دکتر علی بیگدلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه. 2

فصل اول

چهارچوب پژوهش و مطالعه و نقد منابع

1-1 اظهار مسئله. 8

1-2 اهمیت پژوهش.. 8

1-3 سئوال مورد پژوهش.. 9

1-4 فرضیات.. 9

1-5 تعریف واژگان. 9

1-6 محدودیتهای پژوهش.. 11

1-7 مطالعه و نقد منابع. 15

فصل دوم

نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ی فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی.. 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم) 20

2-3 جنگهای صد ساله. 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم. 25

فصل سوم

چشم‌اندازی بر تاریخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان. 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی.. 34

3-3 ظهور«دویچلند». 36 جستجو در سایت :   

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ.. 40

فصل چهارم

سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم. 47

4-2 زمینه‌های بروز انقلاب فرانسه. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73

عصر ناپلئون بناپارت.. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74

4-9 کودتای برومر. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت.. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89

4-12 کنگره وین.. 93

فصل پنجم

سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس… 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی.. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه‌ی سیاسی پروس… 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت.. 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 تأثیر پروس در انقلاب لهستان. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127

6-4 جنگ پروس و اتریش… 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و شکل گیری وحدت آلمان. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143

فصل هفتم

سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک.. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش… 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک.. 160

7-5 بحران بلغارستان. 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک.. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

9-1 ایمانوئل کانت.. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر 194

9-3 فیخته. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت.. 214

9-6 نیچه. 216

نتیجه گیری.. 239

کتابنامه. 262

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آن چیز که یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای مطالعه دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش کوشش شده می باشد تا ضمن مطالعه جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد بهره گیری در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده می باشد وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده می باشد.

مقدمه
در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­گردد.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این ارتباط را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح نمود که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر مطالعه قالب‌های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده می باشد و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مورد هایی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده می باشد.

قرن هیجدهم‌اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش می باشد.

فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی اکثراً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درمورد­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این بین بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می‌نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و بالتبع رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌های رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌های آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی زیرا «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل‌های بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده می باشد.

در فصل اول تصویری از چهارچوب پژوهش با محوریت اظهار مسئله درمورد­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

ضمناً روش پژوهش و چگونگی­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر پژوهش تبیین داده شده می باشد.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده می باشد، زیرا نگارنده معتقد می باشد در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه می باشد.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته می باشد. تا با فصل دوم ارتباط منطقی مستقر گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد مطالعه قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی مطالعه می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­های قرن نوزدهم بوده می باشد. نگاه گذرا به آن ادامه­ی پژوهش را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته می باشد.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده می باشد.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس می باشد. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به تأثیر برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب نمود تصریح شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم تصریح گردیده می باشد.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان تصریح شده می باشد و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده می باشد.

در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. و توجه‌ها و قالب‌های فکری حاکم بر این دوران که اکثراً بر رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان تأثیرگذار بوده‌اند مطرح شده می باشد.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و تأثیر آفرین و‌اندیشه‌های کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده می باشد چشم پوشی شده می باشد.

دسته‌ها: تاریخ