دکتر علی فلاحتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

با در نظر داشتن اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این پژوهش کوشش شده در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم گردد. روش پژوهش، اسنادی و جامعه آماری، کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر موجود در استان کرمانشاه طبق کدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال 1383 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد.

نتایج نشان می دهد که صنایع کانی غیرفلزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و تولید منسوجات از بیشترین اندازه سودآوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع کانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین اندازه اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

1-1 مقدمه

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، پس هدف ما بایستی حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، بهره گیری گردد. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت نواحی گوناگون در مجموعه اقتصاد کشور می باشد. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم در نظر داشتن معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف بایستی شناسایی گردد. پس این فصل به مطالعه موضوع و روش پژوهش، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج پژوهش، سؤال های ویژه پژوهش و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 تبیین پژوهش
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
1-2-1 موضوع پژوهش 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش می باشد. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در نواحی گوناگون و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یک مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده می باشد. در حالی که در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس کشور، مناطق و استان های مختلف با در نظر داشتن وضع موجود، قابلیت ها و امکانات آن انجام می شود. اینها مانند مسائلی هستند که مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یک سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه کارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها عیان گردیده می باشد که بدون               داشتن نگاه کارشناسـی و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی، امکـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امکان پذیر نیست. استان کرمانشاه نیز به عنوان یک منطقه با اهمیت در کشور و دارای جمعیت و مرکزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با در نظر داشتن ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی می باشد. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد که عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با کمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته می باشد. این موضوع تا آنجا پیش رفته که حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان که برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یک کار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده، نظاره می گردد که روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به کار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی با روشهای علمی قابل قبول برای مطالعه زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان عیان می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با مطالعه وضعیت عمومی بخش صنعت در کنار بهره گیری از روشهای تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و کارشناسی دست یابد که با بهره گیری از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف پژوهش

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت پژوهش 

بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه می باشد. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری که بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای کنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممکن می باشد. پس با در نظر داشتن تأثیر کلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این می باشد که برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امکان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی زیرا اشتغال زایی و سودآوری امکان پذیر می نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

1-2-4 کاربرد نتایج پژوهش 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با در نظر داشتن مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به مقصود توسعه فعالیت های اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی که از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امکانات از صنایعی که فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- کاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت بهره گیری از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

1-2-5 سؤال های ویژه پژوهش 

از آنجا که در این پژوهش در آغاز حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، پس به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص پژوهش پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت می باشد که روش انتخاب شده به گونه ای می باشد که تنها از آن می توان در حیطه مشخص و کوشش برای یافتن پاسخ سؤالات بهره گیری نمود. پس با در نظر داشتن این موضوع سؤالات اصلی این پژوهش به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با در نظر داشتن شاخص سودآوری کدام می باشد؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه شاخص اشتغال کدام می باشد؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با در نظر داشتن شاخص ترکیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) کدام می باشد؟

1-2-6 روش انجام پژوهش

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی می باشد و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر صنایع استان کرمانشاه و کل کشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیک (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این پژوهش فنون آماری به ویژه تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  بهره گیری خواهد گردید.

تاکسونومی عددی مانند روش هایی می باشد که قادر می باشد با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم و بیش همگن تقسیم کرده و اندازه درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم کاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی می باشد. به طوری که نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یکسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این معضلات از روش تحلیل عاملی بهره گیری می گردد. تحلیل عاملی از تکنیک های آماری چند متغیره می باشد، که از پایه تئوریکی بسیار قوی برخوردار می باشد. به کمک تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد کمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری که این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یک ترکیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت کاهش حجم داده می باشد، به علاوه برای هر کدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می کند. پس در آغاز با تکنیک   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاکتور یا عامل اختصار،            و به هر یک وزن مناسب داده می گردد. سپس با به کارگیری تکنیک تاکسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می گردد. در نهایت با بهره گیری از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می کنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده پژوهش
جستجو در سایت :   


الف) قلمرو مکانی پژوهش:

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی صنایع کارگاهی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی می باشد.

ب) قلمرو زمانی پژوهش:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (استان کرمانشاه) در سال 1383 می باشد.

1-3 محدودیت های پژوهش

مهمترین محدودیت در این پژوهش روش تاکسونومی عددی  می باشد. بدین معنی که به کارگرفتن روش تاکسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشکل هم خطی مواجه می سازد. این مشکل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب کاهش کارایی برآوردها می گردد. پس برای رفع این محدودیت بایستی از روش تحلیل عاملی بهره گیری گردد که این خود ما را با مشکل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم که بایستی از یکسری شاخص هایی بهره گیری نمود که تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی که روش تاکسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یک مقدار کمی نشان نمی دهد. بلکه بر اساس یک معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد که اندازه سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به گونه اختصار می توان گفت که روش مذکور فاصله کمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلکه فاصله رتبه ای بین آنها را عیان می نماید.

1-4 واژگان کلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرآیند ی می باشد، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

یکی از روش های آماری می باشد که در ترکیب شاخص ها، ضمن تعیین ابعاد آنها، معضلات ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، اهمیت نسبی و تناسب شاخص ها را بر طرف می کند (طاهری، 1375).

3- روش تاکسونومی عددی:

دسته‌ها: اقتصاد