شادابی می­گردد. از طرفی یک سری از عوامل قبل از برداشت بر عمر پس از برداشت گل­ها تاثیر می­گذارند، مثلا آبیاری و تغذیه مناسب و همچنین مبارزه به موقع با بیماری­هاو علف­های هرز باعث می­گردد که گیاه تولیدی سالم باشد و به همین دلیل عمر پس از برداشت محصول افزایش یابد (Reid and Jiang, 2001).

مدیریت در زمان کشت و برداشت باعث حفظ کیفیت محصول و بالا رفتن عمر پس از برداشت آن می­گردد. به عنوان مثال برداشت در زمان مناسب یکی از عوامل حفظ کیفیت محسوب می­گردد. برداشت گل­های بریده در اوایل صبح یعنی زمانی که دما پایین تر می باشد و محتوای آب گیاه بالاتر می باشد انجام می­گردد و در زمان برداشت در نظر گرفتن فاصله بازار نیز در مدیریت زمان برداشت مهم می باشد. برداشت برای بازار­های دور زمانی که گل­ها جوانه و در حال رنگ گرفتن هستند انجام می گردد و برای بازار­های محلی زمانی صورت می­گیرد که بخشی از گل­ها باز شده باشند (Coy, 2000).

عمر گل های بریده از یک سو مرتبط با شرایط درونی گیاه (مثل رقم آن) و از یک سو مرتبط با شرایط بیرونی، مثل زمان برداشت گل می باشد. به گونه کلی پیری در گل ها با افزایش نفوذ پذیری غشاهای سلولی در اثر حمله گونه های فعال اکسیژن تسریع می یابد که معمولاً با کاهش پروتئین و اسیدهای نوکلئیک در اثر فعالیت پروتئازها و نوکلئازها مختلف همراه می باشد. از طرف دیگر، عواملی مثل گرده افشانی، خشکی و تنش های دمایی با تغییر سطح هورمونی و تولید گونه های فعال اکسیژن، پیری گل ها را تسریع می کند. پیری نیز یک فرآیند اکسیداتیو می باشد و در آن گونه های فعال اکسیژن و سیستم آنتی اکسیدانی دخالت دارد. کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلولی به عنوان دلیلی بر پیری در گونه های مختلف گیاهی ذکر گردیده می باشد (Barbara, 2011).

ناهنجاری­های موجود در گل­های شاخه بریده به دو دسته تقسیم می­شوند:

 • ناهنجاری­های عفونی که در اثر پاتوژن­ها، قارچ­ها و باکتری­ها ایجاد می­شوند.
 • ناهنجاری­هایی که در اثر عوامل تغذیه­ای و محیطی به وجود می­آیند.

مدیریت این عوامل منجر به افزایش عمر گلجایی و حفظ کیفیت گیاهان زینتی می­گردد (Whipker, 2000). مطالعات نشان می­دهد که عمر گلجای با تنفس ارتباط عکس دارد و با مدیریت مناسب مثل تیمار خنک کردن اولیه، بهره گیری از ترکیبات نگهدارنده مناسب می­توان عمر گلجایی را بهبود بخشید (Reid and Jiang, 2012). مدیریت پس از برداشت یک مساله مهم در مورد گیاهان زینتی می باشد و در این زمینه نسبت به سایر محصولات باغبانی توجه کمتری شده می باشد. مصرف کنندگان نیاز دارند که گیاهان زینتی دارای عمر گلجایی طولانی باشند که بخشی از آن از طریق ایجاد واریته­های جدید و بخشی از طریق اعمال مدیریت پس از برداشت افزایش در عمر گلجای تامین می­گردد (Silva, 2003). در مدیریت پس از برداشت بعضی ترکیبات شیمیایی به مقصود حفظ کیفیت گل و افزایش عمر گلجایی آن به کار می­رود.

با در نظر داشتن موضوعات یاد شده به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت گل های بریده و افزایش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید امری بسیار ضروری می باشد. مطالعه نسبت های مواد شمیایی مورد بهره گیری در محلول های نگهدارنده جهت شناسایی مؤثرترین محلول، برای هر نوع از گل ها ی شاخه بریده و همچنین برای هر رقم به گونه اختصاصی و از طرف دیگر مطالعه اثر متقابل گل های شاخه بریده از تیره های مختلف بر روی یکدیگر، از هدف ها و ضرورت هایی می باشد که جهت حفظ و توسعه این صنعت الزامی می باشد. با عنایت به این که امروزه تولید گل های شاخه بریده یکی از جنبه های مهم اقتصادی کشورهای پیشرفته می باشد، تولید این گروه از محصولات کشاورزی از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار می باشد. مشکل مهم در تولید گل و گیاهان زینتی نگهداری و جابجایی صحیح آن ها در جهت حفظ کیفیت و بازارپسندی تا زمان رسیدن آن ها به دست مصرف کنندگان می باشد. تا کنون پژوهش جامع و کاملی در خصوص نگهداری توام گل های شاخه بریده رز و مریم و نیز اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر انجام نشده می باشد. برای این مقصود پژوهش پیشرو در نظر داشته قدمی را در جهت شناسایی بهترین و اقتصادی ترین روش و محلول نگهدارنده برای گل ها و ارقام مورد نظر آن ها بردارد. امید می باشد که نتایج حاصل از این پژوهش بتواند تا حدی، هر چند کوچک، این معضلات را مرتفع ساخته و نتایج حاصل از آن بتواند برای تولید کنندگان و فروشندگان گل های شاخه بریده، دانشگاه ها و مراکز علمی، وزارت جهاد کشاورزی و … مفید و سودمند واقع گردد.

 

1-2- اهداف

 • ارزیابی تغییرات بعضی از خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز در پس از برداشت
 • ارزیابی تغییرات بعضی از خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده مریم در پس از برداشت
 • مطالعه تیمار ساکارز، اتانول و اتانول به همراه ساکارز بر خصوصیات کمی و کیفی گل های شاخه بریده رز و مریم در نگهداری همزمان گل های شاخه بریده
 • مطالعه تیمار ساکارز، اتانول و اتانول به همراه ساکارز بر خصوصیات کمی و کیفی گل های شاخه بریده رز و مریم در نگهداری جداگانه گل های شاخه بریده
 • مطالعه ترکیب ساکارز و اتانول بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گل های شاخه بریده رز و مریم


1-3- گل رز

گل رز (Rosa spp.) به عنوان ملکه گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده می باشد. در آن موقع بهره گیری از خواص دارویی آن بیشتر مورد توجه بوده، اما به تدریج کشت و کار آن در باغ ها گسترش پیدا نمود. علاقه و اشتیاق بشر به داشتن این گل در تمام فصول سال باعث گردید تا تولید آن در گلخانه انجام گیرد. در حال حاضر گل رز یکی از محبوب ترین گل های جهان می باشد و از لحاظ اندازه تولید در صدر قرار دارد.

صفات مورد پسند گل رز در بازار های جهانی عبارت می باشد از:

 • شاخه بلند و محکم که توانایی نگهداری استوار گل را داشته باشد
 • اندازه و رنگ مناسب گل که مختص رقم مورد نظر می باشد
 • یکنواختی در مرحله برداشت گل ها
 • عاری بودن گل ها از انواع رنگ پریدگی، سوختگی، آفات و بیماری ها
 • یکنواختی در اندازه شاخه ها
 • اندازه، کیفیت و ظاهر مناسب مختص رقم (اسمعیلی و توحید لو، 1391)

کشور های عمده تولید کننده این گل عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، هلند، انگلستان، کلمبیا، اکوادور، کنیا، آفریقای جنوبی، هندوستان و …. (خلیقی و شفیعی، 1378). خاطر نشان می گردد که تولید در بعضی از کشور های آمریکایی و آفریقایی با سرعت رو به افزایش می باشد، هر چند که تقریباَ تمامی کشور های دنیا بسته به پتانسیل خود تولید گل رز را کم و زیاد در برنامه های خود دارند. (مظفریان، 1379). تولید گل رز در ایران بیشتر به استان های تهران، مرکزی، اصفهان و خوزستان محدود شده می باشد. همچنین کشور های اروپایی، امریکا، کشور های آسیای میانه و ژاپن از عمده وارد کنندگان گل رز به شمار می طریقه (اسمعیلی و توحید لو، 1391).

در مطالعه طریقه رشد این گروه ها در هلند مشخص شده که هیبرید چای در سال 2000 نسبت به 1999 حدود 2% افزایش داشته می باشد (اسمعیلی و توحید لو، 1391). گل های رز در تمامی رنگ ها دیده می شوند و در این مورد تنها یک استثناء وجود داشته و آن نبود رز های آبی می باشد. در انواعی که تولید گل انتهایی می کنند (هیبرید چای، فلورینبدا، پاسیویی و مینیاتوری) هر ساله شاخه های جدید از جوانه های سال قبل رشد می کنند و بعد از تولید گل در انتهای شاخه، رشد آن متوقف شده و شاخه های جدید دوباره از جوانه های زیر گل تولید می گردد که بسته به رقم و شرایط آب و هوایی ممکن می باشد تولید گل بکند یا نکند. بعضی از ارقام گل رز دائم گل هستند و گل دهی در آن ها در بیشتر مواقع سال انجام می گیرد، اما بیشتر ارقام در هوای خنک بهار و پاییز گلدار می شوند. رز های گلخانه ای در تمام طول سال قادر به تولید گل هستند و تنها بایستی شرایط رشدی مناسب برای آن ها فراهم گردد (گرایلو، 1389).

1-3-1- گیاه شناسی

تمام رزها متعلق به خانواده گل سرخیان یا رزاسه (Rosaceae) می باشند. گیاهان خانواده رزاسه علفی، درختچه ای و درختی هستند. برگ ها متناوب، گاهی مرکب، گوشواره دار، اغلب به دمبرگ متصل، گل های منظم، ناجور گلپوش (Hetrochlayde) و به ندرت بدون گلبرگ، نهنج بشقابی شکل یا پیاله ای شکل، کاسبرگ ها،
گلبرگ ها و پرچم ها اغلب در حاشیه نهنج قرار گرفته، زبرین یا میانی می باشند (گرایلو، 1389). پرچم ها اغلب دو تا چهار برابر تعداد کاسبرگ ها یا متعدد و به ندرت فقط یک تا پنج تایی هستند. برچه ها مساوی با دو یا سه برابر تعداد کاسبرگ ها یا متعدد و به ندرت یک تا چهار تایی، جدا یا متصل حفره مقعر، محور گل یک خانه ای، تخمک دوتایی، به ندرت چند تایی یا متعدد، واژگون و میوه خشک یا گوشت آلود می باشد (مظفریان، 1379). جنس رز دارای 120 گونه می باشد که از مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده می باشد. این گیاهان در بخش های وسیعی از کره زمین پراکنده هستند و از لحاظ چگونگی رشد و شکل بوته و تولید گل به انواع رزها گروه بندی می شوند (فرشید،1390 و اسمعیلی، 1391).

1-3-2- طبقه بندی

1-3-2-1- رزهای دو رگه چای ((Rosa hybrida tea

رزهای این گروه ساقه های گل دهنده بلندی دارد. هر ساقه به تعداد محدودی گل ختم می گردد. غنچه ها از نظر اندازه متوسط یا بزرگ هستند. این رزها مناسب جهت تهیه شاخه های گل بریده می باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa