مطالعه ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف شناسایی ارتباط شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین پژوهش والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد 300 نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد مطالعه قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصیفی مربوط به شاخص های مرکزی)میانگین – میانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس کجی و کشیدگی)می باشد وقبل از تحلیل فرضیه هادربخش دوم برای مطالعه نرمال بودن داده ها از آزمون کلمونگراف اسمیرنوف بهره گیری گردید در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضریب همبستگی،رگرسیون وآزمون تحلیل واریانس درون موردی بهره گیری گردید.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1991) و خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان بهره گیری شده می باشد نتایج نشان میدهد بین شیوه فرزند پروری اقتداری و خود پنداره تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری هست.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری بهره گیری نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما ارتباط بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی ارتباط معکوس و منفی دارند به تعبیری هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه بهره گیری کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می گردد. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت هست به تعبیری در صورت تأکید والدین بر بهره گیری مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداری، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و مستقیم هست.در این پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط  معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها مستقر می باشد و در سطح آلفا 5% ارتباط معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی گردد.

واژه کلیدی:  شیوه های فرزند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول کلیات طرح. 1

مقدمه. 2

1- 1 – اظهار مساله. 5

1 – 2 – اهمیت موضوع. 6

1-3 – هدفهای پژوهش. 8

1 – 3 – 1 هدف کلی.. 8

1- 3 -2  اهداف فرعی.. 8

1-4سوالات پژوهش. 9

1-4-1سوال اصلی تخقیق. 9

1-4-2سوالات فرعی پژوهش. 9

1-5تعریف مفاهیم. 9

1-5-1شیوه های فرزند پروری.. 9

1-5-2خودپنداره تحصیلی.. 11

1-5-3پیشرفت تحصیلی.. 11

فصل دوم : مطالعات نظری.. 12

مقدمه. 13

2- 1  تعریف خانواده 13

2 – 2 تأثیر والدین در رفتار فرزند. 15

2 – 3 دلبستگی و پیوند والدینی.. 16

2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان. 17

2 – 5  شیوه های فرزند پروری.. 20

2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری.. 21

2- 7  تاریخچه فرزند پروری در ایران. 23

2 – 8  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه. 24

2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین.. 43

2-10نقش تفاوت های جنسی در چگونگی برخورد والدین.. 44

2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان. 52 جستجو در سایت :   

2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول. 53

2-13خود پنداره 53

2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی.. 56

2-15خودپنداره تحصیلی.. 60

فصل سوم : روش شناسی پژوهش (متدولوژی) 79

مقدمه. 80

3 – 1 روش پژوهش. 80

3 – 2 جامعه آماری.. 80

3 – 3  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 81

3 – 4 روش گرد آوری اطلاعات.. 81

3 – 5 ابزار اندازه گیری.. 81

3 – 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-1 مقدمه. 87

4-2 بخش اول: توصیف داده‌ها 88

4-4 فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 93

4-5 فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 97

4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی ارتباط هست. 98

4-7 فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی ارتباط هست. 100

4-8 فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی ارتباط هست. 100

4-9 فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست. 102

4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ارتباط هست؟. 105

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 109

مقدمه. 110

5 – 1 اختصار پژوهش… 110

5 – 2  بحث و نتیجه گیری.. 112

5 – 3 پیشنهادها 119

5 – 4 محدودیت ها ی پژوهش. 122

منابع فارسی.. 124

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر. 27

شکل 2-2     نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن.. 30

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1  تأثیر فضای خانواده بر کودکان. 18

جدول2-2 ابعاد شیوه های  فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385. 28

جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391). 34 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006. 37

جدول(4-1) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی.. 88

جدول(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر. 89

جدول(4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر. 90

جدول(4-4) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره 91

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی.. 91

جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبک های فرزند پروری.. 92

جدول (4-7) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت مطالعه نرمال بودن داده ها 92

جدول (4-8)­مربوط­به آزمون همبستگی ارتباط بین سبکهای فرزندپروری و خودپنداره تحصیلی.. 93

جدول (4-9) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 94

جدول (4-10) مربوط به تحلیل واریانس… 94

جدول (4-11) مربوط به معادله خط رگرسیون. 94

جدول (4-12) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی   96

جدول (4-13) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 96

جدول (4-14) مربوط به تحلیل واریانس… 96

جدول (4-15) مربوط به معادله خط رگرسیون. 97

جدول (4-16) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری آزاد گذار و خودپنداره تحصیلی   98

جدول (4-17) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 98

جدول (4-18) مربوط به تحلیل واریانس… 99

جدول (4-19) مربوط به معادله خط رگرسیون. 99

جدول (4-20) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی   100

جدول (4-21) مربوط به آزمون همبستگی ارتباط بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 101

جدول (4-22) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 101

جدول (4-23) مربوط به تحلیل واریانس… 101

جدول (4-24) مربوط به معادله خط رگرسیون. 102

جدول (4-25)­مربوط­به­آزمون همبستگی ارتباط بین سبکهای فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی.. 103

جدول (4-26) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون. 104

جدول (4-27) مربوط به تحلیل واریانس… 104

جدول (4-28) مربوط به معادله خط رگرسیون. 104

جدول (4-29) مربوط به فاکتور های  درون گروهی.. 105

جدول (4-30) مربوط به فاکتور های  بین گروهی.. 106

جدول ( 4-31 ) مربوط به محاسبه یکسانی واریانس ها 106

جدول ( 4-32 ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها 107

جدول ( 4-33 ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی.. 108

 

 

مقدمه

این پژوهش جهت یافتن پاسخی به این سوال انجام گردید که آیا متغیرهای ناشی از شیوه های فرزند پروری دربافت‌های متفاوت خانوادگی، تاثیری معنی‌دار برخودپندار تحصیلی کودکانی که پا به مرحله نوجوانی می گذارند دارد؟ در ضمن اندازه این ارتباط تا چه حد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تاثیرگذار می باشد. سوال دیگر این بود که تجارب خانوادگی، تا چه اندازه با خود پنداره تحصیلی نوجوانان ارتباط دارد؟ و آیا بافت‌های مختلف خانواده، می‌تواند تاثیر معنی‌دار بر خودپنداره و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند؟ خانواده‌ها تأثیر به سزایی در موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان خود دارند. عموماً این ادعا مطرح بوده که والدین، اولین  معلمان و خانواده، اولین آموزشگاه محسوب می شوند.

طبق نظر اپستین[1] (1971) والدین از طریق عوامل مختلف بر رشد عقلی و ذهنی فرزندان تاثیر می‌گذارند، یکی از این عوامل شیوه های فرزند پروری ا ست که از سوی والدین اعمال می گردد . (اپستین(1990)مقصود از سبک‌های تربیتی را در این جا شیوه‌هایی می داند که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند. سبک تربیتی، الگویی از توجه‌هاست که والدین نسبت به فرزندان خود ابراز می‌کنند. این الگوها در شیوه‌ها و درجاتی که والدین نسبت به ارزش‌ها، رفتارها ومعیارهایی که برای فرزندان خود وضع کرده‌اند، متفاوت می‌باشد (دارلینگ[2]، 1993 ترجمه جاودان، 1383).بامریند[3] (1992) سبک های فرزند پروری را  توصیف نمود ، وی معتقد می باشد  هر کس می‌تواند سبک‌های تربیتی را با تعیین اندازه طرفداری و راهنمایی در تعاملات تربیتیبسنجد و نیز اندازه فعالیتو رفتار فرزندان را به نحو شایسته کنترل کند.بامریند معتقد می باشد ضعفهای تربیتی باعث پیامد های منفی همچون خود پنداره پایین ، عملکرد تحصیلی ضعیف، و رفتارهای اجتماعی نامناسب را، سبب می گردد (خیری ،1369)و خود پنداره در این پژوهش به عنوان یکی از جنبه‌های خودادراکی فرد قلمداد می گردد که به ادراک فرد، در فاصله بین اقدام و نتیجه، اطلاق می گردد (خیری،1369)

کودکان در هنگام تولد، احساس و ادراک معنی‌دار از خود ندارند، اما به تدریج و با شکل‌گیری ساختارهای شناختی، در تعامل با محیط و واکنش‌های والدین و اطرافیان، نوعی خودآگاهی اولیه را در مورد خود رشد می‌دهند (بوفارد و ناتالی[4]، 2000 ترجمه جاودان،1383)تعامل کودک با والدین یا جانشین آن‌ها، به تدریج باعث نوعی ادراک در کودک شده و بدین طریق او می‌فهمد که والدین به طرز معینی با او رفتار می‌کنند.کودک متوجه می گردد که بعضی از خصوصیات و رفتارهایش مورد توجه ویژه والدین قرار گرفته و تشویق می گردد؛ در حالی که بعضی از اعمال و رفتارهایش، ممکن می باشد مورد سرزنش و طرد از جانب آن‌ها باشد (هیون، گلدستین[5]،2001 ترجمه،جاودان، 1383) به عنوان مثال، کودکی که بارها از سوی والدین به عنوان «تمیز و منظم» مورد خطاب قرار گرفته، کوشش می کند با آگاهی از انتظارات والدین، به آنها واکنش مثبت نشان‌ دهد. یا همچنین می‌کوشد خودش را فردی تمیز و منظم جلوه دهد. این رفتارها و واکنش‌های والدین به تدریج باعث شکل‌گیری عقاید و توجه‌های کودک در مورد خودش می گردد؛ تا جایی که این ایده و افکار بیرونی، درونی شده و جذب ساختار شناختی کودک می‌گردند و پایه‌های شناخت و ارزش گذاری او را از «خودش» به وجود می‌آورند. برای والدین، اطلاع از نیازهای اساسی کودکان، نیازهای جسمی (تغذیه، خواب و استراحت کافی)، نیازهای عاطفی (محبت و پذیرش)، احساس امنیت، راهنمایی، کنترل، استقلال، ارزش و تکریم به خود و دیگران، نیازهای اجتماعی (دوستی و رفاقت)، نیازهای ذهنی و شکوفایی عقلانی (محرک‌های ذهنی، محیط مساعد، راه‌های تفکر و اندیشه، راه‌های حل مسئله)، نیازهای خلاقیت، نیاز به ابراز خود، خود ارزش گذاری، خود- تنظیمی و خود- ادراکی، ضروری می باشد ،سینگر و نیستین[6]،(2001).والدین با نظاره‌ی رفتار کودکان و با بهره گیری از اطلاعات تربیتی خود، کوشش می‌کنند رفتارهای خود را در تعامل با فرزندان، به گونه‌ای تنظیم کنند که به آنها آسیب‌های روحی و جسمی نرسد. علاوه بر آن در کشف و جستجوی محیط و پرورش زمینه‌های خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ویادگیری، به رشد طرح‌واره‌های شناختی آنها کمک می‌کنند ، تا به درک و شناخت مثبت و مناسبی از خود و محیط برآیند (بالانتاین، 2001 ترجمه جاودان،1383) از دیدگاه تئوری شناختی- اجتماعی بندورا (1986) انگیزش دانش‌آموزان نه یک مفهوم غریزی می باشد و نه یک صفت شخصیتی، بلکه سازه‌ای می باشد که تقریباً بر اساس فعالیت‌های یادگیری، تجارب و تعامل افراد با محیط حاصل می گردد که از یک موقعیت به موقعیت دیگر و یا در زمینه و بافت‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی متنوع، متفاوت می‌باشد. پس، اگر بافت خانواده، عوامل افزایش اعتماد به نفس فرزند را فراهم کند، این امر در پیشرفت رشد اخلاقی، اجتماعی و تحصیلی کودک، تأثیر بسزایی دارد. پیدایش چنین وضعیتی، تا حدود زیادی بستگی به نوع برخورد و رفتار والدین با فرزندان دارد؛ زیرا یکی از مهمترین عناصری که تأثیر اساسی در ایجاد رشد شناختی و عاطفی فرزندان دارد، والدین می‌باشند.بچر[7](1984) اظهار می کندارزشی که والدین برای تحصیلات و آموزشگاه قائل می شوند، می‌تواند ایده‌ها، توجه‌ها و طرز تفکر فرزندان را نسبت به توانایی تحصیلی خویش و کمک به موفقیت و شکست آنان از طریق بازخورد مثبت یا منفی، تغییر دهد (بندورا، 1991،ترجمه جاودان 1383).

 

[1]. Epstein

[2]. Darling

[3]. Baumrinad

[4]. Nataly

[5]. Heaven and Goldstein

[6]. Singer and weinestein

[7]. Becher

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی