استاد راهنما:

دکتر خدابخش پناهی نمود لاغری

استاد مشاور:

دکتر عبدالصمد کلیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

         عنوان         صفحه

 چکیده: 1

فـصـل اول:مقدمه و هدف

1-کلیات… 3

1-1-مقدمه. 3

1-2- اهمیت پژوهش.. 5

1-3- فرضیه‌های پژوهش: 6

1-4- اهداف پژوهش: 6

1-5- سوابق پژوهش…. 6

1-5-1- تاریخچه: 6

1-6- سطح زیر کشت و اندازه تولید جو: 7

1-7- اهمیت اقتصادی: 8

1-8- گیاه‌شناسی جو: 9

1-8-1- مورفولوژی و آناتومی جو: 9

1-8-2- سیستم ریشه: 10

1-8-3- ساقه: 10

1-8-4- برگ: 11

1-8-5- سنبله: 12

1-8-6- گلچه: 12

1-8-7- ریشک: 12

1-8-8- دانه: 12

1-9- پنجه زنی: 14

1-9-1- پنجه زنی و عملکرد: 15

1-10- مواد غذایی مورد نیاز جو: 15

1-11- اجزای عملکرد دانه: 16

1-11-1- سنبله: 16

1-11-2- تعداد دانه در سنبله. 17

1-12- اهمیت شاخص برداشت (HI) 18

فصل دوم: مطالعه منابع

2- مروری بر تحقیقات انجام شده 22

2-1- تحقیقات انجام شده 22

فصل سوم: مواد و روشها

3-مواد و روش‎ها 27

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش…. 27

3-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش…. 27

3-3-درجه حرارت… 28

3-4- رطوبت نسبی.. 29

3-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 30

3-6- مراقبت‌های دوران رشد: 30

3-6-1- کنترل علف‌های هرز: 30

3-6-2- آفات: 31

3-6-3- مصرف کود سرک: 31

3-6-4- آبیاری.. 31

3-6-5- یادداشت‌برداری‌ها: 31

3-7- صفات مورد اندازه‌گیری: 31

3-7-1- ارتفاع بوته: 31

3-7-2- طول سنبله: 32

3-7-3- عملکرد بیولوژیک: 32

3-7-4- تعداد خوشه در مترمربع: 32

3-7-5- تعداد دانه و خوشه: 32

3-7-6- عملکرد دانه: 32 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

3-7-7- وزن هزار دانه: 32

3-7-8- شاخص برداشت: 33

3-7-9-  پتاسیم  برگ: 33

3-7-10- منیزیم برگ: 33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتایج، بحث و پیشنهادات… 35

4-1 – نتایج و بحث… 35

4-1-1- ارتفاع بوته (سانتی‌متر): 37

4-1-2- طول ریشه (سانتی‌متر): 39

4-1-3- طول خوشه (سانتی‌متر): 40

4-1-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار): 41

4-1-5- عملکرد بیولوژیک: 42

4-1-6- وزن هزار دانه (گرم): 43

4-1-7- شاخص برداشت  (درصد)(HI): 44

4-1-8- پتاسیم برگ (درصد): 45

4-1-9- منیزیم برگ: 46

4-2- نتیجه‌گیری.. 49

4-3- پیشنهادات: 51

فهرست منابع.. 52

چکیده:

 

به مقصود مطالعه اثرات سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر رشد و نمو جو و اندازه عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهر یاسوج، روستای بلهزار در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری با پساب تصفیه شده شهری در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد آبیاری) و در 3 تکرار و جمعاً در 12 گلدان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS، مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون دانکن و رسم نمودارها با بهره گیری، از نرم‌افزار Excell انجام گرفت.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد  که با افزایش اندازه مصرف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری باعث افزایش اندازه ارتفاع بوته، طول ریشه، طول خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و اندازه منیزیم برگ می گردد، بیشترین اثر افزایش مصرف پساب فاضلاب تصفیه شهری بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه  و اندازه منیزیم برگ در تیمار F100 (مصرف 100 درصد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری) به ترتیب به اندازه 9/1795 کیلوگرم در هکتار و 3/35 گرم و 24/2 درصد به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: پساب فاضلاب تصفیه شهری، عملکرد، پتاسیم برگ، جو، یاسوج.

1-کلیات

1-1-مقدمه

 رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تأمین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر از سوی دیگر، موجب شده می باشد که منابع موجود آب شیرین در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره­برداری خود برسد و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. ایران جزء کشورهایی می باشد که برداشت آب از منابع آب زیرزمینی آن در مقایسه با سایر کشورها به مراتب بیشتر می باشد پس در شرایطی که کشور به شدت از لحاظ کمبود منابع آب شیرین رنج می‌برد و در دراز مدت بحران منابع آب به صورت یک مسأله جدی مطرح می باشد، پس در نظر داشتن منابع غیر متعارف آب یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد (عابدی و همکاران، 1378). هرچند مواد و عناصر موجود در پساب فاضلاب بسیار قابل توجه بوده و مطالعه کلیه آن‌ها امری مشکل می باشد، لیکن تعدادی از نمایه‌های شیمیایی و فیزیکی برای آن در نظر گرفته شده که قبل از بهره گیری برای کشاورزی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند. (دای و همکاران، 1975). بشر در آغاز حیات خود بر روی کره زمین زندگی غارنشینی را انتخاب نمود و برای تأمین نیازهای غذایی و پوشاک خود اقدام به شکار حیوانات وحشی و جمع‌آوری گونه‌های گیاهی می‌نمود که برای او ارزش غذایی داشت البته گونه‌های گیاهی در فاصله دور از هم قرار داشتند و به صورت متمرکز و متراکم نبودند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، بشر‌ها که موجودی اجتماعی بودند یکجانشینی و تمدن‌ها را ایجاد کردند و به جای شکار برای به دست آوردن نیازهای غذایی خود اکوسیستم‌های کشاورزی و دامپروری را ایجاد کردند. بشر که موجودی متفکر و خلاق می باشد از همان دوران، با تجربه نه چندان خوبی که داشت تراکم را در حد دلخواه خود انتخاب می‌نمود. شخم با حیوانات به گونه سنتی بود. عمق و دفعات شخم چندان مهم نبوده و خبری از کودهای شیمیایی نبود. زیرا همین کشاورزی سنتی او جوابگوی نیازهای غذایی جمعیت آن دوران بود. به تدریج با افزایش جمعیت سطح زیر کشت را بالا برد اما افزایش سطح زیر کشت با در نظر داشتن انفجار جمعیت، نداشتن ابزار و ماشین‌آلات برای افزایش سطح زیر کشت واقعی، وجود نداشتن کود شیمیایی و نبودن راه علمی برای کنترل آفات و بیماری‌ها چندان کارساز نبود. از این دوران به بعد بشر افزایش تولید در واحد سطح را احساس نمود؛ زیرا او موجودی متفکر بود و بایستی به طریقی ذهن خود را درگیر تحقیقات در ارتباط با تراکم مناسب، تولید و مصرف بهینه کودهای شیمیایی، ابداع روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها و از سوی دیگر ایجاد ماشین‌آلات برای صرفه‌جویی در زمان و افزایش سرعت کار خود در ارتباط با کشاورزی می‌نمود. زیرا با افزایش جمعیت و ایجاد زندگی شهرنشینی و ساخت منازل و ساختمان‌ها و از سوی دیگر در اثر فرسایش‌های آبی و خاکی از سطح زمین‌های کشاورزی در واحد سطح کاسته گردید؛ پس از همان زمان تاکنون برای هر گیاهی تحقیقات مستقلی در محورهای مختلف مانند به نژادی- تراکم- مصرف بهینه کودهای شیمیایی- ابداع روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها و غیره آغاز گردید تا بجای افزایش سطح زیر کشت، تولید در واحد سطح افزایش یابد.

اما در ارتباط با ابداع کود و سموم شیمیایی برای تولید پایدار و حداقل خسارت آمدن به محیط زیست بایستی تحقیقاتی در جهت کم کردن مصرف آن‌ها و هم چنین مصرف بهینه آن‌ها صورت گیرد. جو یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی می‌باشد که توسط بشر اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش‌های باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم امر و آین کورن دیده شده می باشد (نور محمدی 1380). قدیمی‌ترین جو از ارقام دو ردیفه وحشی می‌باشد که در حفاری‌های جنوب اروپا به دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشت شده می باشد (خدابنده 1369). هارلان عقیده دارد که عموم جوهای وحشی و اهلی یک گیاه منقرض شده‌ای بوده می باشد که در منطقه‌ای که هم اکنون هور درام اسپنانئوم دیده می گردد روییده می باشد. این منطقه از کوه‌های زاگرس در غرب ایران و در سرتاسر جنوب ترکیه و سمت فلسطین امتداد دارد (نور محمدی 1380). بهره گیری از پساب فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به مقصود حاصلخیز کردن خاک‌ها از قدیم‌الایام در بعضی نواحی آسیا معمول بوده می باشد؛ اما اطلاعات  مدون در این زمینه و به خصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال 1351 در بنزولای آلمان (جی هارد؛1959 و روچینگ، 1911) و سال 1650 در ایدرن بورف اسکاتلند می باشد. با توسعه روش‌های تصفیه پساب فاضلاب تصفیه شهری، در نظر داشتن بهره گیری از پساب حاصله از تصفیه‌خانه‌ها در کشاورزی افزایش پیدا نمود (چک، 1966). به خصوص این که بعضی از متخصصان بر این باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی می باشد؛ زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده می باشد دوباره به آن بازگردانده می گردد (چک، 1964)، از طرف دیگر وارد ساختن پساب به خاک خطر آلودگی محیط و به خصوص رودخانه را نیز کاهش می‌دهد (ادن و همکاران، 1977)؛ پس ایده اولیه بهره گیری از پساب در کشاورزی به دو دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از: 1) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه‌ها 2) بهره گیری از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت. به تدریج موضوع حفاظت آب و بهره گیری مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه گردید. گرچه این سه دلیل هنوز هم به قوت خود باقی می‌باشند اما پیشرفت‌های علمی، ملاحظات اقتصادی و به خصوص تجاربی که تا به حال کسب شده می باشد در پاره‌ای موردها مشوق مردم در بهره گیری از پساب برای زراعت و در مورد هایی مانع از کاربرد آن می‌باشند. از اواخر سال 1800 و اوایل قرن حاضر بهره گیری از پساب به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپا گسترش پیدا نمود.

