استاد راهنما:

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور:

دکتر خدابخش پناهی­کردلاغری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                              صفحه

       چکیده                                                                                                   1

       فصل اول: کلیات

      1-1- مقدمه                                                                                            2

       1-2- فرضیات پژوهش                                                                                8

      1-3- هدف از اجرای این پژوهش                                                                   9

 

       فصل دوم: سابقه پژوهش

      2-1- تاریخچه بهره گیری از فاضلاب در کشاورزی                                                10

      2-2- خصوصیات فاضلاب های شهری                                                           12

      2-3- تصفیه فاضلاب                                                                                13

      2-3-1- تصفیه مصنوعی فاضلاب                                                                 14

      2-3-2- تصفیه طبیعی                                                                             14

      2-4- تاثیر فاضلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک                   15

      2-4-1- شوری                                                                                       16

      2-4-2- نسبت جذب سدیم(SAR)                                                             17

      2-4-3- اسیدیته(PH)                                                                             17

      2-4-4- غلظت عناصر سنگین در خاک                                                         17

      2-5- مطالعه تاثیر آبیاری با فاضلاب روی عملکرد و غلظت عناصر معدنی                18                                                              

      2-5-1- عملکرد و شاخص های رشد                                                            18

      2-5-2- تاثیر فاضلاب بر تجمع عناصر شیمیایی در اندام های مختلف گیاه               21

      2-6- اثر کودهای شیمیایی بر خصوصیات کمی گیاهان                                      25

      2-7- تاثیر آبیاری با فاضلاب بر آلودگی آب های زیر زمینی                                 26

      2-7-1- نیترات                                                                                      27

      2-7-2- میکروارگانیسم های بیماری زا                                                          27

      2-7-3- عناصر سنگین                                                                             27                                                                    

      2-7-4- ترکیبات آلی سمی                                                                        28

      2-8- مسایل بهداشتی بهره گیری مجدد از فاضلاب                                               28

      2-8-1- حذف عوامل بیماری زا در روش های تصفیه فاضلاب                              28

      2-8-2- انواع سیستم های آبیاری در ارتباط با بهره گیری از فاضلاب                           28

 

      فصل سوم: مواد و روش ها

     3-1- موقعیت و مشخصات آب و هوایی محل اجرای آزمایش                                 30

     3-2- ویژگی های خاک محل آزمایش                                                            30

     3-3- چگونگی تامین آب و پساب فاضلاب                                                            31

     3-4- موردها زراعی                                                                                    31

     3-4-1- انتخاب رقم                                                                                  31

     3-4-2- آماده سازی زمین و چگونگی کشت                                                         32

      3-4-3- عملیات زراعی                                                                             32

     3-5- اجرای طرح                                                                                     32

     3-5-1- تیمارهای مورد مطالعه                                                                    32

     3-5-2- تاریخ و چگونگی نمونه گیری                                                                 33

     3-5-3- روش های اندازه گیری مشخصات گیاهی                                              33

     3-6- تجزیه و تحلیل آماری                                                                        34

 

     فصل چهارم:  نتایج وبحث و پیشنهادات

     4-1- تعداد سنبله در متر مربع                                                                     35  

     4-2- عملکرد بیولوژیک                                                                             38

     4-3- طول بلال                                                                                       40

     4-4- قطر بلال                                                                                        42

     4-5- تعداد ردیف در بلال                                                                           43

     4-6- تعداد دانه در ردیف                                                                           45

     4-7- وزن صد دانه                                                                                   46

     4-8- نتیجه گیری                                                                                    48          
جستجو در سایت :   


     4-9- پیشنهادات                                                                                      49       

چکیده:

 به مقصود مطالعه اثر پساب تصفیه شده‌ی شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی ذرت دانه­ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال1389 در شهرستان گچساران اجرا گردید. کرت اصلی شامل دو سطح W1= آبیاری با آب معمولی و W2= آبیاری گیاهان در کل دوره رشد با پساب تصفیه شده فاضلاب و کرت فرعی شامل 3 سطح کودی: F1= شاهد (عدم بهره گیری ازکودهای شیمیایی)، F2= اعمال نصف کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده و F3= اعمال کامل کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش آبیاری و کود شیمیایی بر صفات عملکرد دانه، طول بلال و تعداد دانه در ردیف بلال معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری با پساب تصفیه شده و تیمار کودی نصف کودهای شیمیایی N، P و K توصیه شده و کمترین آن مربوط به آبیاری معمولی و بدون مصرف کود، بود. همچنین اثر تیمار آبیاری و کودی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف  در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. بهره گیری از پساب تصفیه شده شهری در مقایسه با آبیاری معمول سبب افزایش معنی­دار کلیه این صفات گردید. به طوریکه مقدار عملکرد دانه برای تیمارهای W1، W2، F1، F2 ، F3، W2F2، W2F1و W2F3 به ترتیب 6303، 8363، 5760، 7975، 8265، 9290، 7400 و  8400 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در تیمار کودی F3 (اعمال کامل کودهای شیمیاییN، P وK توصیه شده) بالاترین و در تیمار کودی F1 (شاهد یا عدم بهره گیری از کودهای شیمیایی) کمترین این مقادیر بدست آمد.

واژه‌های کلیدی: پساب تصفیه شده‌، کودهای شیمیایی، عملکرد، ذرت
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
1-1- مقدمه

وقتی تأمین آب شیرین تجدید شونده، پاسخگوی نیازی فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و مصارف شهری نباشد، ناگزیر توجه بشر بسوی یافتن گزینه‌های دیگر جلب خواهد گردید که از آن جمله می‌توان به پساب‌های تصفیه شده، فاضلاب شهری، آب دریا نمک زدایی شده و دیگر آب‌های غیرمتعارف تصریح نمود (Goosen and Shayya, 1990). در این بین فاضلاب شهری مایع یا آبی بسیار باارزش می باشد که به سبب دارا بودن مواد معدنی و آلی می­تواند تأثیر مهمی در باروری زمین­های کشاورزی نیز داشته باشد (حسینیان، 1381). بهره گیری از آب فاضلاب شهری هرچند مفید می باشد اما از لحاظ بهداشتی با مخاطراتی نیز همراه می باشد که بهره­برداری از آن را تا حدی پیچیده و مشکل‌ می­سازد. در جدول 1-1 شماری از آلودگی­هایی که ممکن می باشد بوسیله آب فاضلاب تصفیه نشده انتقال یابد آورده شده می باشد.

بر اساس آمار، در ایران سالانه بالغ بر 5 میلیارد متر مکعب آب ( حدود 5% از آبی که استحصال می گردد) به مصارف شرب و بهداشت می‌رسد و نزدیک به یک میلیارد متر مکعب (حدود 1%) آب نیز در بخش صنعت مصرف می گردد (ملکوتی، 1378). از اینرو حجم عمده‌ای از آب مصرفی در این دو بخش بصورت فاضلاب شهری و پساب‌های صنعتی از مدار بهره گیری خارج می شوند. بر اساس گزارش مسیبی بین 50 تا 75% آب شهری بصورت پساب به محیط برمی‌گردد. رهایی از این حجم عظیم از فاضلاب‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که اثرات سوء زیست محیطی بر منابع آب، خاک و بهداشت عمومی نداشته باشد. تصفیه کامل این گونه فاضلاب‌ها بسیار پرهزینه می باشد با این تفاصیل امروزه به لحاظ مشکل کمبود آب و بحران حاصل از آن و نیز با در نظر داشتن هزینه‌های بالای استحصال و انتقال آب، بهره گیری مجدد از پساب فاضلاب در بسیاری از کشورهای دنیا و مانند ایران جایگاه ویژه‌ای (بخصوص در بخش کشاورزی) پیدا کرده می باشد (EPA.1995.). هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز برای کشاورزی در کشور، مقدار ناچیزی را شامل می گردد اما بهره‌برداری از همین مقدار باعث می گردد که آب‌های با کیفیت بالا را بتوان در مصارف با اهمیت‌تری به کار برد (عابدی، 1380).

جدول 1-1- انواع بیماری­هایی که بوسیله فاضلاب تصفیه نشده انتقال می­یابد (حسینیان، 1381)
نوع بیماری تحول انتقال عامل
اسهال آمیبی بشر به بشر از طریق غذای آلوده، حشرات، تماس انسانها با یکدیگر، آب آلوده پروتوزئرها
اسهال معمولی بشر به بشر از طریق آب آلوده، غذای آلوده، حشرات SHIGELEA
وبا بشر به بشر از طریق آب آلوده VIBROCHLOR
دراکونکولوز بشر به بشر از طریق آب آلوده DRACUN CULOE
کرم کدو حیوانات به بشر از طریق آب و غذای آلوده و مواد و اشیائی که بوسیله مبتلا لمس شده می باشد ECHINO COCCOSE
عفونتهای کبدی بشر به بشر از طریق آب آلوده، تماس بین انسانها VIRUSES
زردی حیوانات به بشر از طریق آب و غذای آلوده و تماس بین انسانها و حیوانات LEPTUSPERIA
شبه حصبه بشر به بشر از طریق تماس بین انسانها، آب و غذای آلوده SALMONOLLA
شیستوزوموناس حیوانات به بشر از طریق حشراتیکه در آبهای آلوده زندگی می­کنند، غذای آلوده TREMATODE
تولارمی حیوانات به بشر از طریق آبهای آلوده، حیوانات اهلی، حشرات TULAROMTS
حصبه بشر به بشر از طریق آب و غذای آلوده تماس بین انسانها SALMONOLLA

بهره‌برداری صحیح از فاضلاب‌های شهری، مشکل آلودگی آب‌های سطحی را نیز کاهش می‌دهد، این اقدام نه تنها باعث حفظ منابع آب می گردد، بلکه به علت وجود مواد و عناصر غذایی موجود در آن برای رشد گیاهان بسیار سودمند می باشد(بهروز، 1385). موجود بودن این پساب در نزدیکی مراکز شهری، امکان افزایش محصولات کشاورزی در اطراف این مناطق را فراهم می کند. همچنین وجود نیتروژن و فسفر در فاضلاب، می‌تواند به حذف یا کاهش مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز محصولات کشاورزی منجر گردد (عابدی، 1380). بهره گیری از فاضلاب در آبیاری مزارع کشاورزی از سابقه طولانی در کشورهای مختلف دنیا برخوردار می باشد. در نواحی مدیترانه‌ای، فاضلاب به عنوان یکی از منابع مهم آب آبیاری کشاورزی به شمار می­رود (صفری و همکاران، 1381). شکل صحیح و بهداشتی بهره گیری از فاضلاب در کشاورزی که بر اساس بهره گیری از فاضلاب تصفیه شده استوار می باشد، صرفاً در قرن اخیر مطرح شده می باشد. بخش کشاورزی با در نظر داشتن مصرف بالای آب دارای بزرگترین پتانسیل بهره گیری مجدد از آب می باشد. بهره گیری از فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی، اگر چه در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا از اوایل قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد، اما بایستی خاطر نشان نمود که بهره گیری از فاضلاب برای آبیاری، بخصوص غلات، در کشورهایی همانند هند، چین و بعدها در خاورمیانه از دیرباز معمول بوده می باشد. حتی در مناطقی که آب به فراوانی هست، تصفیه و بهره گیری مجدد از پساب برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی در حال افزایش می باشد (صفری و همکاران، 1381). امروزه پساب در بسیاری از کشورها بخش مهمی از منابع آب تجدید شونده را شامل می گردد و بطور عمومی بهره گیری از فاضلاب در کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته و فواید زراعی و اقتصادی فراوان آن، این موضوع را تصدیق می کند (عابدی، 1380).

امروزه تحقیقات در زمینه بهره گیری از انواعی از آبهای نامتعارف مانند فاضلاب‌ها در آبیاری اراضی کشاورزی و نظاره جنبه‌های مختلف تاثیر آن بر تولید کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی از جایگاه ویژه­ای در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح می باشد.

تحقیقات صورت گرفته نشان می­دهد هر چند فاضلاب تصفیه شده خانگی حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد مغذی می باشد که می‌تواند برای رشد گیاهان سودمند باشد و مصرف کودهای شیمیایی را در اراضی کشاورزی کاهش دهد (Marten and et al, 1980). اما گاها بعضی از این عناصر غذایی در حد بیش از اندازه مورد نیاز گیاهان می‌باشند، که ممکن می باشد موجب بروز سمیت در اندام گیاهان و نیز رشد بیش از اندازه سبزینگی و یا کاهش کیفیت آنها گردد (عابدی،1380).

با در نظر داشتن کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشکی همانند ایران، بهره گیری از پساب فاضلاب‌ها در امر تولید محصولات زراعی می‌تواند به عنوان منبع آب مطمئنی برای آبیاری مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه نه تنها بخشی از کمبود آب کشاورزی جبران خواهد ‌گردید، بلکه از اثرات سوء تخلیه بی رویه فاضلاب‌ها و خسارت‌های آن به منابع کشاورزی و آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری به اقدام می آید (عرفانی و همکاران، 1380). پیش­بینی ‌شده در سال 14700 بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب در سال در بخش شرب شهری، روستایی و صنعت، مصرف می­گردد، پس با فرض ضریب بازیافت 60 تا 70 درصد، حدود 6 تا 7 میلیارد متر مکعب آب در سال قابل بازیافت بوده و می‌تواند به گونه مستقیم ظرفیت تأمین آب کشور برای مصارف کشاورزی و صنعت را افزایش دهد (عابدی کوپایی و همکاران، 1382). مهمترین علت های کاربرد مجدد پساب‌ها را می‌توان در 7 مورد به تبیین زیر اختصار نمود (جعفرزاده حقیقی، 1375).

1- کاهش فشار بر منابع آب

 برداشت بی­رویه از منابع آب موجود موجب افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان شده می باشد و این پدیده معضلات بسیاری مانند نشست زمین، شور شدن آب و کاهش دبی چاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. بهره گیری دوباره از پساب موجب کاهش اندازه برداشت از آبخوان­ها می گردد.

2- کاهش هزینه آب کشاورزی

 در بسیاری از موردها تولید آب برای کشاورزی مستلزم صرف هزینه‌های گزاف جهت انتقال آب از نقاط دور دست، احداث سد و بندهای انحرافی و یا پمپاژ آب از اعماق زمین می­باشد در حالی که پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب در سطح زمین قرار دارند از طرف دیگر به علت ثبات تقریبی جریان آب نیازی به مهار توسط سد و بند نیز ندارد.

3- کاهش هزینه کود کشاورزی

اصلاح زمین‌های کشاورزی و افزایش حاصلخیزی آن یکی از هزینه‌های عمده جاری در فعالیت‌های کشاورزی می باشد، در حالی که پساب خروجی از تصفیه­خانه‌ها دارای مواد مغذی از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم در حد مطلوب می‌باشد. بطوری که مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشان داده بسیاری از محصولات آبیاری شده با پساب نیازی به افزودن کودهای شیمیایی یا حیوانی ندارند. از این جهت صرفه‌جویی زیادی در هزینه تولیدات کشاورزی صورت می‌گیرد.

4- افزایش تولید محصولات کشاورزی

 دسترسی به پساب فاضلاب به عنوان یک منبع مطمئن و همیشگی آب و مواد مغذی موجب می گردد محصولات کشاورزی در زمان نیاز، آب و مواد مغذی کافی در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر اندازه املاح پساب در بسیاری از موردها بسیار پایین‌تر از اندازه املاح آبهای مورد بهره گیری در کشاورزی می باشد. بهره گیری از پساب که املاح کمتر و مواد مغذی کافی دارند می­تواند در افزایش بازده محصولات زراعی موثر باشد.

5- کاهش بار آلودگی وارده به محیط زیست

بهره گیری از پساب از یک طرف باعث جلوگیری از تخلیه فاضلاب‌ها به محیط زیست می گردد و از طرف دیگر به علت کاهش و توقف بهره گیری از کودهای آلی و شیمیایی مانع بروز اثرات تخریبی کودهای شیمیایی بر محیط زیست می گردد (توکلی و طباطبایی، 1378). بهره گیری
بی­رویه از کودهای شیمیایی و حیوانی می­تواند صدمات زیادی بر منابع سطحی و زیرزمینی وارد ‌آورد. درحالی که بهره گیری از پساب تصفیه شده مانع ورود آلودگی‌های فوق به محیط زیست می گردد.

6- تقویت منابع آب

 بهره گیری از پساب اضافی جهت تغذیه منابع آب زیرزمینی، ضمن ذخیره­سازی مطمئن آب همراه با افزایش کیفیت آن مانع افت سطح آب زیرزمینی و بروز پیامدهای ناگوار ناشی از آن، همانند نشست زمین، کاهش تولید آب و خشک شدن چاه‌ها و قنوات و همچنین تخریب کیفیت و شور شدن آب در اثر هجوم آب‌های شور به داخل سفره‌های شیرین می گردد.

7- دسترسی به منابع آب ارزان­تر جهت مصارف شرب و بهداشت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملکرد و اجزای عملکرد یونجه همدانی