تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

به‌مقصود مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروکسین و اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو رقم سراسری، آزمایشی به‌صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام گردید. کود نیتروکسین در دو سطح شامل 0 (شاهد) و 3 لیتر در هکتار و اوره در سه سطح شامل 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار منظورگردید. با توجه بـه نتایج آزمون خاک، نصف کود ازته در زمان کاشت به زمین داده گردید. کود فسفره و پتاسه مورد نیاز نیز قبل از کاشت در سطح کرت‌ها پخش گردید. عملیات داشت برای همه کرت‌ها به‌صورت یکسان انجام گردید. پس از رسیدن محصول، وزن تر اندام هوایی، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و وزن خشک اندام هوایی اندازه‌گیری و سپس عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت محاسبه و با بهره گیری از نرم‌افزار SAS تجزیه واریانس انجام گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه اثر نیتروکسین بر کلیه صفات معنی­دار گردید. اثر کود شیمیایی اوره نیز بر کلیه صفات به‌غیر از وزن تر اندام هوایی معنی‌دار گردید. اثر متقابل کودهای بیولوژیک نیتروکسین و اوره نیز در کلیه صفات مورد مطالعه به­غیر از میانگین وزن هزار دانه معنی­دار بود. حداکثر عملکرد دانه در تیمار 1U2N (3 لیتر در هکتار کود نیتروکسین و 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره) معادل 9/197 گرم در متر مربع و کمترین مقدار عملکرد دانه در تیمار 3UN به مقدار 5/279 گرم در متر مربع حاصل گردید. ضمناً در اکثر صفات مورد مطالعه تیمار 1U2N حداکثر مقدار را نشان داد.

کلمات کلیدی: جو، نیتروکسین، اوره

1-1- مقدمه

 افزایش جمعیت جهان با نرخ 7/1 درصد نشان داده که سالانه بیش از 90 میلیون نفر به مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی افزوده می گردد. پس، تولید غذا می‌بایست افزایش یابد تا از کمبودهای غذایی جلوگیری گردد. تاکنون، بازدهی محصولات کشاورزی به‌گونه چشمگیری افزایش یافته و این افزایش مدیون عواملی مانند روش‌های مناسب مدیریتی، نظام‌های تولیدی، فنون جدید مبارزه با آفات و بیماری‌ها و بهره گیری بهینه از آب بوده می باشد. با روندی که افزایش جمعیت در جهان دارد برای تأمین مواد غذایی در سال‌های آینده بایستی اندازه تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بسیار افزایش یابد تا بتواند نیازهای غذائی جامعه بشری را مرتفع سازد. جو یکی از محصولات عمده مورد کاشت در مناطق گرمسیری می‌باشد که در تأمین علوفه و دانه بسیار مهم می‌باشد که سالانه جهت تولید این محصول ناچار به بهره گیری از کودهای شیمیایی می‌باشیم که این کودها علاوه بر آلودگی محیط زیست باعث افزایش هزینه تولید خواهند گردید. یکی از مهم‌ترین مورد هایی که امروزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گشته و تحقیقات زیادی نیز بر روی آن انجام می‌گیرد، بهره گیری از بعضی ریز موجودات مفید خاکزی می باشد که همزیستی آنها با گیاهان، تأمین کننده عناصر غذایی و رشد بهتر آنها می‌باشد که اصطلاحاً به آنها«کود زیستی»گفته می گردد (صالح‌راستین، 1380).

 اگرچه بهره گیری از کودهای زیستی از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته اما در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این سیستم معطوف شده می باشد. در این سیستم گیاهان می‌توانند از عوامل تولید مانند آب، مواد غذایی، نور و غیره به نحو مطلوبی بهره گیری نموده و در افزایش تولید مؤثر باشند و همچنین این کودها باعث جلوگیری از آلودگی‌های زسیت محیطی می شوند. با توجه بـه اینکـه سالانه مواد غذایی زیادی از زمین خارج می گردد و جهت تغذیه گیاهان ناچار به بهره گیری از کودهـای شیمیایی می‌باشیم که این امر با اهداف کشاورزی پایدار سازگار نیست (بای‌بوردی و همکاران، 1380). امروزه در اکثر نقاط دنیا مانند کشور ما، مصرف افراطی مواد شیمیایی برای دستیابی به عملکرد بالا در محصولات زراعی و جبران کمبود منابع تغذیه‌ای باعث افزایش هزینه‌های تولید همراه با تخریب منابع خاکی، آبی و زیستی شده می باشد (آلکساندر، 2006). آلودگی آب‌های سطحی و زیر زمینی، فشردگی و کاهش باروری و همچنین خصوصیات فیزیکی مثبت خاک‌ها، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات باغی، جدی بودن تخریب محیط زیست در اثر بهره گیری نامتعادل از نهاده‌های کشاورزی بخصوص کود شیمیایی و نیز کاربرد روش‌های غلط، همگی باعث شدند تا در بیانیه جهانی غذا از حاصلخیزی خاک به عنوان کلید شکل گیری امنیت جهانی غذا نام برده گردد (فتحی، 1382).

1-2- هدف از اجرای آزمایش

 1- تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد جو. 2- مطالعه امکان تلفیق کود شیمیایی اوره با نیتروکسین و کاهش مصرف کود شیمیایی اوره. 3- رسیدن به پایداری در کشاورزی از طریق کاهش مصرف کود شیمیایی و خسارت‌های زیست محیطی.

1-3- فرضیات آزمایش

1- کود بیولوژیک نیتروکسین موجب تولید عملکرد مطلوب در گیاه جو خواهد گردید. 2- کاهش مصرف کود اوره در نتیجه مصرف کود نیتروکسین باعث دستیابی به عملکرد بهینه خواهد گردید.

1-4- غلات

  غلات به گروه بزرگی از گیاهان زراعی گفته می گردد که دانه آنها در تغذیه مردم جهان و تهیه نان تأثیر عمده‌ای را بر عهده داشته وهمچنین در تغذیه حیوانات و پرندگان و مصارف صنعتی کاربرد وسیعی دارد. غلات شامل گیاهانی مانند گندم، جو، یولاف، برنج، ارزن، ذرت، چاودار و سورگوم می‌باشد که از این گروه، گندم و جو در سطح وسیعی از زمین‌های زراعی دنیا کشت می‌گردند به‌طوری‌که حتی در نواحی نیمه خشک که برای تولید محصول و رشد و نمو این گیاهان بارندگی نسبتاً کافی می باشد کشت این محصولات موفقیت‌آمیز می باشد. گندم، ذرت و برنج سه محصول مهم هستند که هریک نزدیک به 4/1 مقدار تولید سالانه کل غلات جهان را تشکیل می‌دهند و پنج گونه دیگر غلات یعنی جو، یولاف، چاودار، ذرت خوشه‌ای و ارزن مجموعاً 4/1 اندازه تولید سالیانه غلات را تشکیل می‌دهند ( خدابنده، 1384 ).

1-4-1- اهمیت غذایی غلات

  غلات تأمین کننده هیدرات‌های کربن ( نشاسته، قند و سلولز )، پروتئین، روغن، مواد معدنی و بعضی ویتامین‌ها می‌باشد. بشر می‌تواند قسمت اعظم پروتئین مورد نیاز روزانه خود ( 65 تا 80 گرم ) را با خوردن مقدار زیادی غلات تأمین کند. غلات ارزانترین مواد غذایی حاوی پروتئین و نشاسته می‌باشد. بر اساس مطالعه‌های ارائه شده توسط مؤسسه علوم غذایی ایران در سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی 75 درصد پروتئین مصرفی روزانه افراد از غلات تأمین می گردد. به‌علاوه تأثیر غلات در تهیه گوشت، لبنیات و تأمین مواد معدنی و غیره مهم می باشد (کردوانی، 1379 ).

1-4-2- اهمیت اقتصادی غلات

  غلات گیاهانی هستند که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین‌های کشاورزی دنیا و حتی در نواحی خشک کشت گردیده و محصول کافی تولید تولید می‌نمایند. اهمیت اقتصادی غلات چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی کشت می گردد. حتی در مناطقی که به‌علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط امکان تولید محصولی وجود نداشته باشد، به آسانی می‌توان غلات را تولید نمود ( خدابنده، 1384 ). غلات بیشترین سطح زیر کشت را در مناطق کشور به خود اختصاص داده به طوری که تأثیر مهمی در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی اعمال نموده می باشد. تأثیر و اهمیت غلات در تغذیه بشر بر همگان عیان بوده و در کشورهایی که قادر به تأمین نان مورد نیاز خود بوده و به دیگران احتیاج نداشته باشند اولین قدم در نیل به استقلال اقتصادی و خودکفائی می‌باشد (روستایی و اسکندری، 1387 ). در جامعه کنونی، بخشی از توسعه اقتصادی جامعه بستگی به کشاورزی دارد. زیرا به‌گونه مستقیم یا غیر مستقیم به محصولات کشاورزی وابسته می‌باشد ( فتحی، 1382 ).

1-5- جو
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
  جو یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی می‌باشد که توسط بشر اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته همیشه با گندم‌های ایمر و اینکورن دیده شده می باشد (پورصالح، 1379). قدیمی‌ترین رقم جو از نوع دو ردیفه می‌باشد که در حفاری‌های جنوب اروپا به‌دست آمده و معلوم شده می باشد که در عصر حجر کشت می‌شده می باشد (خدابنده، 1384). محققین سه مرکز جغرافیایی را به عنوان مبدأ اولیه جو ذکر کرده‌اند:

1- شرق آسیا از تبت تا ژاپن را مبدأ اولیه نامیده می باشد که جوهای دو ردیفه پائیزه و ریشک‌دار در این مرکز قرار دارند.

2- خاور نزدیک که شامل آناتولی، سوریه و فلسطین می‌باشد و این منطقه مبدأ جوهای دو ردیفه بوده و دارای فرم‌های پائیزه- بهاره و حدواسط می‌باشد.

3- آفریقا که در این ناحیه فرم‌های حدواسط و بهاره دیده می گردد.

جو گیاهی می باشد که دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد و در عین حال ارزش تجاری آن کمتر از گندم می‌باشد و به همین دلیل در نقاطی از مناطق خشک که اندازه بارندگی بسیار اندک و غیرقابل پیش‌بینی و متغیر می باشد و تکافوی تولید محصول رضایت‌بخش گندم را نمی‌کند، کشت می گردد (پورصالح، 1379).

 1-5-1- مصارف جو

  جو مصارف زیادی در تغذیه بشر و دام دارد و ارزش علوفه‌ای دانه‌های جو قابل مقایسه با ارزش علوفه‌ای دانه‌های ذرت می‌باشد. در بعضی از نواحی دنیا دانه‌های جو غذای اصلی تعداد زیادی از مردم می باشد (پورصالح، 1379). کاه جو در تغذیه دام مورد بهره گیری قرار می‌گیرد و ارزش تغذیه‌ای علوفه آن از کاه گندم بیشتر می باشد و برای تهیه علوفه سبز، جو را می‌توان به تنهایی یا مخلوط با یکی از بقولات یک‌ساله کشت نمود (شریفی‌جهان‌تیغ و عباسی، 1385). این گیاه دارای مقادیر زیادی ویتامین مانند ویتامین‌های A، E، 1B، 2B و 12B بوده که علاوه بر آن از نظر معدنی مانند کلسیم، فسفر، مس، سدیم، منگنز و کبالت نیز غنی می باشد و از ساقه آن در صنعت کاغذ‌سازی هم بهره گیری می گردد (خدابنده، 1384).
جستجو در سایت :   


1- 6- سطح زیر کشت و عملکرد جو

 بیشترین سطح زیر کشت جو در دنیا، متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با 26 میلیون هکتار و کانادا با 5 میلیون و اسپانیا با 3/4 میلیون هکتار و ترکیه و ایران با 5/2-2 میلیون هکتار و فرانسه با 7/1 میلیون هکتار می باشد، متوسط عملکرد جو در دنیا 2.5 تن در هکتار می­باشد. سال 85-84 متوسط عملکرد جو آبی در کشور 3527 کیلوگرم در هکتار بوده که استان اصفهان با 4400 کیلوگرم بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 1750 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشته­اند متوسط عملکرد دیم 1228 کیلوگرم در هکتار بوده که بالاترین تولید مربوط به استان مازتدران 1950 کیلوگرم در هکتار می باشد (شریفی‌جهان‌تیغ و عباسی، 1385).

1-7- گیاه‌شناسی جو

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد