برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                            1

مقدمه / طرح پژوهش                                                                                                           2

نقد منابع                                                                                                                                    9

بخش اول : مطالعه اصطلاح وافدیه، حکومت ممالیک و فراریان در زمان سلطنت هلاکوخان و قطز  15

فصل اول : معنی و مفهوم اصطلاح وافدیه و شکل گیری حکومت ممالیک                          16

 1. تعریف واژه وافدیه 16
 2. حکومت ممالیک مصر و شام 19

الف. ریشه و نژاد و پیشینه ورود ممالیک به مصر                                               19

ب. چگونگی تأسیس حکومت ممالیک بحری                                        21

فصل دوم : فراریان و پناهندگان در عصر هلاکوخان و قطز                                             26

 1. وافدیه خوارزمشاهی 26
 2. وافدیه شام 28
 3. پناهندگی ابن العبری 28

فصل سوم : وافدیه و مستأمنین در زمان هلاکوخان و ملک ظاهر بیبرس                        30

 1. وافدیه به پیش قراولی امرای الوس جوجی 30

الف. منشأ و خاستگاه این گروه از فراریان مغول                                               33

ب. علل بروز اختلاف میان هلاکوخان و برکه                                      35

ج. گرایش خان الوس جوجی به ممالیک مصر                                      38

 1. فرار و پناهندگی شمس الدین سلار بغدادی                                                  41
 2. پناهنده شدن کرمون أغا                                                             45
 3. وافدیه شیراز 49
 4. وافدیه بغداد                                                                                            52
 5. وافدیه تاتار(سال 662 ﻫ / 1264 م) 53
 6. فرار و پناهندگی جلال الدین پسر دواتدار کوچک 53

بخش دوم : مطالعه تأثیر پناهندگان و فراریان از زمان سلطنت آباقاخان تا پایان سلطنت بایدو 57

فصل اول : حرکت وافدیه در زمان سلطنت آباقاخان و ملک الظاهر بیبرس                          58

 1. فرار و پناهندگی خاندان ابن تیمیه ( 667 ﻫ / 1269 م ) 59
 2. فرار و پناه خواهی امیر شمس الدین بهادر 60
 3. وافدیه روم (آسیای صغیر) 62

الف. فراریان روم در سال 674 ﻫ  و تحریک سلطان بیبرس

برای حمله به این منطقه                                                                        62

ب. تأثیر معین الدین پروانه در تحریک سلطان ممالیک                            63

ج. تأثیر اعراب خفاجه در نبرد ابلستان                                                            66

 1. نتیجه نبرد ابلستان ؛ شکل گیری دو موج از وافدیه 68

الف. وافدیه به پیش قراولی بیجر بهادر                                                           68

ب. فرار فخر الدین ابراهیم ( شیخ عراقی ) به قلمروی بیبرس                    68

 1. فرار و پناهندگی خدیر المهرانی 69

فصل دوم. تحلیلی بر آمد و گردید و تأثیرات گروه های وافدیه در دوره سلطنت ملک ظاهر بیبرس         70

الف. شمار و تأثیرات وافدیه در امور نظامی ممالیک                                          71

ب. تأثیرات وافدیه دانشمند، فرهیخته و هنرمند بر امور دیوانسالاری و هنری مصر     73

فصل سوم : فراریان و پناهندگان  در زمان سلطنت آباقاخان و سیف الدین قلاوون               75

 1.    فرار و پناهندگی شحنه مغول به مصر(سال 680 ﻫ / 1281 م)                                75
 2.     پناهخواهان سیاسی به پیش قراولی عزالدین آیبک شامی                                     77

الف : تأثیر نائب دمشق در یورش ایلخانان به شام                                              78

 1.       به تخت نشستن سلطان احمد تکودار                                                             80

الف : وافدیه به همراهی فردی به نام شیخ علی از طایفه اویراتیه                                81

ب : وافدیه مغول ( 682 ﻫ / 1283 م )                                                     81

 1.          به پادشاهی رسیدن ارغون خان بن آباقا                                                         82
 2. جستجو در سایت :   

 3.   مطالعه تأثیرات گروه های فراری و پناهنده در دوران

آباقاخان و احمد تکودار – سیف الدین قلاوون الفی                                            83