1-2- اهمیت پژوهش

مسئله محدودیت منابع آب مانند فاکتورهای مهمی می باشد که توسعه اراضی آبی و تولید محصولات را در مناطق خشک محدود می‌سازد.  افزایش جمعیت بشر و نیاز روزافزون به غذا باعث کوشش و تکاپو در جهت تأمین نیاز غذایی بشر گردیده می باشد. افزایش تولید محصولات از دو راه امکان‌پذیر می باشد: 1- افزایش سطح زیر کشت 2- افزایش عملکرد در واحد سطح. با در نظر داشتن محدودیت اراضی زراعی، امکان افزایش سطح زیر کشت محدود بوده و بایستی از طریق به‌کارگیری فن­آوری­های جدید در جهت افزایش تولید در واحد سطح و تأمین غذای مردم جهان کوشش نمود. با عنایت به موردها فوق می‌توان از مصرف آب‌های با کیفیت پایین یا غیر متعارف بهره گرفت. بهره گیری از پساب فاضلاب شهری به عنوان یکی از منابع غیر متعارف آب، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن وجود انواع یون‌های محلول در این قبیل آب‌ها، در پاره‌ای از مناطق به علت افزایش دمای هوا و پایین بودن اندازه رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق گیاهی زیاد بوده، پس در این مناطق املاح زیادی در لایه سطحی خاک بر جای خواهد ماند. این امر در مناطق خشک و نیمه خشک مهم می‌باشد. پساب فاضلاب تصفیه شهری می‌توانند نیاز آبی و غذایی گیاه را تأمین نموده و به همین علت به عنوان منابع آبی و کودی ارزان قیمت مورد توجه قرار گرفته‌اند مسئله محدودیت منابع آب مانند فاکتورهای مهمی می باشد که توسعه اراضی آبی و تولید محصولات را در مناطق خشک محدود می‌سازد. افزایش جمعیت بشر و نیاز روزافزون به غذا باعث کوشش و تکاپو در جهت تأمین نیاز غذایی بشر گردیده می باشد. جو یکی از محصولات مورد کشت در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد از طرفی آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد می‌باشد. با عنایت به خشکسالی‌های چند سال اخیر و مسئله کمبود آب قابل بهره گیری کشاورزی، از آنجایی که آب‌های ناشی از پساب فاضلاب تا کنون به گونه موثری در امر آبیاری مزارع جو بهره گیری نشده‌اند و همچنین شرایط اقلیمی و سردسیری بودن یاسوج ضروری می باشد تحقیقات لازم جهت بهره گیری از آب پساب فاضلاب در امر آبیاری مزارع جو مورد آزمایش قرار گیرد. پس در صورت موفقیت این امر می‌توان نسبت به تأمین بخشی از آب مورد نیاز جهت آبیاری جو از طریق بهره گیری از پساب فاضلاب شهری امیدوار گردید.

1-3- فرضیه‌های پژوهش:

1-کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر رشد و نمو، جو دارد.

2-کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر اندازه پتاسیم در برگ دارد.              

3- کاربرد پساب فاضلاب با نسبت‌های مختلف اثر معنی‌داری بر اندازه منیزیم در برگ دارد.

 1-4- اهداف پژوهش:

1- مطالعه اثر کاربرد مقادیر مختلف پساب فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو

2- مطالعه اثر کاربرد مقادیر مختلف پساب فاضلاب بر اندازه عناصر غذایی در برگ                جستجو در سایت :   

3- تعیین مناسب‌ترین مقدار  پساب فاضلاب برای دستیابی به حداکثر عملکرد گیاه جو

1-5- سوابق پژوهش

1-5-1- تاریخچه:

جو یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی می‌باشد که توسط بشر اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش‌های باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم امر و آین کورن دیده شده می باشد (نور محمدی 1380). قدیمی‌ترین جو از ارقام دو ردیفه وحشی می‌باشد که در حفاری‌های جنوب اروپا به دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشت شده می باشد (خدابنده 1369). هارلان عقیده دارد که عموم جوهای وحشی و اهلی یک گیاه منقرض شده‌ای بوده می باشد که در منطقه‌ای که هم اکنون هور درام اسپنانئوم دیده می گردد روییده می باشد. این منطقه از کوه‌های زاگرس در غرب ایران و در سرتاسر جنوب ترکیه و سمت فلسطین امتداد دارد (نور محمدی 1380). نام جو در ایران از کلمه Jav که در زبان پهلوی به این گیاه اطلاق می‌شده گرفته شده می باشد و در هند Jvu نام دارد (خدابنده 1369).

بیشترین تعداد از گونه‌ها و گروه‌های گونه‌ای در جنوب غربی آسیا و جنوبی‌ترین نقطه آمریکا نظاره شده‌اند؛ پس می‌توان این دو محل را به عنوان مراکز خاستگاهی و پراکنش این گیاه معرفی نمود (سینگ 1996). نظریات مختلفی درمورد منشأ جو زراعی هست. (دی کندول 1959) عقیده دارد که جوهای دو ردیفه در زمان‌های ماقبل تاریخ به جوهای چهار و شش ردیفه تکامل یافته‌اند و یا اجداد جوهای چهار و شش ردیفه قبلاً از بین رفته می باشد.

(آبرگ ویب 1946) منشأ جوهای دو ردیفه و شش ردیفه را از H.agricriton L. می‌داند که مربوط به تبت می‌باشد. به عقیده وی این‌گونه از مرکز آسیا به غرب پراکنده شده و با H.spontaeum تلاقی یافته می باشد. واویلف سه مرکز جغرافیایی را به عنوان مبدأ اولیه جو ذکر کرده می باشد.

1- شرق آسیا: از تبت تا ژاپن را به عنوان مبدأ اولیه نامیده می باشد H.agricriton L؛ که شامل جوهای دو ردیفه، فرم‌های پاییزه و ریشک دار می باشد در این مرکز قرار دارند.

2- خاور نزدیک: که شامل آناتولی، سوریه و فلسطین می‌باشد این منطقه مبدأ جوهای دو  ردیفه بوده و دارای فرم‌های پاییزه بهاره و حد واسط می باشد.

3- آفریقا (اتیوپی) در این ناحیه فقط فرم‌های بهاره و حد واسط دیده می گردد.

1-6- سطح زیر کشت و اندازه تولید جو:

جو چهارمین غله مهم دنیا بعد از گندم، ذرت و برنج بوده و تولید آن دو پنجم محصول تولیدی گندم می‌باشد. در سال 1996 سطح زیر کشت جود در دنیا معادل 67 میلیون هکتار و تولید جهانی آن معادل 156 میلیون تن بوده می باشد (فائو 1996). سطح زیر کشت جود در ایران در دهه اخیر افزایشی معادل 2/1 میلیون هکتار داشته و برابر 76/1 میلیون هکتار و کل تولید آن 3 میلیون تن بوده می باشد (فائو 1996).

این گیاه در مقایسه با سایر گیاهان زراعی در محدوده وسیع‌تری از شرایط محیطی رشد و نمو می‌نماید و بیشترین تولید جهانی جو در مناطقی صورت می‌گیرد که برای تولید سایر غلات عمده آب و هوای نامساعدتری دارند. اهمیت و جایگاه جو در کشاورزی مدرن روز به روز افزوده شده، بطوریکه طی دو دهه اخیر رشد سطح زیر کشت آن سریع‌تر از گندم و برنج بوده و تولید و عملکرد آن نیز سریع‌تر از برنج افزایش یافته می باشد (پوهلمن 1985).

افزایش محصول در جو با در نظر داشتن اهمیت آن در تغذیه دام و طیور که به گونه غیر مستقیم از طریق فرآورده‌های پروتئینی و لبنی، در تغذیه بشر مؤثر می باشد، از برنامه‌های ضروری مملکت ما می‌باشد، به خصوص با در نظر داشتن اینکه کشور با کمبود این غله روبرو بوده و قیمت آن نیز بالا می‌باشد. وسعت مراتع ایران از 90 میلیون هکتار به 86 میلیون هکتار رسیده می باشد. در حال حاضر 83 میلیون واحد دامی در کل کشور به مراتع اتکا دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره