دکتر عبدالصمد کلیدری

 استادمشاور:

دکترمحمد مهدی رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت تولید دانه های روغنی…………………………………………………. 4

1-3- تعریف دانه های روغنی…………………………………………………………. 4

1-4- تولید دانه های روغنی…………………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضیات ………………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهداف…………………………………………………………………………………………… 5

1-7 – تاریخچه و کلیاتی درمورد  کلزا……………………………………………………… 6

1-8- اهمیت کلزا……………………………………………………………………………… 9

1- 8-1 – کلزا به عنوان علوفه………………………………………………………. 11

1- 8- 2- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا …………………………………… 12

1-9- طبقه بندی کلزا………………………………………………………………………… 13

1- 9-1- مشخصات گیاه شناسی کلزا…………………………………………………… 13

1-9-2- دانه …………………………………………………………………………………….. 13

1-9-3- مواد متشکل دانه کلزا…………………………………………………………. 13

1- 9- 4- ریشه ……………………………………………………………………………. 14

1-9-5- ساقه……………………………………………………………………………….. 15

1-9-6-  برگ……………………………………………………………………………………….. 15

1- 9-7-گل آذین……………………………………………………………………………… 15

1-9-8- میوه…………………………………………………………………………………………. 16

1-10- رشد کلزا……………………………………………………………………………. 16

1-11- موردها مهم در کشت کلزا…………………………………………………….. 18

1-11-1- انتخاب رقم …………………………………………………………………………… 19

1-11-2- آماده سازی زمین …………………………………………………. 19

1-11-3- کوددهی ………………………………………………………………….. 20

1-11-4- تاریخ کاشت…………………………………………………………………………….. 20

1-11- 5- اندازه بذر و تراکم بوته…………………………………………………………. 21

1 -11 -6 – عمق کاشت…………………………………………………………………….. 21

1-12- آبیاری مزرعه ……………………………………………………………………… 23

1-13- برداشت کلزا…………………………………………………………………………….. 23

1-14- تعریف  و تاریخچه  کشف زئولیت………………………………………. 24

1-14-1- طبقه بندی زئولیت ها ……………………………………………………. 25

1-14-2- خواص زئولیت ها  ……………………………………………………….. 25

1-14-3- تأثیر زئولیت در کشاورزی………………………………………………….. 28

1-14-4- کاربرد زئولیت در کشاورزی ………………………………. 28

1-15- سوپرجاذب ها  ( هیدروژل ها)………………………………………………………. 29

1-15-1- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب……………………………………. 31

1-15-2- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها……………………………………………………… 31

1- 15-3- روش کاربرد سوپر جاذب ها…………………………………………………….. 32

فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین…………………………… 34

2-1 – تنش………………………………………………………………………………………. 34

2-2 -تنش خشکی……………………………………………………………………………. 35

2-3 – تأثیر آب در گیاه…………………………………………………………………………. 36

2 -4 – تنظیم اسمزی……………………………………………………………………. 38

2– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی …………………………………………. 39

2 -5-1- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین……………………………. 41

2– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته……………………… 42

2 -5-3- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه …………………………………………… 44

2– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه ……………………. 45

2-5-5- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته……………………………………………….. 46

2-5-6- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت ………………………………………… 47

2-5-7- اثر تنش خشکی بر اندازه کلروفیل a + b………………………………. 48

2-6- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب……………………………………………………… 49

2-7- اثرات بیوشیمیایی تنش آب……………………………………………………………………. 49

2-7-1-طرفداری آنتی اکسیدانی در کلروپلاست ها…………………………….. 50

فصل سوم: مواد و روش‎ها………………………………………………………………………….. 53

3-1- مواد آزمایش………………………………………………………………………………………. 53

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش……………………………. 53

3-1-2- خاک محل آزمایش……………………………………………………………….. 53

3-2- روش آزمایش………………………………………………………………………….. 54

3-2-1- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای………………….. 54

3-2-2- عملیات آماده سازی زمین و پیاده کردن طرح……………………………….. 55

3-2-3- معرفی رقم هائولا 401…………………………………………………. 55

3-2-4- عملیات کاشت………………………………………………………………………… 56

3-2-5- عملیات داشت………………………………………………………………………. 56

3-2-6- عملیات برداشت نهایی………………………………………………………………… 56

3-3- نمونه برداری و اندازه گیری صفات……………………………………………………… 56

3-3-1- اندازه گیری ارتفاع بوته…………………………………………………. 57

3-3-2- عملکرد دانه ………………………………………………………………….. 57

3-3-3- تعیین شاخص برداشت…………………………………………………. 58

3-3-4-  تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه)……………………….. 58

3-3-5- اندازه گیری اندازه کلروفیل(a+b )………………………………………………….. 58

3-3-6- اندازه گیری اندازه فعالیت SOD……………………………………………….. 58

3-3-7- اندازه گیری اندازه فعالیت CAT…………………………………………….. 59

3-4- محاسبه آماری…………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: نتایج ……………………………………. 60

4-1- اتفاع بوته……………………………………………………………………. 60

4-2- تعداد شاخه فرعی………………………………………………………… 64

4-3- کلروفیل برگ a+b………………………………………………….. 66

4-4- تعداد خورجین در بوته……………………………………………………….. 69

4-5- تعد اد دانه در خورجین…………………………………………………… 74

4-6- وزن هزاردانه………………………………………………………….. 77

4-7- عملکرد دانه……………………………………………………….. 80

4-8- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………. 85

4-9- شاخص برداشت……………………………………………………………….. 87

4-10- درصد روغن …………………………………………………………… 89

4-11- عملکرد روغن…………………………………………………………. 93

4-12- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ………………………………….. 96

4-13- آنزیم کاتالاز (CAT) ………………………………………………………. 100

4-14- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)  …………………………….. 102

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات……………………………….. 106

5-1- نتیجه گیری و بحث……………………………………………………… 106

5-2-پیشنهادات………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………….. 108

چکیده
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

     این پژوهش جهت مطالعه اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (10تن در هکتار) و سوپرجاذب (1کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته می باشد و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر گردیده مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و اندازه کلروفیل برگ گردید. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا نمود. همچنین تنش خشکی موجب افزایش اندازه آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته اما زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد مطالعه از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به اندازه 4/3528 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به اندازه 2/1678 بود. پس از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری نمود که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد مطالعه مشخص گردید.            

 واژه های کلیدی: کلزا- تنش خشکی- زئولیت- سوپرجاذب- عملکرد دانه 

 کلیات

  جستجو در سایت :   

  • مقدمه

گیاهان حدود 400 میلیون سال می باشد که از زمان ترک دریاها و سکنی گزیدن در خشکی‌های کره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی که خشکی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند که آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مکان مناسب‌تری نقل مکان نمایند. پس در تکامل گیاهان خشکی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یک نیروی محرک عمده اقدام کرده می باشد. با وجود این، خشکی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی می باشد(علیزاده 1378).

   امروزه دسترسی و کنترل منابع آبی به یکی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده می باشد. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با کم آبی بود اما امروزه با کاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته می باشد. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال پژوهش بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشکی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملکرد بالا می باشند (Anonymous, 2010).

   طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(1389، 1388)، کشور ایران به سبب واقع شدن بر روی کمربند خشک جهانی همواره در معرض خشکی می باشد(بی نام، 1389). نزدیک به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح کره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آن چیز که باقی می ماند بدون بهره گیری به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر می باشد به طوری که در یک سال با خشکسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش کشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد می باشد در حالیکه این رقم در ایران 94 درصد می باشد. 65 درصد مناطق خشک و 25 درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی 252 میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی مانند خشکی، شوری و درجه حرارت بالا می باشد(حیدری شریف آباد،1382). 

   مطالعه ها نشان داده می باشد که سطوح مختلف تنش خشکی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یک از صفات فنولوژیک، مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه بگذارد و گیاهانی که به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته کمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های کم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشک و نیمه خشک (Pessarakli, 2006).

ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست پس بهترین راه مقابله با این وضعیت، کوشش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی می باشد(بقایی، 1383). در این راستا ضمن در نظر داشتن توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف گردد. اتخاذ روش های مختلف به مقصود بهره گیری صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه مطالعه اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، 1389). یکی از چالش­های اصلی در کوشش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش­های محیطی می­باشند. واکنش­های گیاهان به تنش­های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می­گردد (کافی و همکاران، 1385). این قبیل واکنش­ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می­گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه­ها دارد(Levitt, 1980).

    در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده می باشد معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه می باشد به دلیل پیچیدگی­های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد(علیزاده 1378). پس اتخاذ روش­هایی به مقصود استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه مطالعه اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آب می باشد.

 • اهمیت تولید دانه های روغنی

روغن یکی از مواد اصلی مورد نیاز بشر می باشد و حدود 20 درصد از کالری روزانه مورد نیاز بشر، بسته به رژیم های غذایی متفاوت، توسط روغن تامین می گردد. روغن مورد نیاز بشر از دو منبع حیوانی و گیاهی تامین می گردد که در گذشته روغن های حیوانی سهم بیشتری را در تامین روغن مورد نیاز داشتند. روغن های گیاهی مصارف خوراکی کمی داشته و اغلب از روغن های گیاهی در مصارف صنعتی و سوخت بهره گیری می گردید(سید شریفی، 1388).

    دانه های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار می طریقه که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن کشی و تامین کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده تأثیر اساسی را اعمال می کنند. دانه های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه بشر و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن نباتی بر وجود دانه های روغنی استوار می باشد(حاجی محمدی، 1388).

 • تعریف دانه های روغنی

دانه های روغنی به آن دسته از گیاهان اطلاق می گردد که ذخیره روغن فقط در بخش اندوخته دانه صورت گیرد و مقدار روغن در دانه کم تر از 15 درصد نباشد. اما، گیاهان روغنی به گیاهانی گفته می گردد که ذخیره روغن و یا چربی در اندام های مختلف گیاهی نظیر میوه، هسته و ریزوم صورت می پذیرد. در کلیه دانه های روغنی نسبت روغن به پروتئین 2:1 می باشد. هر یک از این دانه های روغنی به تیره های گیاهی گوناگون تعلق داردکه در شرایط آب و هوایی و اکولوژیک مناسب می توان از آن برای تولید روغن بهره گیری نمود. مانند این دانه های روغنی، به آفتابگردان، کلزا، گلرنگ، پنبه دانه، بادام زمینی، سویا، بزرک و کنجد می توان تصریح نمود(Doney, 1990).

 • تولید دانه های روغنی

ظرفیت و امکانات تولید دانه های روغنی را در کشور می توان در سه بخش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید مورد مطالعه قرار داد. کشت دانه های روغنی در ایران از گذشته های دور رواج داشته و طی ده سال گذشته سطح زیر کشت آن حدود 20 درصد و اندازه تولید آن حدود 120 درصد افزایش داشته می باشد(بی نام، 1389).

    سطح زیر کشت انواع دانه های روغنی در کشور طی سه دهه گذشته همواره رشد داشته می باشد و از 88000 هکتار در سال 1356 به 232000 هکتار در سال 1382 رسیده می باشد      (بی نام.1390).

 • فرضیات:
 • با بهره گیری از زئولیت و سوپرجاذب آب کمتری برای تولید گیاه بهره گیری می گردد.
 • بهره گیری از سوپرجاذب، آب مورد نیاز گیاه را در زمان قطع آبیاری تأمین خواهد نمود.
 • زئولیت مصرفی، سبب تأمین آب مورد نیاز گیاه در زمان قطع آبیاری خواهد گردید.

اهداف:

در مجموع رئوس اهدافی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت عبارتند از:

– مطالعه اثرات کاربرد زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد کلزا.

– مطالعه اثرات بهره گیری از سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا.

مقایسه اثرات زئولیت و سوپرجاذب برعملکرد واجزای عملکرد گیاه کلزا.

