واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی «M.Sc»

گرایش: زراعت

 عنوان:

مطالعه اثر فاضلاب شهری  بر رشد گیاه آلوئه ورا(Alveo vera .spp) در منطقه یاسوج

 استاد راهنما:

دکتر خدابخش پناهی کردلاغری

 استاد مشاور :

دکتر مهدی حسینی فرهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

جستجو در سایت :   

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

چکیده………………………………………………..

فصل اول:  مقدمه وکلیات……………………..

 

1

 

2

1-1- مقدمه………………………………… 3
1-2- اهمیت فاضلاب……………………… 5
1-3- منابع فاضلاب………………………………………. 6
  1-3-1-  فاضلاب خانگی………………………….. 6
1-3-2- مواد زاید صنعتی………………………………… 6
1-3-3- مواد زاید کشاورزی………………………………….. 7
1-3-4- مواد پاک کننده……………………………………………………. 7
1-4- گیاه پالایی…………………………. 8
1-4-1- فناوری گیاه پالایی……………………………………. 8
1-4-2- مزایا و محدودیت های روش گیاه پالایی………… 9
1-4-       1-5- مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا…………………… 10
1-5-1- تاریخچه گیاه………………………………… 12
1-5-2- ترکیبات شیمیایی…………………………………………. 13
1-5-3- خواص دارویی………………………………………. 13
1-5-4- مضرات………………………………………… 14
1-5-5- مشخصات ظاهری………………………………… 15
1-5-5-1-  گل ها………………………………… 15

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

1-5-5-2-ریشه ها………………………………………… 16
1-5-5-3-  نیازها و عوامل محیطی ……………………. 17
1-5-5-  1-5-6- منشاء، زیستگاه و دامنه پراکندگی گیاه………………. 19
1-5-6- 1-5-7- جادوی زمین آلوئه ورا…………………………. 20
1-5-7-     1-5-8- کاربرد گیاهان دارویی در کمک های اولیه……… 21
1-5-8-     1-5-9- آلوئه ورا در گذر زمان…….. 21
1-5-9-     1-5-10- جنس آلوئه ورا و گونه های آن…………….. 22
1-5-10-   1-5-11- تحقیقات و  کاربرد دارویی………… 23
1-5-11-        1-5-12-  گیاه قرن بیستم……………………… 26
1-5-12-        1-5-13-  آلوئه ورا در جزیره قشم……………… 27
1-5-13-   1-5-14- بازار تجاری و جهانی……………………… 27
1-5-14-   1-5-15- ترکیبات شگفت آور آلوئه ورا……………… 29
1-5-15-1- راز درمانگری برگ های آلوئه ورا………….. 30
1-5-15-        1-5-16- برگ و محتویات آن…………………… 31
1-5-16-    1-5-17- شیوه بهره گیری……………………… 31
1-5-17-        1-5-18- آشنایی با مواد موثر گیاهی………. 32
1-5-18-1- گلیکوزیدها………………………….. 32
1-5-18-2- ساپونین ها……… 32
1-5-18-3- تانن ها………………………. 33
1-5-18-4- رزین ها……….. 33

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

3-6- صفات مورد اندازه گیری……………………………. 48
3-7- چگونگی اندازه گیری صفات مورد آزمایش…………… 48
3-7-1- روش اندازه گیری طول برگ……………………………………….. 49
3-7-2- روش شمارش تعداد برگ و پاجوش…………………. 49
3-7-3-  روش اندازه گیری زیست توده (وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی)………. 49
3-7-4-  روش اندازه گیری وزن تر و خشک برگ…………………………….. 50
3-8- محاسبات آماری …………………………….. 50
فصل چهارم:  نتایج و بحث و پیشنهادات……….. 51
4-1- مقدمه…………………………………. 52
4-2- اثر کاربرد فاضلاب شهری بر عملکرد گیاه آلوئه ورا…………… 52
4-2-1-  تعداد برگ…………………………… 54
4-2-2- طول برگ…………………………………………. 54
4-2-3-  وزن تر  اندام هوائی……………………………… 63
4-2-4-  وزن تر برگ………………………………. 66
4-2-5-  وزن تر کل………………………………. 69
4-2-6- وزن خشک برگ……………………………….. 72
4-2-7- تعداد پاجوش…………………………………. 76
4-3- نتیجه گیری……………………. 79
4-4- پیشنهادها……………………………………………….. 80
منابع و ماخذ

چکیده

به مقصود مطالعه تأثیر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال زارعی 93-92، در منطقه بویراحمد اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل، فاضلاب شهری در چهار سطح(آبیاری با آب معمولی(f1)، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری(f2)، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1(f3) پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به  1(f4) و دور آبیاری در سه سطح(5 روز (a1)، 10 روز(a2) و 15 روز(a3)) اجرا گردید. ویژگیهای رشد مانند تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد فاضلاب شهری تأثیر معنی داری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها داشت. در سطوح مختلف دور آبیاری بیشترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(a3) بود. در سطح بر همکنشی بیشترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:1 و تنش هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزت تر(اندام هوائی، تر و خشک برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:2 و تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(f3a3) بود. بیشترین اثر افزایشی فاضلاب شهری و دور آبیاری بر صفات کمی گیاه در سطح بر همکنشی، تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش  هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) به دست آمده می باشد. به این ترتیب تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(f4a1) باز خوردی عالی از ترکیب فاضلاب شهری و دور آبیاری برای زیست توده در گیاه آلوئه ورا می باشد.

واژه های کلیدی: فاضلاب شهری، آلوئه ورا(Alveo vera. SPP)، دور آبیاری.   

 

مقدمه و کلیات

 امروزه با در نظر داشتن رشد روز افزون صنایع و آلایندگی شدید پساب های شهری و همجواری مراکز شهری، شهری و کشاورزی در بیشتر نقاط کشور، ورود آلاینده های آلی و معدنی به خاک و هم چنین نفوذ این آلودگی ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی  به یک نگرانی ملی تبدیل شده می باشد. پس یافتن راه حل هایی برای رفع این خطرات پیش از بروز فاجعه ای  زیست محیطی در بسیاری از نقاط کشور ضروری  می باشد (ذامیادی و همکاران، 1382). با افزایش سریع جمعیت جهان، فشار بر منابع محدود آب شیرین، افزایش می یابد. کشت آبی، بزرگترین بخش مصرف کنندۀ آب می باشد و با نیازهای متناقص دیگر بخش ها مانند بخش های شهری و خانگی، مواجه می گردد. با جمعیت فزاینده و آب کمتری که برای تولیدات کشاورزی در دسترس می باشد، تضمین امنیت غذایی برای نسل های آینده، مبهم می باشد. بخش کشاورزی با چالش هایی برای تولید بیش غذا با آب کمتر بواسطه افزایش بهره وری آب زراعی مواجه می باشد (کیجنیتال، 2003)[1]. رشد روزافزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و شهری و همچنین خشکسالی های پی در پی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک در سال های اخیر موجب شده می باشد که تقاضا برای آب افزایش گردد و منابع آب با کیفیت مطلوب به اوج بهره برداری خود برسد و در نتیجه فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. در نتیجه بهره گیری از منابع دیگر همچون فاضلاب شهری در آبیاری گیاهان مورد توجه قرار گرفته می باشد. از طرف دیگر با بهره گیری بهینه از فاضلاب شهری در تغذیه گیاهان می توان تا حدود زیادی از تاثیر نامطلوب زیست محیطی ناشی از رها سازی آنها جلوگیری نمود. آب زیرزمینی و سطحی از مهمترین منابع طبیعی در جهان می باشد، در شرایط کنونی ایران، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف آب کشور، به خصوص در بخش شرب، توسط منابع آب زیرزمینی وسطحی تأمین می گردد. پس، حفاظت کیفی از منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .در بسیاری از موردها آلودگی آب های زیرزمینی، بعد از آلوده شدن چاه های آب شرب شناسایی می شوند. رفع آلودگی آب زیرزمینی بسیار پرهزینه و فرآیندی طولانی می باشد و اغلب زمانی آلودگی تشخیص داده می گردد که رفع آلودگی آبخوان تقریباً غیر ممکن می گردد. یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان و مدیریت  بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی می باشد. آلودگی آب به دلیل تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی، وجود فلزات سنگین سمی و مدیریت نامناسب زباله ها ، سلامتی بشر را به صورت جدی تحت تأثیر قرار می دهد و با در نظر داشتن حجم عظیم فاضلاب های تولیدی، کوشش برای دستیابی به چگونگی دفع مناسب فاضلاب در محیط زیست ضروری می باشد. متداول ترین فلزات سنگین پیدا نمود شده در فاضلاب ها، سرب، مس، روی، کادمیم، کروم و نیکل هستند که این گونه فلزات به دلیل سمیت و عدم تخریب زیستی نه تنها برای گیاهان و حیوانات بلکه برای بشر ها هم ایجاد مشکل کرده و می توانند در بافت های زنده و در نهایت درزنجیره غذایی تجمع حاصل کنند. تکنیک های مختلفی برای کاهش مقدار یون های فلزی از فاضلاب ها هست که هر کدام از آن ها دارای مزایا و مضراتی بر اساس سادگی، انعطاف پذیری، مؤثر بودن فرایندها، قیمت، معضلات تکنیکی و نگهداری می باشند. در نتیجه تکنیک های آسان، مؤثر، مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست برای تیمار فاضلاب ها مورد نیاز می باشد. آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده می باشد که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان می باشد. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده می باشد که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند، تجمع آلاینده ها  به چرخه زندگی بشر و دام ممانعت نمود (هشام و راشد، 2002)[2].

 پس با در نظر داشتن موضوعات تصریح شده در این پژوهش کوشش می گردد تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری به صورت آبیاری با آب معمولی، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1 و پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به 1 و  دور آبیاری در سه سطح ( 5 روز، 10 روز و 15 روز ) را بر روی رشد و نمو گیاه «آلوئه ورا» مورد مطالعه قرار داد.

اهمیت فاضلاب

رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر از سوی دیگر، موجب شده می باشد که منابع موجود آب شیرین در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره برداری خود برسد و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. ایران جزء کشورهایی می باشد که برداشت آب ازمنابع آب زیرزمینی آن در مقایسه باسایر کشورها به مراتب بیشتر می باشد پس در شرایطی که کشور به شدت از لحاظ کمبود منابع آب شیرین رنج می برد و در دراز مدت بحران منابع آب به صورت یک مساله جدی مطرح می باشد، پس در نظر داشتن منابع غیر متعارف آب یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد (اروندی و مقدس، 1379). هرچند مواد و عناصر موجود در فاضلاب بسیار قابل توجه بوده و مطالعه کلیه آن ها امری مشکل می باشد، لیکن تعدادی از نمایه های شیمیایی و فیزیکی برای آن در نظر گرفته شده که قبل از بهره گیری برای کشاورزی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند (دای و ال. ال لودک، 1993) [3]. بهره گیری از فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به مقصود حاصلخیزکردن خاک ها ازقدیم الایام در بعضی نواحی آسیاه معمول بوده می باشد. اما اطلاعات  مدون در این زمینه و بخصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال 1351 در بنزولای آلمان و سال 1650 در ایدرن بورف اسکاتلند می باشد (جی هارد، 1959؛ روچینگ، 1911؛ استنبیدج، 1975)[4]. با توسعه روش های تصفیه فاضلاب، در نظر داشتن بهره گیری از پساب حاصله از تصفیه خانه ها در کشاورزی افزایش پیدا نمود. بخصوص این که بعضی از متخصصان براین باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی می باشد. زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده می باشد دوباره به آن بازگردانده می گردد(چیک، 1964)[5].

