برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

     پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام گردید. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق 3 پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ)[1]، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) [2] و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت پرسش نامه­های 368 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنی داری هست، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنی داری هست، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی  معنی دار هست، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) ارتباط ی معنادار هست. در پایان پیشنهاداتی جهت حل معضلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده گردید.

[1]– Enrich

[2]– Ryff

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-4-1- هدف کلی… 6

1-4-2- اهداف جزیی… 6

1-5- سوالات پژوهش… 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات… 7

1-6-1- تعاریف مفهومی… 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی… 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 9

2-1- پیشینه نظری… 10

2-1-1- رضایت زناشویی در خانواده. 10

2-1-2- بهزیستی… 10

2-1-2-1- بهزیستی روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-3- عشق… 16

2-1-3-1- تقسیم بندی انواع عشق………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-2- عناصر اساسی عشق…………………………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3- نظریه های عشق………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4- رضایت از زندگی زناشویی… 21

2-1-4-1- نظریه های مرتبط با نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………………………………..24

2-2- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع.. 29

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور. 29

2-2-2- یافته های پژوهشی خارج از کشور. 30

فصل سوم : روش پژوهش… 34

3-1- روش پژوهش: 35

3-2- جامعه آماری : 35

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری… 35

3-3-1- تعیین حجم نمونه. 35

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات: 34

3-4-1- پرسش نامه رضامندی زناشویی (انریچ) 36

3-4-2– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف) 37

3-4-3- پرسش نامه عشق… 39

3-5- روش اجرای پژوهش….. 39

3-6- روش آماری برای تحلیل داده ها 40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 41

4-1- جداول فراوانی… 42

4-2- سوال های پژوهش… 47

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری… 56

5-1- بحث…. 57

5-2- نتیجه گیری… 57

5-3- محدودیت های پژوهش….. 59

5-4- پیشنهادها 59

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی… 59

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی… 60

منابع.. 61

پیوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق… 69

پیوست 2 : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ.. 72

پیوست 3 : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف…. 77
فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………41

جدول 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………42

جدول 3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………43

جدول 4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..44

جدول 5-4 : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….45 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

جدول 6 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….46

جدول  7 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….46

جدول  8 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..47

جدول  9- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..47

جدول 10 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………48

جدول  11 -4 :  ضریب تعیین  مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)

و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….49

جدول  12 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..49

جدول  13- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….50

جدول  14 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….51

جدول  15 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………51

جدول  16- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..52

جدول  17 -4 :  ضریب تعیین چندگانه  مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..53

جدول  18 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………53

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

جدول  19- 4 : ضرایب β و مقادیر t  و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
جستجو در سایت :   


(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..54

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….41

نمودار 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….42

نمودار3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها    …………………………………………….43

نمودار4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..44

 

 

1-1- مقدمه :

امروزه می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به مطالعه ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با بهره گیری از فرآیند عشق، تفاهم و اندازه صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(بهادری و سیا، 1381).

خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می گردد و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده به شمار می رود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم کوشش هردو زوج می باشد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق ارتباط مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق می باشد(حافظی و جامعی نژاد، 1389).

در طی اعصار، اندیشمندان و نویسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشایند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پیشرفت زندگی بشر، با وی همراه بوده می باشد. در روانشناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز که به این زمینه علاقه نشان داد روان تحلیل گری بود. در حالی که این دیدگاه و دیدگاه های روانشناسی بالینی به گونه مرتب مساله عشق را مورد مطالعه و کنکاش قرار می داده اند، روانشناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کارگیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی خود کوتاهی کرده می باشد. مورتی و راتزین[1](1996) عقیده دارند که شاید بعضی از سردرگمی ها در این زمینه، به جهت توجه های دوسوگرایی می باشد که علم نسبت به پژوهش عشق داشته می باشد. ماهیت عشق از بعد روان شناختی به عنوان یک مساله قابل بحث باقی مانده می باشد و تا چندی پیش، عشق به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی گرفت(پاتو، 1381).

عوامل گوناگونی زیرا عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی تأثیر به سزایی را در برقراری روابط صمیمیانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین اعمال می کنند(صدقی طارمی، 1383). بهزیستی روان شناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و … می باشد تعریف می گردد. دگرگونی و تغییر در زندگی بشر، مستلزم انطباق با شرایط می باشد، حال آن دگرگونی خوشایند یا ناخوشایند باشد و در این بین روش های مقابله با تغییرات زندگی و تنیدگی‌های حاصل از آن بسیار متفاوت می باشد و با در نظر داشتن نوع مقابله فرد، سلامت روانی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. ویژگی روانی مهمی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضامندی می باشد(صادقی، 1388). کوشش بر آن می باشد تا به وسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بین زوج ها فراهم ساخت(صدقی طارمی، 1383).

[1] Morty & Ratzin

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد