برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
جستجو در سایت :   


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………..                  1

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….                   2

1-2) اظهار مسئله…………………………………………………………………………………             3

1-3) اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………..            6

1-4) سوال پژوهش …………………………………………………………………………….                   7

1-5)هدف پژوهش ……………………………………………………………………………..                   7

1-6) فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………….                   9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….                   9

1-8) نوع روش پژوهش ………………………………………………………………………                  10

1-9) قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………….                  12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………                   12

1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………                  12

1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………                   13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..                 13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………                  13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………..                  13

1-13) موانع ومحدودیتهای پژوهش ……………………………………………………….                  14

1-14) تعریف اصطلاحات  …………………………………………………………………                  14

1-15) ساختار پژوهش  ………………………………………………………………………..                  18

 

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………..                 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان…………………………………………               22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران …………………………………………………               23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………….              26

2-4-1)مفاهیم مالیات  …………………………………………………………………………….             26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها ……………………………………………………………………              29

2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………              31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….              32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………..              32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………..             34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..             34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………..             37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………             39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد …………………………………………………………….             40

2-6-2)مطالعه تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………             41

گفتار سوم:

مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..            52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..            54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ………………………………………             55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی  …………………………….             58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) …………………………………………………..             59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی …………………………………………………………            59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………….            62

 

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………..           64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………….           64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………              73

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………              78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….               79

3-3)فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………. .              79

3-4)روش پژوهش …………………………………………………………………………………               80

3-5)سنجش متغیر های پژوهش ………………………………………………………………..              80

3-6)چگونگی جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..              81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………              81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه……………………………………………….              81.

3-9)آزمون های مورد بهره گیری در پژوهش…………………………………………………….              83

3-10)آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………….               83

3-11)روش های آماری بکار رفته در پژوهش………………………………………………              84.

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….               84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………..               85

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………..               91

4-2) تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………              92

4-2-1) بخش اول …………………………………………………………………………………               93

4-2-2) بخش دوم ……………………………………………………………………………….               97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………             102

5-2)اختصار موضوع وروش پژوهش ……………………………………………………………               103

5-3)نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………             105

5-4)تحلیل یافته های پژوهش

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول………………………………………………….              106

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم………………………………………………….              107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………              108

5-4-2)سایرپیشنهادها…………………………………………………………………………….              109

5-4-3)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………             109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….             110

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………….             111

پیوست ها

پیوست الف…………………………………………………………………………………………….            116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..            120

پیوست ج ………………………………………………………………………………………………            126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….            134

 

فهرست جدول ها

2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد…………………………………………………        47

2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا……………………………………………………….            48

2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378……………………………….             50

4-1جدول ،مطالعه توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، چگونگی تامین مالی و مالیات ابرازی        92

4-2جدول ، مطالعه وجود ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات…………………………………..            94

4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و اندازه سرمایه گذاری

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ………………………………………………………             96

4-4جدول مطالعه وجود ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و چگونگی تامین مالی

شرکتها(داخلی وخارجی)  قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات ……………………………..            97

4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و چگونگی تامین مالی

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) ……..          100

4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و چگونگی تامین مالی شرکتها

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)…………………          101

5-1جدول اختصار نتایج آزمون………………………………………………………………….          105

پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه ها…….            116

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS   126

جداول ج-1و2و3 :

آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در اندازه سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)       126

 

جداول ج-4و5و6 :

آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در چگونگی تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     127

جداول ج-7و8و9 :

آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در چگونگی تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     128

جدول ج-10 :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………….         129

جدول ج-11 :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون) …………………………………………..         129

جدول ج-12 :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………………………         130

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

جدول ج-13 :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………….        130
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
جدول ج-14:همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………           131

جدول ج-15 :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         131

جدول ج-16 :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         132

جدول ج-17 :همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………         132

جدول ج-18 :همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………          133

 

فهرست نمودارها

2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران…………………………………………………………………..           38

3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y……………………………………….           86

3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y………………………………..           86

نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی ……………………………………          120

نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات …..          121

نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری  و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات …..          122

نمودار ب-4،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          123

نمودار ب-5،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    124

نمودار ب-6،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   125

 

فهرست شکلها

2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               33

چکیده :

سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین می باشد که مالیات دارای یک تأثیر می باشد و آن هم عبارت می باشد ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از تأثیر های مالیات می باشد و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده اندازه رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی می باشد.

نخست آن که افزایش اندازه مالیات به سبب کاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه گونه کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می گردد.

دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)اندازه مالیات ها افزایش  می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری گردد وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری اندازه مالیات ها کاهش  می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم گردد وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش اندازه سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به چگونگی تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این پژوهش نظاره گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری هست (اندازه سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته می باشد وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی گردید. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز بایستی متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در اقدام ممکن می باشد با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی گردد.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت می باشد. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که اضافه براین قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور می باشد.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

دسته‌ها: رشته حسابداری