 1. به سلطنت رسیدن گیخاتوخان بن آباقا                                                                      84
 2.      به سلطنت رسیدن بایدو بن طراغای بن هلاکوخان                                            85

بخش سوم : مطالعه تأثیر وافدیه، فراریان و پناهندگان در زمان جلوس غازان خان                 86

فصل اول : وافدیه و مستأمنین زمان سلطنت غازان خان                                                  87

 1.            وافدیه اویراتیه ( 695 ﻫ / 1296 م )                                                              88

الف. چگونگی فرار اویرات ها به قلمروی ممالیک                                             89

ب. تعداد و شمار وافدیه اویرات                                                      90

ج. علل فرار اویرات ها                                                                  91

 1. سیاسی 91

1-1  مطالعه جدال های درون خانوادگی

مغولان و تأثیر آن در فرار اویراتیه                                                91

1-2  مقابله غازان خان با تحرکات منفی

اویراتیه در منطقه دیار بکر                                             92

2. مذهبی                                                                               93

د. محل استقرار وافدیه اویرات                                                          94

ﻫ. نفوذ اویرات ها در دولت مملوکان مصر                                           95

 1. پناهندگی سولامش امیر الامرای روم و برادرش قطقطو به ممالیک مصر 97

فصل دوم : فرار امرای شام به نزد غازان خان                                                               100

 1. فراریان به ریاست سیف الدین قبچاق منصوری 100

الف. تأثیر اویراتیه در شکست ممالیک در نبرد مجمع المروج                      101

ب. تأثیر امرای شام در نبرد مجمع المروج (وادی الخزاندار)                     102

ج. علت فرار امراء مصر و شام                                                         103

د. بازگشت قبچاق از اطاعت غازان خان و اطاعت از مصریان              104

 1. تحلیل و مطالعه امواج گروه های فراری در زمان گیخاتوخان و غازان خان                      106

بخش چهارم : مطالعه تأثیر فراریان و پناهندگان در زمان اولجایتو و ابوسعید                       108

فصل اول : فراریان مغول در زمان سلطنت الجایتو و ملک الناصر                                       109

 1. پناهندگی امیر آخوران غازان خان             109
 2. فرار امیر بدرالدین جنگی بن البابا حاکم شهر آمد 110

فصل دوم : فراریان شام در زمان سلطنت اولجایتو                                                         111

 1. پناهندگی امرای شام ( 712 ﻫ / 1313 م ) 111

الف. چگونگی استقبال سلطان الجایتو از فراریان شام                                         112

ب. علت گریختن امراء شام به نزد ایلخانان                                                      113

ج. تأثیر فراریان در حمله الجایتو به قلعه رحبه الشام                                           115

 1. پناهندگی اعراب آل فضل ( بنی فضل ) به سلطان الجایتو 117

الف. پناهنده شدن سلیمان پسر امیر حسام الدین مهنا                                         117

ب. پناهندگی امیر حسام الدین مهنا                                                               118

 1. پناهنده شدن پسر رئیس مکه نزد الجایتو 119

فصل سوم : فراریان و پناهندگان زمان سلطنت ابوسعید                                                               121

 1. وافدیه به سال 717 ﻫ 121
 2. شورش تیمورتاش و پناهندگی او به ممالیک 121

الف : علت عصیان و سرکشی تیمورتاش                                                        123

ب : پناهندگی تیمورتاش و انعقاد قرارداد صلح میان ایلخانان و ممالیک                 124

 1. ورود امرای شام به نزد ابوسعید 124
 2. نگاهی کلی به گروه های فراری و پناهخواه از آغاز به

سلطنت رسیدن الجایتو تا پایان کار ابوسعید بهادرخان                                                   126

نتیجه گیری                                                                                                                      128

پیوست ها                                                                                                                      

شماره یک / 1 . جدول و فهرست امواج وافدیه و مستأمنین ایلخانان                                              133

شماره دو / 2 . جدول و فهرست فراریان ممالیک مصر و وابستگان آنها به ایلخانان مغول                     135

کتابنامه                                                                                                                          136

ABSTRACT                                                                                                               143

چکیده  

یکی از تحولات برجسته در نیمه سده هفتم هجری / سیزدهم میلادی، برپایی حکومت ایلخانان مغول در چارچوب مرزهای سیاسی ایران می باشد. از ویژگی های قابل توجه این حکومت، چالش های مرزی و اختلافات سیاسی- نظامی آنان با همسایه غربی خود، ممالیک مصر بود. در این بین، تأثیر گروه های فراری و پناهنده در بروز و تشدید خصومت میان ایلخانان و ممالیک از اهمّیت خاصی برخوردار می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

این رساله برآن می باشد تا با بهره گیری از روش پژوهش تاریخی به مطالعه توصیفی و تحلیلی تأثیر پناهندگان و فراریان در بروز و تداوم روابط خصمانه میان ایلخانان و ممالیک، به تبیین امواج افراد و گروه های فراری، علل تحرکات و تأثیرات ناشی از فعالیت های آنان بپردازد.

مسئله اساسی پژوهش حاضر مطالعه تحرکات و اقدامات گروه های فراری و پناهنده در شکل گیری و تداوم خصومت در مناسبات سیاسی _ نظامی میان ایلخانان و ممالیک می باشد. همچنین واکاوی علل و عوامل سرکشی گروه های فراری، چگونگی برخورد طرفین مخاصمه با آنان و تأثیرات و تغییرات ناشی از حضور این امواج مخالف در قلمروی دشمن نیز از دیگر مسائل اصلی مطروحه در رساله حاضر می باشد.

مطالعه منابع و مآخذ نشان می دهد که فراریان به علت های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و… با ملحق شدن به طرفین مخاصمه، طی مدت شصت / 60 سال، در شکل گیری و تشدید وضعیت جنگی میان دو دولت، تأثیر مؤثری را اعمال کردند. از گروه های فراری و پناهنده به خوبی استقبال می گردید و آنها با پیوستن به یکی از         دو دولت، علاوه بر تحریک آنان برای حمله به قلمروی طرف مقابل، امتیازات خاص و قابل توجهی را نیز دریافت کردند و موجبات تغییرات مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و … را فراهم نمودند.

 

مقدمه: طرح پژوهش

اضمحلال خوارزمشاهیان، اسماعیلیه الموت و خلافت عباسی بغداد، در زمره برجسته ترین پیامدهای یورش مغولان به قلمروی اسلامی محسوب می شوند. تکاپوهای نظامی- سیاسی این مهاجمان موجبات شکل گیری حکومت مغولی ایلخانان را در چارچوب مرزهای ایران فراهم ساخت. با           به قدرت رسیدن منگوقاآن فرزند تولوی، امپراتوری مغول دستخوش تحولاتی بنیادین و چشمگیر گردید. متعاقب آن ایران نیز از این تغییرات در امان نماند، زیرا دستیابی به ایران راه را برای فتوحات آینده مغولان آماده می نمود. از طرفی، هنوز بعضی از مناطق خوارزمشاهی به گونه کامل تصرف نشده و قدرت مغولان به گونه تمام و کمال استحکام نیافته بود.

پس به دستور منگوقاآن در قوریلتای سال 651 هجری / 1253 میلادی، برادر وی هلاکوخان با در نظر داشتن لزوم از سرگیری فتوحات، به ایران و سرزمین های غربی اعزام گردید. هلاکوخان بایستی قلاع اسماعیلیه و مرکزیّت بغداد را به عنوان دو کانون خطرساز سیاسی، نظامی و مذهبی علیه حاکمیت مغولان، تصرف کند. البته وی در ادامه مأموریت خود به شمال بین النهرین و مناطق شام و مصر         هم نظر داشت و به دنبال دستیابی به آن نواحی نیز بود. هلاکوخان با از میان برداشتن اسماعیلیه الموت در 654 ﻫ / 1256 م، و خلافت عباسی بغداد در 656 ﻫ / 1258 م، به دو هدف اساسی از پیش        تعیین شده خود دست پیدا نمود.

هلاکوخان در ادامه فتوحات خود رو به منطقه شام نهاد، و شهرهای حلب و دمشق را       تصرف نمود. در این هنگام خبر فوت ناگهانی منگوقاآن و بروز اختلاف جهت جانشینی میان قوبیلای و       اریغ بوکا، باعث گردید که هلاکوخان به ناچار به مقّر حکومتی خویش در آذربایجان مراجعت نماید. کتبوقانویان فرماندهی سپاهیان مغول را در زمان نبود هلاکو به عهده گرفت، و در سال 658 ﻫ / 1260 م در محلی به نام عین جالوت از سپاهیان ممالیک شکست سختی خورد.

برآیند نهایی این فرایند پر فراز و نشیب چندین ساله، تشکیل حکومت ایلخانی و تثبیت آن در چارچوب مرزهای سیاسی _ تاریخی ایران بود. دولت تازه تأسیس ایلخانان طی مدت هشتاد و اندی سال موجب بروز تحولات عمیق و شگرف در معادلات منطقه ای و مناسبات بین المللی ( فرامنطقه ای ) گردید.

با استقرار ایلخانان در ایران، مرزهای این قدرت تازه تأسیس با همسایگانش اعم از مغول و    غیر مغول، عرصه بروز کشمکش و درگیری های متداوم در طول سالیان دراز بود. مهّم ترین، متشنّج ترین و در عین حال پیچیده ترین روابط خارجی ایلخانان، در سرحدات غربی آنان دنبال می گردید. مهّم و متشنّج از آن جهت که مملوکان مصر در سرحدّات خود نسبت به کمترین پیشروی ایلخانان                       واکنش نشان می دادند.

به علاوه وجود قدرت هایی نظیر سلجوقیان روم، امپراتوری بیزانس، حکومت ارمنستان صغیر، امرای شام و قبایل پراکنده عرب ( بنی فضل و بنی خفاجه ) در صحرای میان شام و عراق، اوضاع  پیچیده ای را در روابط ایلخانان و ممالیک به وجود آورده بود. اتّحاد ایلخانان با سلاجقه روم و ارمنستان صغیر و از طرفی پیوند ممالیک با امرای شام و بعضی از امرای ترکمان آسیای صغیر و قبایل عرب      بنی فضل و بنی خفاجه، دو جبهه مقابل را شکل داده بود، و هر یک از این نیروها می توانستند به عنوان متحد نظامی، طرفین مخاصمه را طرفداری کنند.

به هر شکل، بعد از استقرار هلاکوخان در ایران و شکست سهمگین مغولان در عین جالوت،     و مقاومت سرسختانه ممالیک در برابر اقدامات توسعه طلبانه ایلخانان، طولانی ترین روابط خصمانه بین طرفین به وجود آمد. بطوریکه باعث استقرار و تداوم وضعیت جنگی بین دو حکومت به مدّت 60 سال گردید. علاوه بر لشکرکشی های گسترده، کینه ایلخانان نسبت به ممالیک مصر و بالعکس به اشکال مختلف مانند زد و خوردهای محدود مرزی، ارسال نامه های تهدید آمیز، اعزام جاسوس،             رد و بدل کردن سفرا، کوشش جهت ایجاد اتحادیه نظامی علیه رقیب و به ویژه پناه دادن به فراریان و پناهندگان تداوم پیدا نمود.

طرفین متخاصم از پناهندگان و فراریان به خوبی استقبال می کردند و حتّی در مقاطعی نیز با   دادن امتیازات ویژه و قابل توجه، کوشش در جلب نظر این افراد و گروه ها داشتند. این نمایندگان از    جنبه های مختلف نظامی، سیاسی، حکومتی، اطلاعاتی، تجاری، صنعتی، هنری و … نزد حاکمان جدید خود تأثیر گذار بودند.

در نظر داشتن تأثیر افراد و گروه های فراری و پناهنده، روزنه ای جدید در مناسبات میان ایلخانان و ممالیک می گشاید. مناسباتی تؤامان با خصومت دو طرف، که در نهایت با تحویل  و  بازگرداندن  آخرین

پناهنده از جانب ممالیک به ایلخانان به پایان رسید و مقدمات انعقاد قرار داد صلح میان طرفین به سال 723 ﻫ / 1323 م را فراهم ساخت.

دسته‌ها: تاریخ