برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………   1

(1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

2-1) اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………  1

1-3) حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-4) سؤال‏‌ها و فرضیه­ها­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….   3

(5-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   3

(6-1  روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………   3

7-1) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..   4

فصل دوم-ادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….    5

2-2-1) جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………………………….    6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………………..   10

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………….   10

2-2-3-2) شاخص­های غیر ترکیبی………………………………………………………………………………………………………   13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………….   15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF……………………………………………………………………………………………………….   17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF……………………………………………………………………………………   18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF…………………………………………………………………………………..   19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF…………………………………………………………………………………….   20

2-3) تعریف تورم…………………………………………………………………………………………………………………………………….  20

2-3-1) طبقه بندی تورم……………………………………………………………………………………………………………………….­­­­­­­­­­­  20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت…………………………………………………………………………….  20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول…………………………..  21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها …………………………  21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم………………………………………………………………………………………………………………..  22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم………………………………………………………………………………………….  25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم………………………………………………………………………………….  27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها…………………………………………  29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم………………………………………………………………………………..  29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی بعضی اقلام تجاری و تورم……………………  30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی………………………………………  30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی……………………………………  31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………………………………  31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی……………………………………………………………………………………………………………….  32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………………………………….  34

فصل سوم-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………  38

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

3-2) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………………………………   38

3-3) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   39

3-4) مزایای بهره گیری از داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………….   39

3-5) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..   40

3-6) انواع آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………………   04

3-7) متغیر­های موجود در الگو…………………………………………………………………………………………………………..   41

3-8) توصیف اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………   42

فصل چهارم- یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..   53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….   53

4-2) تجزیه و تحلیل ارتباط­ی جهانی­شدن و تورم…………………………………………………………………………….    53

4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………………    53

4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………….    53

4-3-2) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………….    54

4-3-3) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………………………..    55

4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………    55

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………    57

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………   57

5-2) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..   58

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………….   59

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   60

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   64

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل………………………………….    64

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر…………………………………………………….    65

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن…………………………………………………….    65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: اثر شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران

پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با بهره گیری از روش اثرات تصادفی……………..    66

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….   67

فهرست جدولها

جدول(2-1): اختصار مطالعات تجربی انجام شده در ارتباط با جهانی­شدن اقتصادی و تورم……………………   36
جستجو در سایت :   


جدول (3-1): اطلاعات شاخص جهانی­شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب…………………………..   43

جدول (3-2): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ………………………………………………………………..  44

جدول(3-3): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب……..   50

جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحد LLC  برای متغیرهای پژوهش………………………………………………….   54

جدول(4-2)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب…………………………………………………….   54

جدول(4-3)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب……………………………………………………   55

جدول (4-4)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………….   55

فهرست نمودارها

نمودار (3-1): طریقه تورم کشور الجزایر………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار( 3-2): طریقه تورم کشور بحرین………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار (3-3): طریقه تورم کشور مصر………………………………………………………………………………………………………….  46 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

نمودار (3-4): طریقه تورم کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-5): طریقه تورم کشور اردن…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-6): طریقه تورم کشور کویت……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-7): طریقه تورم کشور عمان……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-8): طریقه تورم کشور قطر………………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-9): طریقه تورم کشور عربستان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-10): طریقه تورم کشور سودان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-11): طریقه تورم کشور تونس……………………………………………………………………………………………………  48

نمودار (3-12): طریقه تورم کشور امارات…………………………………………………………………………………………………..  49

نمودار (3-13): طریقه تورم کشور یمن………………………………………………………………………………………………………  49

نمودار (3-14): طریقه تورم کشور مراکش………………………………………………………………………………………………….  49

نمودار3-15) میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا…  50

نمودار(3-16): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا……………………………………….  51

نمودار (3-17): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی………………………….  52

چکیده

جهانی­شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم  به چهار مجرای عمده تصریح شده می باشد. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی­شدن بر قیمت­های نسبی می باشد که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی­شدن و تجارت می باشد.

در پژوهش حاضر با بهره گیری از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی­شدن KOF  با در نظر داشتن حداکثر داده­های موجود و روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی اثر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در 14 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی 2000-2010 برآورد شده می باشد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که جهانی­شدن اقتصادی نتوانسته می باشد تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

 (1-1 مقدمه

دسته‌ها: اقتصاد