1-7 – تاریخچه و کلیاتی درمورد  کلزا

در نوشته های سانسکریت هند که مربوط به 1500 سال قبل از میلاد می باشد و در نوشته های چینی مربوط به 247 سال قبل از میلاد به خردل ها تصریح شده می باشد. فن ویک و همکاران در سال 1983 اظهار داشتند که فیثاغورث حدود 520 سال قبل از میلاد، بقراط حدود 400 سال قبل از میلاد و فلینی 23 تا 79 سال بعد از میلاد به بهره گیری از خردل برای مقاصد ادویه ای و دارویی تصریح کردند. گونه های روغنی کلزا ارتباط نزدیکی با خردل هایی که به صورت سبزی و چاشنی مصرف می شوند دارند و از دیرباز به دلیل مزه تند و ترش و خصوصیات دارویی مورد توجه بشر بوده اند .داونی و رابلین در سال 1989 اظهار نمودند که احتمالا جنس Brassica مانند اولین گیاهان اهلی می باشد زیرا فرم های سبزی آن در دوره ننئو لیتیک به گونه معمول مورد بهره گیری بوده اند. از بذرها ی کلزا جهت آذین بندی بهره گیری می کردند (حجازی، 1379). کارل لینه گیاهشناس معروف گزارش نمود که تولید کلزا در مقیاس کوچک در سال 1750 میلادی در کشور سوئد اتفاق افتاد و از آنجا به کشورهای سوئیس، لهستان، روسیه و دانمارک انتشار پیدا نمود (عاشوری، 1380). از اوایل قرن شانزدهم زراعت تجاری کلزا در هلند ثبت شده می باشد. در زمانهای قدیم در آسیا و نواحی مدیترانه از روغن کلزا برای روشن کردن چراغ بهره گیری می کردند. البته امروزه روغن کلزا به عنوان ماده غذایی بهره گیری می گردد. درنیمه دوم قرن 17 گونه های Brassica در اسکاتلند کشت شده و همراه با جو و کنجاله یولاف به مصرف می رسیدند. در مورد زمان شروع بهره گیری از گونه های Brassica به عنوان یک منبع روغن تناقض هست. تگزپدی اظهار داشته می باشد که احتمالا اولین بار از B.oleracea به عنوان روغن در اروپا بهره گیری شده می باشد. اپلیکویست اظهار داشته می باشد که B.napus اولین بار در هلند و در قرن 17 به عنوان یک گیاه روغنی کشت شده می باشد و سپس کشت آن به سایر بخش های اروپا گسترده شده می باشد. شرودر- لمبکی شواهدی به دست آوردند مبنی بر اینکه کلزا در هلند خیلی پیشتر از آن چیز که اپلیکویست فکر می نمود کشت می شده می باشد. نخستین نوشته درمورد کشت و کار کلزا در اروپا مربوط به سال 1570 می باشد که هرسباخ به کشت کلزای زمستانه در منطقه رینلند آلمان به عنوان  منبع روغن چراغ و جایگزینی برای روغن زیتون و به عنوان روغن پخت و پز مردم فقیر تصریح کرده می باشد. با توسعه صنعت ماشین های بخار این روغن به عنوان چرب کننده در موتورهای بخار به کار گرفته گردید با شروع جنگ جهانی دوم و در ابتدای سالهای دهه 40 میلادی و محاصره منابع تامین روغن اروپا و آسیا کمبود روغن های چرب کننده در آمریکای شمالی که برای بهره گیری در موتورهای بخار کشتی های جنگی ضروری بودند سبب توسعه کشت کلزا درکانادا گردید قبل از آغاز جنگ کشت کلزا درکانادا تنها به صورت تحقیقاتی انجام می گردید. در بهار 1942 تحقیقات زراعی برای تولید این دانه آغاز شده و در سال 1943 مقدار قابل توجهی از این دانه در کانادا تولید گردید. در آن وقت کلزای کشت شده در کانادا از دو گونه مختلف بود. اولین گونهB.campestris  شلغم روغنی بود که از مدت ها قبل از جنگ توسط یک کشاورز لهستانی کشت می گردید این محصول به عنوان کلزای لهستانی شناخته می گردید. دومین گونه B.napus کلزا بود که در سال 1943 از ایالات متحده خریداری و در کانادا کشت شده بود با در نظر داشتن ریشه آرژانتینی آن به عنوان کلزای آرژانتینی معروف گردید. در سال 1968 اولین رقم کلزا با اندازه اسید اروسیک پایین در کانادا تولید گردید .در سال 1973 متخصصان تغذیه دام اثرات نامطلوب ماده ای به نام گلوکوزینولات را که در بخش غیر روغنی دانه وجود داشت، اعلام نمودند و کوشش برای کاهش این ماده آغاز گردید دکتر بالدر استفانسن پژوهشگر دانشگاه مانیتوبا در سال 1974 اولین واریته کلزای اصلاح شده Double low را که اندازه گلوکوزینولات و اسید اروسیک آن کاهش یافته بود معرفی نمود. این واریته اصلاح شده B.napus به عنوان رقم تاور Tower معروف گردید. در اواخر دهه 70 اصطلاح کانولا توسط انجمن صنایع روغن کشی غرب کانادا  به ثبت رسیده و بر اساس آن تعریف، کانولا دانه ای بود که اندازه اسید اروسیک در روغن حاصل از آن کمتر از 50% و اندازه گلوکوزینولات ها در کنجاله کمتر از 3 میلی گرم در هر گرم بوده و از واریته های B.napus وB.campestris حاصل شده باشد. در سال 1986 این تعریف اصلاح گردید و اندازه اسید اروسیک در روغن به حداکثر 2% و مقدار گلوکوزینولات های آلیفاتیک حداکثر 30 میکرومول در هر گرم وزن خشک بدون چربی دانه اعلام گردید. هم اکنون کانادا به یک تولید کننده عمده کلزا تبدیل شده می باشد و دانه اصلاح شده کلزا در سراسر جهان به صورت گسترده کشت می گردد. مالکیت تجاری نام کانولا نیز در اختیار انجمن کلزای کانادا می باشد. زراعت کلزا در اروپا تثبیت گردیده و تقریبا یک سوم از کل تولید آن به قاره اروپا مربوط می گردد درحال حاضر این محصول در بسیاری از کشورهای جهان کشت می گردد و از مهم ترین تولید کنندگان آن می توان به چین، هندوستان، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلستان تصریح نمود. تکامل اصلاح کلزا از کلزای سنتی تا ارقام اصلاح شده بصورت زیر می باشد.

    کلزای سنتی(Hear): حاوی 22 تا 60 درصد اسید اروسیک در روغن و 100 تا 205 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

ارقام یک صفر (Lear): معمولا واریته های کانادایی بوده و حاوی کمتر از 5 درصد اسید اروسیک در روغن و 100 تا 205 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

 ارقام دو صفر: نوع تکامل ارقام یک صفر بوده و حاوی کمتر از 2 درصد اسید ارو سیک در روغن و 18 تا 30 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر دور آبیاری و ماده ضد تنش کراپ کاندیشنر بر عملکرد شلتوک