 پس ایده اولیه بهره گیری از پساب در کشاورزی به سه دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از:

 1) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه ها.

 2) بهره گیری از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت.

3) حفاظت آب و بهره گیری مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه گردید.

منابع فاضلاب : مهمترین منابع تولید فاضلاب به تبیین زیر می باشد:

 1-3-1- فاضلاب خانگی

 آلودگی آب ها توسط فاضلاب های خانگی یا محل نگهداری چهار پایان از متداولترین نوع آنهاست. این نوع آلودگی ها که عموماُ خطرناک هستند باعث نا پاکی آب های زیر زمینی وخاک می شوند. بدین ترتیب که در اثر نفوذ مواد آلوده و جذب نشدن در جریان حرکت داخل زمینی خود را به  سفره های آب دار می رسانند (عبدالهی منصورخانی، 1392).

1-3-2- مواد زاید صنعتی

یکی از انواع آلودگی ورود مواد زاید و آلوده کارخانه ها به جریان های آب سطحی و زیرزمینی می باشد. حتی در مورد هایی که از آب در کارخانه ها به عنوان عامل سرد کننده بهره گیری می گردد ریختن  مجدد آب گرم به رودخانه ها باعث پایین آوردن مقدار اکسیژن موجود در آب و در نتیجه بهم زدن تعادل حیاتی آب می گردد. فاضلاب های صنعتی موجب انهدام موجودات آبزی چه گیاهی و چه حیوانی و نیز عوامل طبیعی موجود در آب که برای تصفیه آن وظیفه بسیار مهمی را به عهده دارند می گردند .مواد زاید کارخانه ها عبارت می باشد ازمواد جامد زیرا نسوج درختان، پوست حیوانات، ذرات مواد معدنی، مواد شیمیائی زیرا نمک های آهن، روی مس، کرم، سیانور، محلول های اسید ی، فنل، سولفور، نمک های آمونیوم، قیر و هیدرو کربورهای دیگر، مواد رنگی، چربی ها، مواد لعابی، موادپاک کننده قلیائی، موادسلولزی، مواد آلی و بالاخره مواد زایدی که از کارخانه های لبنیات سازی خارج می گردد و به سبب دارا بودن مواد پروتئینی فراوان محیط بسیار مساعدی برای رشد انواع میکروب ها و در نتیجه آلودگی آب می باشد (عبدالهی منصورخانی،  1392).

1-3-3- مواد زاید کشاورزی

 افزایش اندازه محصولات کشاورزی سبب ازدیاد مصرف کود های شیمیائی وسموم دفع آفات گیاھی گردیده که درنتیجه مقداری از آن وارد آب شده و در زمین نفوذ می کند. سموم ممکن می باشد در جریان نفوذ توسط خاک جذب شده و یا در زمین هایی که قدرت جذب پایین باشد وارد سفره های آب گردد (عبدالهی منصورخانی، 1392).

1-3-4- مواد پاک کننده

تمام این مواد بدلیل خاصیت کم کردن قدرت کشش سطحی آب و  قدرت رطوبت دهی، کف کردن، و بالاخره امو لسیونه شدن قدرت پاک کنندگی دارند .این مواد که در منازل، صنایعی زیرا رنگ رزی، مواد معدنی، امولسیون های پو شاننده جاده ها وغیره مصرف دارند. با ریختن به رودخانه ها باعث ایجاد کف فراوان می شوند (سالت و همکاران، 1998).

  • گیاه پالایی

 1-4-1- فناوری گیاه پالایی

گیاه پالایی یک فناوری نسبتا نوظهور و مقرون به صرفه می باشد که در آن از گیاهان سبز جهت خارج کردن مواد آلاینده ازآب و خاک بهره گیری می گردد(سالت و همکاران، 1998)[6]. این فناوری را همچنین می­توان برای پالایش بعضی از عناصرآلاینده از آب یا حتی هوا بکار برد. بعضی گیاهان قادر به جذب آلاینده ها به درون سیستم آوندی خود بوده و بعضی دیگر، این ترکیبات را تجزیه نموده و یا آن ها را به ترکیبات متابولیزه شده کمتر سمی، تغییر می سازند. گیاهان، با جذب آلودگی توسط ریشه ها، آن ها را درون ساختار سلولی و یا برگ و میوه ذخیره می کنند. ریشه های گیاهان قادر به ترشح آنزیم هایی هستند که فعالیت میکروبی را افزایش داده و زمینه را برای جذب بعضی آلاینده ها مهیا می سازند(عبدی کوپایی، 2007؛ پرادهان و کونراد، 1998؛ تی سائو، 2003)[7].

از گیاه پالایی می­توان برای حذف موادآلاینده ی جامد، مایع وگازی بهره گیری نمود. همچنین در زمینه خاک های آلوده در کشاورزی و رسوبات (علف کش، آفت کش، فلزات سنگین)، و در صنایع (مواد آلی، فلزات) و ضایعات معدند(فلزات) بهره گیری نمود (اولسون و ریردون، 2003؛ ریدینتی، 2002؛ راک، 2003)[8].

 آب های آلوده ای که می توان از فرایند گیاه پالایی در آن ها بهره گیری نمود شامل فاضلاب خانگی و فاضلاب شهری (مواد غذایی ، فلزات)، رواناب کشاورزی و آب زهکش (مواد مغذی کود شیمیایی، فلزات، آرسنیک، سلنیوم، سموم دفع آفات آلی و علف کش)، فاضلاب های شهری (آلی و معدنی)، شیرابه دفع زباله، زهکشی معادن (فلزات)، و آب های زیرزمینی(فلزات و ترکیبات آلی) می باشد (فررو و همکاران، 2000؛ راک، 2003). در حال حاضر روش های متنوعی برای کاهش آلودگی آب و خاک ابداع گردیده می باشد که از آن جمله می توان به شست و شوی خاک های آلوده به فلزات سنگین توسط ا سید یا تصفیه پساب های شهری در تصفیه خانه ها تصریح نمود. مجموعه این روش ها وقت گیر و پر هزینه بوده و در نهایت موجب آلودگی بخش دیگری از محیط زیست می گردند. در این بین یافتن راه حلی مطمئن که ضمن رفع آلودگی، کم هزینه و نسبتا سریع بوده و اثرات جانبی آن سلامت محیط را با خطر مواجه نسازد، بسیار مهم می باشد. به علاوه، با در نظر داشتن بحران کم آبی، بهره گیری بهینه از آب و فاضلاب برای بعضی مصارف زراعی، شهری و شهری تا حدودی به رفع معضلات ناشی از کمبود آب نیز کمک خواهد نمود (تی سائو، 2003)[9].

مزایا و محدودیت های روش گیاه پالایی

از مزایای روش گیاه پالایی می توان به مورد هایی همچون عدم آلودگی های ثانویه نظیر آلودگی صوتی، عدم نیاز به تکنیک های پیچیده مهندسی برای اجرا و قابلیت بهره گیری برای گستره وسیعی از آلودگی ها و سادگی و ارزان بودن روش، تصریح نمود. با اینکه گیاه پالایی از لحاظ هزینه، اجرا و عوارض زیست محیطی بر سایر روش های پالایش خاک ارجحیت دارد، اما دارای محدودیت هایی نیزمی باشد، مانند اینکه برای کاهش غلظت آلاینده ها، گاهی به زمان طولانی نیاز می باشد و همچنین به علت اثرات سمیت در مکان های آلوده،استقرار پوشش گیاهی نیز مشکل خواهد بود. پالایش خاک های آلوده به فلزات به سختی انجام می گیرد و یک چالش بزرگ به شمار می رود زیرا بر خلاف آلاینده های آلی، فلزات قابل تجزیه نیستند و معمولا آلودگی زدایی خاک های آلوده به فلزات، نیاز به شناسایی و استقرار گیاهان ویزه و تخصصی برای جدا سازی فلزات سمی از این گونه محیط ها دارد. این در حالی ا ست که در سایر تکنولوژی ها مانند حفاری خاک و یا آبشویی خاک که بر پایه جداسازی فیزیکی و شیمیایی آلاینده ها طراحی شده اند، هزینه پالایش خاک بسیار زیاد و بستگی به غلظت آلاینده، خصوصیات خاک و شرایط محیط دارند (فلچاس و لاتادی، 2003؛ نگری و همکاران، 2003)[10].

نکته بسیار مهم در گیاه پالایی، انتخاب گیاهانی می باشد که ضمن پالایش پساب و خاک های آلوده، امکان تکمیل دوره رشد آن ها در شرایط آلودگی نیز وجود داشته باشد. پساب و لجن فاضلاب دارای مقادیر زیادی از عناصر کم مصرف و فلزات سنگین نیز می باشند.

هنگامی که این مواد به زمین اضافه می شوند، گیاه این عناصر را نیز جذب می کند. جذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین به مقدار زیاد به وسیله گیاه می تواند سبب آلودگی زنجیره غذایی بشر و دام گردد، پس برای پیشگیری از انتقال آلاینده ها به چرخه غذایی بشر در اثر جذب بیش از حد توسط گیاهان، بعضی از کشورها و سازمان بهداشت جهانی[11] قوانینی وضع کرده اند و حدودی را نیز برای غلظت مجاز عناصر و ویژگی های مختلف پساب مقرر نموده اند (سینق و استئیننز، 1994)

مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا[12]

خانواده: Asphodelaceae

نام علمی: Aloe vera

نام انگلیسی: Aloe, Barbados aloe, Curacao aloe

نام فرانسوی: Aloes

  نام فارسی: صبر، صبر زرد.  

نام های محلی: زنبق بیابانی، لاله صحرایی، لاله بیابانی، گل سگله، گل قبر، چادورا، شاخ بزی، صبر تلخ، گیاهی می باشد از خانواده آسفودیلاسه (زنبق) که به صورت علفی، چند ساله، تک لپه و همیشه سبز می باشد. نام این گیاه از زبان عربی به سایر زبان ها وارد شده و ممکن می باشد از کلمه عربی alloch یا عبری allal گرفته شده باشد. در زبان عربی آلوئه به معنی « ماده تلخ درخشان» و « تند و تیز و تلخ» می باشد. علت این نام گذاری به طعم و مزه مایع داخل برگ گیاه مربوط می گردد (کوبیتزکی، 1998؛ مهدی زاده، 1388).

این گیاه خاص مناطق آفریقایی می باشد که به علت رویش آن در مناطق بیابانی به آن زنبق بیابانی، لاله صحرایی یا لاله بیابانی هم می گویند و در آفریقا فرشته بیابان نامیده می گردد.

در بعضی کشورها با نامهایی زیرا گیاه جاودانگی، گیاه دارویی، گیاه ملکه و … نیز نامیده می گردد. در آمریکای جنوبی به آن گیاه جادویی می گویند. این گیاه به وسیله بعضی از دانشمندان به عنوان گیاهی از ابدیت، عصای بهشت و اکسیر جهانی شناخته شده می باشد. در بعضی از کشورها نیز به دلیل خواص دارویی اش به آن گیاه هزار درمان نام داده اند. به علاوه دارای اسامی متعددی مانند«صبر تلخ» یا «شاخ بزی» می باشد و در استان بوشهر با نامهای محلی گل سگله، گل قبر یا چادورا شناخته می گردد (کوبیتزکی[13]، 1998؛ مهدی زاده، 1388).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو