استاد راهنما :

جناب آقاى دکتر رامین عبقری

 استاد مشاور :

جناب آقاى دکتر محمود معین الدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات. 2

1-1- اظهار مساله 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-3- اهداف پژوهش. 7

1-3-1- هدف کلی. 7

1-4- فرضیه‌های پژوهش. 7

1-5- قلمرو پژوهش. 7

1-5-1- قلمرو مکانی پژوهش. 7

1-5-2- قلمرو زمانی پژوهش. 7

1-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش. 8

1-6- اختصار 8

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف.. 9

2-1- مقدمه 10

2-2- تعریف قیمت‌گذاری. 11

2-3- اهداف قیمت گذاری. 11

2-3-1- ادامه حیات.. 11

2-3-2- به حداکثر رساندن سود فعلی. 11

2-3-3- به حداکثر رساندن سهم بازار. 12

2-3-4- کشیدن عصاره بازار. 12

2-3-5- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 12

2-4- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌. 13

2-5- مراحل قیمت‌گذاری. 13

2-5-1- مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری. 13

2-5-2- مرحله دوم: تعیین اندازه تقاضا 13

2-5-3- مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها 14

2-5-4- مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب.. 14

2-5-5- مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری. 14

2-5-5-1- قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده 14

2-5-5-2- قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر. 14

2-5-5-3- قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور. 15

2-5-5-4- قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش.. 15

2-5-5-5- قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج. 15

2-5-5-6- قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده 15

2-5-6- مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی. 16

2-6-ABC   و بهای تمام شده 16

2-7- قیمت تمام شده بالا. 17

2-8- کاهش قیمت تمام‌شده در سه گام 19

2-9- 10 گام برای طرفداری از کار و سرمایه‌ایرانی. 21

2-10- قیمت‌گذاری محصولات صنعتی. 24

2-11- برنامه قیمت‌گذاری. 26

2-11-1- مرحله اول- داشتن یک اختصار از استراتژیهای قیمت‌گذاری. 26

2-11-2- مرحله دوم – مطالعه وضعیت قیمت‌گذاری فعلی شرکت.. 27

2-11-3- مرحله سوم – قیمت‌گذاری برمبنای تجزیه و تحلیل نقاط اشکال، قوت، تهدیدات و فرصتها: 27

2-11-4- مرحله چهارم – تعیین استراتژی قیمت‌گذاری: 27

2-11-5- مرحله پنجم – تعیین اهداف قیمت‌گذاری: 27

2-11-6- مرحله ششم – مشخص‌کردن برنامه قیمت‌گذاری: 27

2-11-7- مرحله هفتم – کنترل قیمت و بازنگری آن. 27

2-12- مفاهیم ABC. 28

2-12-1- ABCچیست ؟ 28

2-12-2-‌ایا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا می باشد ؟ 28

2-12-3-‌ایا ABC یک مدل حمایتی برای تصمیمات مربوط به مصرف منابع می باشد ؟ 29

2-12-4-‌ایا ABC یک روش تجمع هزینه می باشد ؟ 29

2-12-5-‌ایا ABC با سیستمهای سنتی مشکل دارد ؟ 29

2-12-6-‌ایا ABC هزینه‌های غیر تولیدی را مستثنی می‌سازد ؟ 30

2-13- علل انحراف هزینه محصول. 31

2-13-1- اختلافات حجم محصول. 31

2-13-2- اختلافات محصول. 31

2-14- هزینه‏یابی هدف: روشی اثربخش برای مدیریت هزینه‌ها 32

2-14-1- راهبردهای تقابلی. 33

2-14-2- منشا پیدایش هزینه‏یابی هدف.. 34

2-14-3- مروری بر رویکرد هزینه‏یابی هدف.. 35

2-15- نمودار پارتو چیست؟ 36

2-15-1- چرا از نمودار پارتو بهره گیری می گردد ؟ 36

2-15-2- چه موقع بایستی از نمودار پارتو بهره گیری کنیم ؟ 37

2-15-3- چگونه یک نمودار پارتو ساخته م یشود ؟ 37

2-16- استراتژى‌هاى کاهش هزینه در حوزه منابع انسانی. 39

2-17- مفهوم پایش وضعیت.. 40

2-17-1- مزایای پایش وضعیت.. 41

2-18- دستگاه‌اینورتر چیست و چه کاربردی دارد؟ 41

2-18-1- ویژگی‌های‌اینورتر. 42

2-19- تعریف قیمت‌گذاری‌. 45

2-19-1- اهداف قیمت گذاری. 45

2-19-1-1- ادامه حیات.. 45

2-19-1-2- به حداکثر رساندن سود فعلی. 45

2-19-1-3- به حداکثر رساندن سهم بازار. 45

2-19-1-4- کشیدن عصاره بازار. 46

2-19-1-5- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 46

2-19-2- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌. 46

2-19-3- مراحل قیمت‌گذاری. 47

2-19-3-1- مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری. 47

2-19-3-2- مرحله دوم: تعیین اندازه تقاضا 47

2-19-3-3- مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها 48

2-19-3-4- مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب   48

2-19-3-5- مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری. 48

2-19-3-6- مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی. 49

2-20- پیشنهادها 56

2-21- تأثیر بهبود فرآیند سیستم کنترل موجودی بر کاهش قیمت تمام شده محصولات.. 60

2-22- معرفى برخى ابزارها، تکنیک‌ها و روش‌هاى اجرایى کاهش قیمت تمام شده 63

2-22-1- تکنیک چرخه بهره‌ورى. 63

2-22-1-1- تبیین. 63

2-22-1-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 64

2-22-2- تکنیک حلقه‌هاى کیفیت.. 64

2-22-2-1- تبیین. 64

2-22-2-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 64

2-22-3- توسعه کارکرد کیفی. 65

2-22-3-1- تبیین. 65

2-22-3-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 66

2-22-4- تکنیک نظام پیشنهاد‌ها 66

2-22-4-1- تبیین. 66

2-22-4-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 66

2-22-5- تکنیک نظام آراستگی. 67

2-22-5-1- تبیین. 67

2-22-5-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 67

2-22-6- تکنیک اصول و چرخه دمینگ… 68

2-22-6-1- تبیین. 68

2-22-6-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 68

2-22-7- تکنیک کایزن و بهبود مستمر. 69

2-22-7-1- تبیین. 69

2-22-7-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 69

2-22-8- تکنیک نظام نگهدارى و تعمیرات جامع. 69

2-22-8-1- تبیین. 70

2-22-8-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 70

2-22-9- تکنیک مهندسى مجدد 70

2-22-9-1- تبیین. 70

2-22-9-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 71

2-22-10- تکنیک الگوبرداری. 71

2-22-10-1- تبیین. 71

2-22-10-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 72

2-22-11- تکنیک گمبا 72

2-22-11-1- تبیین. 72

2-22-11-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 72

2-22-12- تکنیک متدولوژى مهندسى ارزش.. 73

2-22-12-1- تبیین. 73

2-22-12-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 73

2-22-13- تکنیک پوکا یوک. 74

2-22-13-1- تبیین. 74

2-22-13-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 74

2-22-14- تکنیک تکنولوژى جریان تقاضا 75

2-22-14-1- تبیین. 75

2-22-14-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 75

2-22-15- تکنیک شش سیگما 75

2-22-15-1- تبیین. 75

2-22-15-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 76

2-22-16- تکنیک نقشه بردارى جریان ارزش.. 76

2-22-16-1- تبیین. 76

2-22-16-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 77

2-22-17- تکنیک نظام تولید چابک. 77

2-22-17-1- تبیین. 77

2-22-17-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 77

2-22-18- تکنیک نظام تولید به موقع. 78

2-22-18-1- تبیین. 78

2-22-18-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 78

2-22-19- تکنیک مدیریت زنجیره تامین. 79

2-22-19-1- تبیین. 79

2-22-19-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 79

2-22-20- تکنیک برنامه ریزى راهبردى. 80

2-22-20-1- تبیین. 80

2-22-20-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 80

2-22-21- تکنیک مدیریت تغییر. 81

2-22-21-1- تبیین. 81

2-22-21-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 81

2-22-22- تکنیک مدل تعالى بنیاد مدیریت کیفیت.. 81

2-22-22-1- تبیین. 82

2-22-22-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 82

2-22-23- تکنیک مدل کارت امتیازى متوازن. 82

2-22-23-1- تبیین. 82

2-22-23-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 83

2-22-24- تکنیک مدیریت زمان. 83

2-22-24-1- تبیین. 83

2-22-24-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 84

2-22-25- تکنیک کنترل آمارى فرایند 84

2-22-25-1- تبیین. 84

2-22-25-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 84

2-22-26- تکنیک مدیریت فرایند کسب و کار. 85

2-22-26-1- تبیین. 85

2-22-26-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 85

2-22-27- تکنیک مدیریت دانش.. 85

2-22-27-1- تبیین. 86

2-22-27-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 86

2-22-28- تکنیک مدیریت پروژه 86

2-22-28-1- تبیین. 86

2-22-28-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 87

2-22-29- تکنیک هزینه یابى بر مبناى فعالیت.. 87

2-22-29-1- تبیین. 87

2-22-29-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 88

2-22-30- تکنیک حسابدارى قیمت تمام شده 88

2-22-30-1- تبیین. 88

2-22-30-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 89

2-22-31- تکنیک نگهدارى و تعمیرات پیشگیرانه 89

2-22-31-1- تبیین. 89

2-22-31-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 89

2-22-32- تکنیک ناب سازی. 89

2-22-32-1- تبیین. 90

2-22-32-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 90

2-22-33- تکنیک نظام مدیریت کیفیت جامع. 90

2-22-33-1- تبیین. 90

2-22-33-2- چگونگی تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه 91

2-23- راهکارهای برای کاهش هزینه‌ها 91

2-23-1- توصیه‌ها و راه کارهاى مدیریت صحیح برنامه کاهش هزینه نیروی انسانی. 91

2-23-2- توصیه‌ها و راه‌کارهاى کاهش هزینه‌ها از طریق بهره گیری از فن‌آوری جهت تسهیل در انجام امور و افزایش سودآوری. 92

2-23-3- توصیه‌ها و راه کارهاى کاهش هزینه‌ها از طریق سرمایه گذاری در طرح‌های دارای بازدهی بلندمدت   93

2-23-4- توصیه‌ها و راه‌کارهاى کاهش هزینه‌ها از طریق تسریع دریافتنى‌ها و کند کردن پرداختى‌ها 93

2-23-5- توصیه‌ها و راه کارهاى کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌هاى سربار. 94

2-23-6- توصیه‌ها و راه کارهاى کاهش هزینه‌ها از طریق موضع‌یابی راهبردی و تبدیل کنترل هزینه به یک فرهنگ سازمانی. 95

2-24- تحقیقات انجام شده: 96

2-24-1- در داخل. 96

2-24-2- در خارج. 100

2-24-2-1- پژوهش کلوب ونافی(2007) 100

2-24-2-2- پژوهش بال و براون(1968) 101

2-24-2-3- پژوهش فاما وفرنچ(1992) 102

2-25- فرضیه‌های پژوهش. 104

فصل سوم: روش پژوهش. 105

3-1- مقدمه 106

3-2- روش پژوهش. 106

3-3- فرایند پژوهش. 108

3-4- جامعه آماری. 109

3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 110

3-6– سنجش روایی پرسشنامه 110

3-7- سنجش پایایی پرسشنامه 110

3-8- روش جمع آوری داده‌ها 111

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 111

3-10- اختصار 112

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج. 113

4-1- مقدمه 114

4-2- توزیع فراوانى وضعیت سطوح مدیریت پاسخگویان. 114

4-3- توزیع فراوانى وضعیت آشنایی در زمینه کاهش بهای تمام شده پاسخگویان. 116

4-4- توزیع فراوانى وضعیت اعتقاد به اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش بهای تمام شده 117

4-5- بررسى سوالات پژوهش. 119

4-5-1- آیا بین اصلاح ساختار مدیریت پرسنلی و کاهش هزینه‌های تولید ارتباط هست؟ 119

4-5-2- آیا بین اصلاح ساختار تولیدی و کاهش هزینه تولید ارتباط هست؟ 120

4-5-3- آیا بین افزایش راندمان تولیدی باکیفیت ارتباط هست؟ 121

4-5-4- آیا بین‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت با کیفیت ارتباط هست؟ 122

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات. 124

5-1- مقدمه 125

5-2- نتایج مربوط به متغییرهای پژوهش: 125

5-3- بررسى سوالات پژوهش. 125

5-3-1- آیا بین اصلاح ساختار مدیریت پرسنلی و کاهش هزینه‌های تولید ارتباط هست؟ 125

5-3-2- آیا بین اصلاح ساختار تولیدی و کاهش هزینه تولید ارتباط هست؟ 126

5-3-3- آیا بین افزایش راندمان تولیدی باکیفیت ارتباط هست؟ 126

5-3-4- آیا بین‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت با کیفیت ارتباط هست؟ 127

5-4- بحث و نتیجه گیری. 127

5-5- محدودیتهاى پژوهش. 128

5-6- پیشنهادات پژوهش. 129

منابع و ماخذ 131

Abstract. 133

چکیده

اهمیت قیمت تمام شده در دستیابی به بازارهای رقابتی در سطح دنیا و حتی در داخل کشور  با در نظر داشتن حضور شرکت‌ها و اجناس خارجی که کالاهایی را با قیمت های بسیار پایین‌تر از کالاهای مشابه داخلی ارائه می دهند مشخص می گردد. کاهش قیمت تمام شده  کالا امری اجتناب ناپذیر در همه زمینه های تولید می باشد و این موضوع در صنعت نساجی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .در این پژوهش ساختار کاهش بهای تمام شده بویژه در شاخه ریسندگی مورد پژوهش قرار گرفته می باشد. اظهار  اهمیت و تعاریف مربوطه به قیمت گذاری ، گامها و راهکارهایی در این بحث، استراتژی های کاهش هزینه در حوزه منابع انسانی ، پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون کار برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها اظهار شده می باشد.

هدف عمده و اساسی مطالعه راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه های نمونه می باشد که به مطالعه و معرفی 33 مورد از ابزارها ، تکنیک ها و روش های اجرایی کاهش قیمت تمام شده در سطوح مدیریتی ، 15 توصیه و راهکار مدیریت صحیح برنامه نیروی انسانی ، 10 توصیه و راهکار از طریق بهره گیری از فناوری جهت تسهیل در انجام امور و افزایش سود آوری ، 10 توصیه و راهکار کاهش هزینه از طریق سرمایه گذاری  در طرح های دارای بازدهی بلند مدت ، 9 توصیه و راهکار  کاهش هزینه از طریق تسریع دریافتی‌ها و کند کردن پرداختی ها ، 13 توصیه و راهکار کاهش هزینه بدون تعدیل نیروی انسانی، 10 توصیه   و راهکار کاهش هزینه از طریق کاهش هزینه های سربار ، 12 توصیه و راهکار موضع یابی راهبردی و تبدیل کنترل هزینه به یک فرهنگ سازمانی  در این پژوهش پرداخته شده می باشد. و در پایان و در همین زمینه پرسشنامه ای که حاوی سوالات مربوط به فرضیه های پژوهش می باشد تنظیم و به کارخانه های نمونه ارسال و در قالب نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد  و پیشنهاداتی برای  مسئولین و محققین ارائه گردیده می باشد.

کلمات کلیدی : قیمت گذاری، استراتژی‌های کاهش بهای تمام شده، بهره وری، قانون کار، هزینه های سربار

1-1- اظهار مساله

یکی از معضلات مهم صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری می باشد. درک بهتر مفاهیم رقابت‌پذیری و چگونگی ارتباط آن با مفهوم بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در اقتصاد دانش محور امروز می‌تواند مهم باشد.زیرا که بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت و افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهای داخلی و رسیدن به سطوح بین‌المللی را موجب می گردد. از دیگر موردها تاثیرگذار در‌این مسیر می‌توان به توجه دقیق‌تر به ذائقه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، رعایت استانداردها و کیفیت‌های مطلوب جهانی در تولید و ارائه‌ محصولات و همچنین‌ایجاد برندهای معتبر‌ایرانی در دنیا تصریح نمود.از دیگر چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم نفوذ در بازارهای داخلی، قیمت محصول نهایی می‌باشد.

این موضوع بخصوص در بازارهای داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه که مهمترین مولفه انتخاب محصول توسط خریداران در آنها، قیمت می‌باشد، نمود بیشتری نیز خواهد داشت.‌این موضوع یکی از علت های عمده هجوم کالاهای بی‌کیفیت چینی به بازارهای یاد شده می باشد درحالی‌که کالاهای با کیفیت چینی در بازارهای دیگر مانند اروپا و آمریکا ارائه می‌گردند.از طرفی روش معمول قیمتگذاری اکثرا همان روش کلاسیک بوده که از مجموع قیمت تمام‌شده با حاشیه سود مورد نظر حاصل می گردد. درنتیجه مهمترین بخش موثر در قیمت محصول، قیمت تمام شده آن می‌باشد. اما قیمت تمام شده بالای محصول موجب می گردد تا حد زیادی از قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در‌این بازار کاسته شده و درنهایت سهم محصولات‌ایرانی در بازار تنزل یافته و پس از مدتی نه تنها سهم بازار خارجی محصولات‌ایرانی کاهش یابد بلکه بازار داخلی نیز از اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اشباع گردد.‌این موضوع در صورت تداوم موجب وابستگی شدید کشور و ازبین رفتن صنعت در کشور خواهد گردید. در‌این محیط رقابتی که مبتنی بر جریان پایدار مزیت‌های نسبی می باشد، فقط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده و بهبود کیفیت می‌توان در بازار موفق بود.
جستجو در سایت :   


سازمان‌ها و واحدهای پیشرو که توانسته‌اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند و در رقابت‌های جهانی تأثیر فعال داشته باشند، مجموعه‌هایی هستند که دارای سیستم هزینه‌یابی موثر و مناسبی بوده‌اند. هزینه‌یابی از آن جهت به عنوان بازوی توانمند مدیریت به شمار می رود که اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، تخصیص ظرفیت‌های تولیدی به محصولات سودآور، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. هزینه‌یابی عبارت می باشد از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به مقصود تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان سازمان در جهت کنترل عملیات آن قابل بهره گیری باشد.

با در نظر داشتن فناوری‌های مختلف ساخت، تولید و ترکیب محصولات، سیستم‌های هزینه‌یابی در واحد‌های تولیدی و خدماتی مختلف، متفاوت می باشد. بعضی از‌این سیستم‌ها عبارتند از سیستم هزینه‌یابی سفارش کالا، هزینه‌یابی مرحله‌ای، هزینه‌یابی کایزن، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت هزینه‌یابی هدف و…. به گونه کلی بهره گیری از اطلاعات قیمت تمام‌شده برای دستیابی به سه هدف اساسی شکل میگیرد.‌این اهداف شامل کنترل و نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌باشند که هرکدام تأثیر تعیین‌کننده و حساسی در دستیابی به اهداف یک بنگاه اقتصادی خواهند داشت.به گونه کلی قیمت تمام شده می‌تواند ناشی از عواملی مانند قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری نیروی کار، مصرف انرژی، نرخ بهره تسهیلات مالی، تعداد شیفت‌های کاری تولید و مورد هایی از‌این قبیل باشد. هر یک از عوامل یادشده می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی داشته باشند. شناسایی و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر هر عامل می‌بایست در فرآیند کاهش قیمت تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و درواقع کل مراحل زنجیره ارزش یک کالا به گونه همزمان مورد مطالعه قرار گرفته و تجویزات بر اساس اولویت‌ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.

به عنوان مثال‌ایران به دلیل وجود منابع عظیم طبیعی، دارای مزیتی رقابتی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع می‌باشد اما بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل قیمت بالای تامین مواد اولیه مواجه می‌باشند.‌این مشکل می‌تواند ناشی از‌ایرادات موجود در حلقه‌های زنجیره تامین باشد. به‌طوری‌که در اکثر مواقع واسطه‌ها ‌موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه برای محصولات شده و‌این مزیت را تبدیل به تهدیدی برای صنایع نموده و موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول و از دست رفتن بازار ‌خواهد گردید.

از بهترین راهکارهای ارائه شده جهت‌ایجاد بهبود در بسیاری از عوامل یادشده، در نظر داشتن مسائل مربوط به صنعت با نگاهی صنفی و گروهی می باشد. بسیاری از معضلات بنگاه‌ها بواسطه خرد بودن‌ایشان و جزیره‌ای اقدام کردن آنها می باشد که قدرت چانه‌زنی و روبرو شدن با معضلات را کاهش می‌دهد. حال آنکه با نگاهی صنفی و یکپارچه در مجموعه بنگاه‌ها می‌توان هم در اصلاح قوانین و هم در هم‌افزایی کاری به کاهش هزینه‌ها پرداخت.‌این راهکار در سال‌های اخیر به کمک توسعه خوشه‌های کسب و کار در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‌ایران و شرکت‌های تابعه پیگیری گردیده می باشد.در راستای نهضت قیمت تمام‌شده و ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست‌هایی مانند تبلیغ و ترویج اخلاق کسب و کار‌و فرهنگ مطلوب مشتری‌مداری، کاهش هزینه‌های مصارف انرژی، بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود سیستم حمل‌ونقل، ارتقای بهره‌وری بخش بازرگانی، ‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره تامین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها و ساماندهی انواع عوارض دریافتی از بنگاه‌ها ازجمله راهکارهایی می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در شرایط تحول، مؤلفه‌های اقتصادی موثر بر عملکرد واحدها، یکی از عمده‏ترین عوامل موفقیت اتکاء به نقاط قوت و‌ایجاد مزیتهایی در درون موسسات می باشد. قرار گرفتن کشور در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، جدی شدن بحث رقابت متاثر از حضور رقبای قوی در عرصه صنعت کشور، گذار از مرحله اقتصاد تولید مدار به‏ مشتری مدار، امکان دسترسی یکسان کلیه واحدهای اقتصادی به منابع و ضرورت توسعه حضور در صحنه‌های بین المللی، همگی ناشی از تحولات و شرایط اقتصادی موثر بر فعالیت‏ موسسات، بنگاه‌ها و شرکتهاست.درچنین شرایطی می باشد که مقوله مدیریت منابع و تشخیص جایگاه واقعی و لازم منابع در زنجیره فعالیتها و کوشش در کنترل و بهینه‏سازی مستمر آن، از اهمیت ویژه‏ای‏ برخوردار خواهد گردید.در‌این راستا مانند موضوعات کلیدی در به کارگیری کارآ و مؤثر منابع در اختیار، کاهش استراتژیک هزینه‌هااست(اروان تاج، 1380).

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه درمحیط کسب وکار وتولید که لحظه به لحظه دستخوش تغییرات شده وبر پیچیدگی‌هایش افزوده می گردد، همراهی وغنی سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاهاوخدمات بعنوان راهبردی مهم درجهت حفظ منافع ورقابت پذیری ودرمعنای عام تر موجبات بقای بنگاه‌های اقتصادی رافراهم خواهدنمود. آن چیز که مسلم می باشد‌اینکه تجارت درمحیطی بازوغیرقابل پیش بینی شکل میگیرد و شایسته می باشد یک استمرارزمانی درجهت ارائه راهکارهای خلاق وپویا و اجرائی کردن آنها بکارگرفته گردد. 

درکشور‌ایران با وجود هدفمندشدن یارانه حاملهای انرژی، تولیدکنندگان باعزم بیشتری خود را با نهضت کاهش قیمت تمام شده همگام نموده‌اند که البته می‌بایستی بانگاهی فرابخشی به موضوع پرداخت. بااندکی تأمل در می‌یابیم نامگذاری سال 1390 بنام سال جهاداقتصادی ازسوی رهبرمعظم انقلاب توأم با بصیرت ودرایتی عظیم ومناسب با احوالات اقتصادی جامعه صورت پذیرفته که درعین حال مشارکتهای مردمی وبسیاری ازموضوعات مهم تأثیرگذار دراقتصاد بنگاهی وملی را شامل گردیده می باشد خوشبختانه تئوری ادغام دووزارتخانه بازرگانی وصنایع ومعادن بطوری ویژه تسهیل کننده پیشبرد اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده خواهدبود چراکه سابقا وزارت صنایع با تمرکز بر نهضت مذکور وارائه بسته‌های حمایتی ووزارت بازرگانی با تمرکز برقیمت گذاری اصولی و بارویکرد صادرات محصولات اقدام می‌نمودند که‌این ادغام می‌تواند بسیاری از مولفه‌های تولید وصادرات راباحرکتی متناسب و به دور از موازی کاری و اتلاف هزینه و ازهمه مهمتر چابکی وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت پیش برده وهدفمند نماید.

1-3- اهداف پژوهش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی

1-3-1- هدف کلی

هدف عمده و اساسی پژوهش حاضر عبارت می باشد از توصیف مطالعه راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه نساجی نمونه در راستای محقق شدن‌این هدف و با در نظر داشتن رقابت گسترده وهزینه‌های مصرفی زیاد در صورت محقق شدن‌این طرح به بالاترین سطح کاربردی دست پیدا خواهیم نمود.

1-4- فرضیه‌های پژوهش دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

1-با بهره گیری از اصلاح ساختار مدیریتی پرسنلی می‌توان موجب کاهش هزینه تولید گردید.

2-با بهره گیری از اصلاح ساختار تولیدی می‌توان موجب کاهش هزینه تولید گردید.

3-افزایش راندمان تولیدی با‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت بر کیفیت تاثیر گذار نخواهد بود.

1-5- قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو مکانی پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی می‌پردازد، پس قلمرو مکانی پژوهش عبارت خواهد بود از کلیه کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی

 1-5-2- قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر در شش ماهه دوم سال 91 آغاز و خاتمه یافته می باشد.

1-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، به مطالعه راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی و استان یزد پرداخته می گردد و پیشنهادهای برای آن ارائه می گردد.

1-6- اختصار

در‌این فصل کوشش گردید تا مسئله پژوهش اظهار گردد و تصویر کلی از پژوهش حاضر ارائه گردد، موضوع پژوهش مطرح گردید، قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی پژوهش و هدف از انجام آن مشخص گردید و بعد از آن اهمیت و ضرورت موضوع به گونه مختصر تبیین داده گردید.

2-1- مقدمه

در دنیای امروز تجارت که رقابت حرف اول را در گسترش بازار میزند، بایستی با تجزیه و تحلیل بازار به این درک رسید که چه مزیتی، بنگا ه‌ها را در‌این عرصه تنگاتنگ رقابت، پیشتاز خواهد ساخت. مصرف کننده عمده محصولات خام، کشورهای پیشرفته و صاحب دانش و تکنولوژی‌اند که با تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، از تمامی مزایای آن بالاخص توسعه صادرات و در اختیار گرفتن بازارهای دیگر، بهره برداری می‌کنند. به همین دلیل، دولتها کوشش می‌نمایند با توسعه صنایع نهایی – که اکثراً توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ( SMEs ) تولید میشوند – به‌ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده دست یابند. اما نکات مهمی در عدم موفقیت ما‌ایفای تأثیر میکنند که از آن جمله میتوان موردها زیر را برشمرد:

  عدم در نظر داشتن ذایقه بازار توسط تولید کنندگان‌ایرانی.

  عدم رعایت کیفیت استانداردهای مطلوب جهانی در محصولات نهایی‌ایرانی.

  فقدان برقراری روابط سیاسی خارجی مناسب با کشورهای پُرمصرف که نفع تجارت‌این محصولات را برای ما خدشه دار کرده می باشد.

  عدم وجود سیاستهای حمایتی یکپارچه و فقدان انسجام نهادهای مرتبط و متولی.

   قوانین حمایتی نامناسب از صادرات فرامنطق‌های با عنایت به‌این که کشورهای صاحب تکنولوژی از حیث نوع بازار، ساختاری کاملاً متفاوت با بازارهای سنتی دارند که ورود به چنین بازارهایی علاوه بر ارتقای دانش و محصولات تولیدی کشور، تولید و توسعه پایدار را فراهم می ‌کند. جای خالی برندهای معتبر‌ایرانی در دنیا که از علت های عدم امکان حضور مستمر در بازارهای جهانی به شمار میرود و‌این مورد، زمینه رقابت مخرب کالاهای‌ایرانی را در بازارها به وجود می‌آورد(کیانی، 1390).

2-2- تعریف قیمت‌گذاری

قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی،‌اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت می باشد از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول اظهار می گردد.بر‌این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ می باشد‌ که‌ بایستی تکرار گردد و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ می باشد.‌این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار می باشد‌ که‌ لزوم‌ تکرار‌این فرایند را توجیه می کند.

2-3- اهداف قیمت گذاری

بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنج گروه زیر تقسیم می گردد:

2-3-1- ادامه حیات

این هدف برای شرکتهایی مناسب می باشد که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات همیشگی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و بعضی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.

2-3-2- به حداکثر رساندن سود فعلی

دسته‌ها: مهندسی نساجی