( آزوسپیریلوم ) در منطقه کاکان

استاد راهنما :

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور :

دکتر عبدالصمد کلیدری

جستجو در سایت :   


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده

فصل اول

مقدمه

فرضیات

اهداف

1-2- کلیات

1-2-1- اهمیت حبوبات

1-2-2- گیاه‌شناسی لوبیا

1-2-3- اهمیت غذایی لوبیا

1-2-4- سطح زیر کشت لوبیا در جهان

1-2- 5- سطح زیر کشت لوبیا در ایران

1-2-6- سطح زیر کشت لوبیا در استان

1-3- لوبیا چیتی

1-3-1- اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد لوبیا چیتی

1-3-2- اثر آب و تنش خشکی بر عملکرد دانه

1-3-3- اثر تنش درجه حرارت بر عملکرد دانه

1-3-4- اثر نور بر عملکرد دانه                                                                        

1-3-5- اثر داوم سطح برگ جامعه گیاهی بر عملکرد دانه

1-3-6- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه

1-3-7- اثر عناصر غذایی بر عملکرد دانه

1-3-8- ارقام و لاین‌های لوبیا چیتی

فصل دوم

2- مروری بر تحقیقات گذشته                                                                           

2-1- تغذیه گیاهی                                                                                         

2-2- عوامل مؤثر در مقدار عناصر در گیاهان                                                         

2-3- تقسیم بندی عناصر گیاهی از نظر فراوانی آنها در گیاهان                                                             

2-4- حاصلخیزی خاک

2-5- تثبیت شیمیائی و بیولوژیکی ازت

2-6- باکتری‌های تثبیت کننده ازت

2-7- آزوسپیریلوم                                                                           

2-8- پیشرفت تحقیقات در ساخت ماده تلقیحی

2-9- کشف آزوسپیریلوم

2-10- فعالیت آزوسپیریلوم در خاک

2-11- چگونگی رشد و اقدام آزوسپیریلوم

2-12- نگهداری و کشت آزوسپیریلوم

2-13- مراحل شناسایی و اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم

2-14- مکانیزم های جذب آزوسپیریلوم به طرف ریشه

2-15- ماده تلقیحی ناقل‌دار                                                                            

فصل سوم

3- مواد و روش‌ها

3-1- شرایط اقلیمی و مشخصات جغرافیائی محل اجرای آزمایش                               

3-2- شرایط جوی محل اجرای آزمایش

3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش

3-4- محاسبات آماری طرح

3-5- روش اجرای آزمایش

فصل چهارم

– نتایج و بحث                                                                                              

4-1- نتایج کلی                                                                                         

4-2- میانگین ارتفاع ساقه                                                                            

4-3- میانگین تعداد ساقه در مترمربع

4-4-  میانگین تعداد غلاف در بوته

4-5- میانگین تعداد دانه در غلاف

4-6- وزن هزار دانه

4-7- وزن تر اندام هوایی گیاه

4-8- عملکرد دانه

4-9- عملکرد بیولوژیک

4-10- شاخص برداشت

4-11- نتیجه‌گیری

پیشنهادات

 فهرست منابع

1

 

2

3

3

4

4

6

7

8

8

9

9

10

11

12

12

13

14

15

16

 

17

17

18

19

19

21

22

23

26

28

34

35

35

36

37

37

 

43

43

43

43

44

44

 

47

47

52

55

57

60

63

66

69

72

75

78

80

81

چکیده:

به‌مقصود مطالعه اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در سال 1390 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود اوره و آزوسپیریلوم در چهار تکرار اجرا گردید. کود اوره شامل چهار سطح 0، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار و آزوسپیریلوم شامل دو سطح 0 (شاهد) و 500 گرم در هکتار بود. پس از تهیه بستر کاشت، کودهای فسفره و پتاسه تماماً و نصف کود اوره به‌عنوان استارتر به زمین داده گردید و آزوسپیریلوم آماده و پس از قرار دادن بذور در محلول آب قند، بذور با  میکروارگانیسم آغشته شده و به‌صورت ردیفی در کرت‌ها با دست کاشته شدند در طی مراحل کاشت تا برداشت، اندازه‌گیری‌های لازم انجام گردید. مطالعه نتایج حاصله نشان دادکه اثر کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم برکلیه صفات به‌غیر از تعداد ساقه در مترمربع، وزن هزاردانه، وزن تر اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک، در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار و اثر کود اوره برکلیه صفات به­غیر از میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود. اثر متقابل کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم و کود اوره نیز در کلیه صفات مورد مطالعه به­غیر از میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود. ضمناً اثر متقابل این دو کود بر وزن تر اندام هوایی در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. حداکثر عملکرد دانه به اندازه 25/2337 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 3N2A (500 گرم درهکتار کود آزوسپیریلوم و 90 کیلوگرم در هکتار کود اوره) و حداقل آن به اندازه 25/1255 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 3N1A (عدم مصرف کود آزوسپیریلوم و 90 کیلوگرم در هکتار کود اوره) بود.  

کلمات کلیدی: لوبیا چیتی، اوره و آزوسپیریلوم

مقدمه
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 حدود 8000 سال قبل از میلاد مسیح، بشر برای تأمین غذای خود از طریق کشت غلات به صورت سازمان یافته‌ای اقدام به کشاورزی نمود. به زودی بشر آموخت که در همان زمین نمی‌تواند به گونه پایان‌ناپذیری گیاهان مختلف را کشت کند و این موضوع او را به فکر راه‌ها و روش‌هایی برای بهبود حاصلخیزی خاک واداشت. شواهد اولیه حاکی از آن می باشد که رومی‌ها و آریائی‌ها کتاب‌های دست‌نویس فراوانی در ارتباط با بهبود کشت گیاهان برای کشاورزان داشته‌اند. برای مثال رساله کولوملا تحت عنوان کشاورزی که حدود 60 سال بعد از میلاد مسیح نوشته شده می باشد، شامل تشریح عملیات مختلف کشاورزی می باشد که در امپراطوری روم برای نسل‌های متمادی از آنها بهره گیری می‌شده می باشد.در همین اثنا، عده‌ای در ارتباط با مواد غذایی خاک که گیاهان از آن تغذیه می‌کردند کنجکاو شدند. در قرن شانزدهم برناردپالیزری، ادعا نمود که بقایای گیاهی حاوی نمک یا موادی می باشد که رشد گیاهان را تقویت می کند. درحالی که جان باپتیستاوان هلمونت معتقد بود که آب مبنای اصلی رشد گیاهان می باشد. بعدها این فکر که عناصر اصلی محلول در آب موجود در خاک در حقیقت عامل رشد گیاه می باشد توسط آزمایشات جون وودوارد به اثبات رسید. بعضی دیگر از دانشمندان هوموس را به‌عنوان تقویت کننده رشد گیاهان تلقی نمودند (آستارائی و کوچکی؛ 1375).

در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه، تامین نیاز غذایی مردم از مهم‌ترین معضلات فراروی بشر می‌باشد. پس در نظر داشتن افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی در همه کشورها امری ضروری می‌باشد به‌طوری‌که بیشتر کشورهای دنیا قسمت قابل توجهی از بودجه سالیانه خود را به بخش کشاورزی و تحقیقات مربوطه اختصاص می‌دهند که در این زمینه تا حدودی به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست پیدا کرده‌اند (بحرانی، 1379).

فرضیات:

بهره گیری ازکوداوره اثرمعنی داری برعملکرد گیاه لوبیادارد؟

بهره گیری از باکتری آزسپیریلوم به گونه معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه در لوبیا می گردد؟

بهره گیری از باکتری آزسپیریلوم به طورمعنا داری باعث عملکردبیولوژیکی درلوبیا می گردد؟

اهداف:

مطالعه ومقایسه اثرآزسپیریلوم بررشدلوبیا

مطالعه اثرکاربردآزسپیریلوم وکود ازته برعملکرد دانه لوبیا

مطالعه اثرکاربرد آزسپیریلوم ازته برعملکرد بیولوژیکی درلوبیا

-2- کلیات

 1-2-1- اهمیت حبوبات

  بشر به گونه متوسط روزانه 2800 کالری انرژی نیاز دارد. اما در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه کالری 3500 و در کشورهای جهان سوم این اندازه به 2200 کالری برای هر نفر در روز می‌رسد. (مجنون حسینی، 1379). اندازه پروتئین در اکثر حبوبات بین 32-18 درصد می باشد (آرنون، 2002). به‌گونه متوسط رژیم غذایی خصوصاً در جهان سوم بیشتر نشاسته می باشد و کمبود پروتئین در تغذیه میلیون‌ها نفر بشر در کشورهای توسعه نیافته، امروزه یکی از معضلات می‌باشد (مجنون حسینی، 1381). حبوبات به دلیل دارا بودن درصد قابل توجهی از مواد پروتئینی از ارزش غذایی نسبتاً بالایی برخودار می‌باشد (آیکروید و دوقتی، 2003). پروتئین که یکی از مواد غذایی عمده در تغذیه جانوران به شمار می رود، از دو منبع گیاهی و حیوانی قابل تأمین می باشد. اندازه پروتئین در غذای حیوانی معمولاً کمتر از اندازه پروتئین در منابع گیاهی می باشد. اما پروتئین‌های موجود در غذاهای حیوانی به علت داشتن تعداد و مقدار اسید آمینه بیشتر، با ارزش‌تر از پروتئین‌های گیاهی می باشد. از طرفی، تولید پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی مشکل‌تر و گران‌تر می باشد. پس در کشورهایی که به علت های اقتصادی و یا مذهبی قادر به بهره گیری از گوشت و فرآورده‌های دامی نیستند، حبوبات می‌توانند منبع عمده پروتئین را تشکیل دهند. مطالعات حاکی از آن می باشد که قسمتی از کمبود پروتئین را می‌توان به وسیله مصرف حبوبات خصوصاً لوبیا جبران نمود. حبوبات علاوه بر تأمین پروتئین، به علت وجود باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن هوا در ریشه، در حاصلخیزی خاک مؤثر می‌باشند. در کشورهای پیشرفته، نیز به عنوان مکمل غذایی دارای مصرف زیادی می باشد (مجنون حسینی، 1379).

 حبوبات دومین منبع غذایی بشر پس از غلات و عمده‌ترین منبع پروتئین گیاهی می باشد. (باقری و همکاران، 1380. کوچکی و بنایان اول، 1386). مقدار پروتئین آنها حدود 2 تا 4 برابر غلات و 10 تا 20 برابر گیاهان غده‌ای می‌باشد. حبوبات 20 درصد پروتئین و 10 درصد انرژی جمعیت انسانی را تأمین می کند و به دلیل داشتن 8 تا 14 درصد پروتئین دارای انرژی بیشتری نسبت به علوفه ذرت می‌باشد. (مجنون حسینی، 1381). حبوبات به عنوان مهمترین منابع غذایی گیاهی سرشار از پروتئین، دارای ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداری خوبی هستند. طبق مطالعات انجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غلات می‌تواند سوء تغذیه و کمبود اسید آمینه‌های ضروری بشر را بر طرف سازد. از طرف دیگر، با در نظر داشتن توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آنها در تناوب به پایداری سیستم‌های زراعی کمک می کند. یکی از راه‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد می باشد. بهره گیری از ارقام اصلاح شده، تهیه و آماده سازی بستر مطلوب کاشت، انتخاب تاریخ و روش کاشت مناسب، اندازه بذر، تناوب زراعی و غیره موجب افزایش عملکرد در واحد سطح می گردد. یکی از عوامل مهم در تغییرات عملکرد حبوبات، تغذیه مناسب می‌باشد. تغذیه مطلوب بوته، تغذیه‌ای می باشد که در نتیجه آن، عوامل محیطی دیگر نظیر آب، نور، و غیره نیز به‌گونه مؤثر مورد بهره گیری گیاه قرار گیرد و در عین حال، رقابت درون بوته‌ای طوری باشند تا حداکثر عملکرد به‌دست آید (مجنون حسینی، 1379).

1-2-2- گیاه‌شناسی لوبیا

 حبوبات متعلق به خانواده بقولات و زیر خانواده پروانه آسایان می‌باشند. در بین حبوبات تنوعی از گیاهان درختی، بوته‌ای و علفی که در مناطق گرمسیر و معتدل گسترش یافته‌اند، به چشم می‌خورد. حدود 18000 گونه در خانواده بقولات هست. (کوچکی و بنایان اول، 1386). یکی از مهمترین حبوبات در جهان، لوبیا می باشد. تمامی گونه‌های لوبیا متعلق به دو جنس عمده می باشد. جنس Phaseolus که شامل گونه‌های بذر درشت آمریکایی می باشد و جنس Vigna که شامل گونه‌های بذر ریز آسیایی می باشد. گونه‌های آمریکایی، بومی آمریکا و گونه‌های آسیایی بومی جنوب آسیا هستند. گونه‌های آمریکایی دارای غلاف‌هایی پهن با نوک بلند می‌باشد و دارای تعداد محدودی بذر دست در هر غلاف (4 تا 8 عدد) می‌باشند. گونه‌های آسیایی نیز دارای غلاف کوچک (حداکثر به طول 10سانتیمتر) و استوانه‌ای هستند. در داخل هر غلاف تعداد زیادی بذر (تقریباً 20 عدد) هست. در حال حاضر 18 نوع لوبیا در سطح جهان کاشته می گردد (کوچکی و بنایان اول، 1386).

Phaseolus Vulgaris  که در فارسی لوبیا چیتی و به زبان انگلیسی Pinto bean و یا Spotted bean نامیده می گردد، یکی از زیرگونه‌های لوبیای معمولی می باشد. لوبیا دارای واریته‌های بوته‌ای با رشد محدود و واریته‌های رونده با رشد نامحدود می‌باشد که تا ارتفاع 2 الی 3 متری هم رشد می‌کنند. گل‌ها در این گیاه به رنگ‌های متنوع سفید، صورتی و ارغوانی مایل بنفش نظاره می شوند. گل‌ها بر روی محور گل‌آذین از پایین به بالا شکوفا می شوند. غلاف‌های لوبیا، کشیده و آویزان هستند. شکل غلاف در ارقام مختلف، متفاوت و به اشکال خمیده، مستقیم، پهن یا استوانه‌ای نظاره می‌گردند (باشتنی، ا. 1383). لوبیا گیاهی گرمادوست می باشد و بعضی ارقام آن نسبت به طول روز بی تفاوت و بعضی دیگر حساس یا روز کوتاه می باشند. این گیاه خودگشن می باشد و سیستم ریشه‌ای نازک و باریک دارد. (دوبتز و ماهالا، 1999). برای رشد کامل لوبیا 130-120 روز وقت لازم می باشد. از حدود 39-26 روز پس از کاشت چنانچه طول روز بین 18-10 ساعت باشد، به گل می‌نشیند. کمبود رطوبت را تا حدودی تحمل می کند، البته در شرایط خشک، تولید آن به شدت کاهش می‌یابد، اما در طی پر شدن غلاف و گلدهی، به هوای خشک حساس می باشد. بهترین مناطق کشت آن مناطقی می باشد که در انتها فصل رشد آن، بارندگی صورت نگیرد (کوچکی و بنایان اول، 1386).

 در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری، لوبیا را در انواع خاک‌ها کشت می‌کنند اما قادر به رشد در خاک‌های رسی با بافت سنگین که سطح سفره آب زیرزمینی در آنها بالا باشد، نیست (آکوستا و آدامز، 2003). شوری زیاد خاک، به‌گونه قابل توجهی باعث کاهش عملکرد لوبیا می گردد. ارقام متفاوت از نظر تثبیت ازت با هم فرق دارند. این اختلافات تا حدی به علت تفاوت در انتقال و اختصاص کربوهیدرات‌های غیرساختمانی به گره‌ها در واریته‌های متفاوت می باشد. در بسیاری از نقاط جهان، عملکرد لوبیا را می‌توان به‌گونه قابل توجهی از طریق بهبود عملیات زراعی، افزایش داد. تاریخ کاشت، مقدار بذر، فواصل و عمق کاشت مناسب همراه با مدیریت خوب آبیاری، بهره گیری از کود و کنترل آفات، بیماری و علف هرز، همگی در به حداکثر رساندن عملکرد لوبیا سهیم هستند (دوبتز و ماهالا، 1999).

 1-2-3- اهمیت غذایی لوبیا

 انواع لوبیا در بین گیاهان تجاری حاوی بیشترین مقدار پروتئین هستند. آنها فاقد اسید آمینه متیونین می‌باشند، اما این کمبود را می‌توان با مخلوط کردن آنها با گوشت، ذرت، برنج، ماهی و یا پنیر جبران نمود (کوچکی و بنایان اول، 1386).

 مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که پروتئین گیاهی به سرعت در میوه‌ها، مخصوصاً بذرها جمع می شوند. در فاصله بین 60-52 روزگی گیاه، هر روز حدود 17 میلی‌گرم پروتئین به هر تک بوته افزوده می گردد. علاوه بر پروتئین، لوبیا دارای کلسیم، آهن و منیزیم می‌باشد و نیز منبع خوبی از انواع ویتامین‌ها مانند ویتامین B، تیامین، پیروکسین(6B)، نیاسین و اسیدفولیک می‌باشد. به گونه متوسط ترکیب دانه سبز لوبیا شامل 2/85 درصد آب، 1/6 درصد پروتئین، 2/0 درصد چربی، 3/6 درصد هیدرات کربن، 4/1 درصد فیبر و 8/0 درصد خاکستر می باشد. دانه‌های خشک آن نیز حاوی 11 درصد آب، 22 درصد پروتئین، 6/1 درصد چربی، 8/57 درصد هیدرات کربن، 4 درصد فیبر و 6/3 خاکستر می باشد (باقری و همکاران، 1380).

 لوبیا مهمترین عضو خانواده حبوبات به شمار می‌آید و به خاطر درصد بالای پروتئین و سایر خصوصیات مطلوب زراعی، بیشترین سطح زیر کشت را در بین حبوبات به خود اختصاص داده می باشد (مجنون حسینی، 1379).

1-2-4- سطح زیر کشت لوبیا در جهان

 سطح زیر کشت جهانی انواع لوبیا 24 میلیون هکتار می باشد و از این نظر در بین حبوبات مقام اول را داراست. متوسط عملکرد جهانی لوبیا حدود 500 کیلوگرم در هکتار می باشد. 40 درصد سطح زیر کشت آن در آسیا و 30 درصد در آمریکا می باشد. تقریباً 9 میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع لوبیا در هندوستان، 4/0 میلیون هکتار در برزیل، 5/1 میلیون هکتار در مکزیک، 3/0 میلیون هکتار در بروندی و 4 میلیون هکتار در یوگسلاوی می باشد (کوچکی و بنایان اول، 1386).

1-2-5- سطح زیر کشت لوبیا در ایران

 سطح زیر کشت لوبیا در کشور 109 هزار هکتار و تولید سالانه 180 هزار تن می باشد که از نظر سطح زیر کشت پس از نخود و عدس و از نظر تولید بعد از نخود قرار دارد (صادقی پور و غفاری خلیق، 1381).

1-2-6- سطح زیر کشت لوبیا در استان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا