برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه

  • اظهار مسأله و اهمیت پژوهش…………………………………………………….1
  • واژه‏های کلیدی………………………………………………………………..5
  • اهداف پژوهش…………………………………………………………………..6
  • فرضیه‏های پژوهش……………………………………………………………..7
  • پرسش‏های پژوهش……………………………………………………………..7
  • متغیرهای پژوهش………………………………………………………………7
  • نوع مطالعه، روش و چگونگی اجرای پژوهش……………………………………8
  • ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی……………………………………..8
  • محدودیت‏های پژوهش………………………………………………………….9
  • نتیجه‏گیری…………………………………………………………………….9

فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات پژوهش

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار……………………………………………………13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار…………………………………..15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار…………………………………….15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار……………………………………..22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان…………………………….25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک………………………………………………………26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت…………………………………….28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی…………………………………………..32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی………………………………….35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه…………………………………………………….37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز………………………………..38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن………………………………………….41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن……………………………………………………..41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان……………………………………………….44

2-5- نتیجه‏گیری…………………………………………………………………..45

فصل سوم- پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………..49

3-1- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران………………………………….50

3-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………….60

3-3- نتیجه‏گیری……………………………………………………………….66

فصل چهارم- ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور

4-1- مقدمه……………………………………………………………………..69

4-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………70

4-3- مطالعه ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشو…….72

4-4- مطالعه وضعیت دستمزد نسبی زنان در کارگاه‏های صنعتی………….85

4-5- نتیجه‏گیری………………………………………………………………..91

فصل پنجم- برآورد مدل و تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان

مقدمه

5-1- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان…………………………………..95

5-2- چگونگی جمع‏آوری و محاسبه داده‏های آماری مورد بهره گیری در مدل……..97

5-3- روش اقتصادسنجی بکار رفته در تخمین مدل………………………….98

5-4- نتایج تخمین مدل و تفسیر نتایج آن…………………………………….105

5-5- نتیجه‏گیری………………………………………………………………110

فصل ششم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات

6-1- نتایج پژوهش……………………………………………………………..113

6-2- توصیه‏های سیاستی…………………………………………………….117

فهرست منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جدول‏ها

4-1-جدول……………………………………………………………………………….73

4-2-جدول……………………………………………………………………………….75

4-3- جدول………………………………………………………………………………78

4-4- جدول………………………………………………………………………………81

4-5- جدول………………………………………………………………………………82

4-6- جدول………………………………………………………………………………83

4-7- جدول………………………………………………………………………………84 جستجو در سایت :   

4-8- جدول………………………………………………………………………………86

4-9- جدول………………………………………………………………………………89

4-10- جدول……………………………………………………………………………90

5-1- جدول…………………………………………………………………………… 106

5-2- جدول……………………………………………………………………………107 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

5-3- جدول……………………………………………………………………………108

5-4- جدول……………………………………………………………………………10

فهرست نمودارها

2-1- نمودار………………………………………………………………………………..14

2-2- نمودار……………………………………………………………………………….31

چکیده

جهانی‏شدن که از آن به‏عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایه‏گذاری و نیز تغییرات تکنولوژیکی می باشد، یاد می‏کنند و آزادسازی تجاری به‏عنوان مهم‏ترین نیروی پیش‏برنده جهانی‏شدن محسوب می‏گردد . در این بین، یکی از پدیده‏هایی که تحت تأثیر جهانی‏شدن قرار می‏گیرد بازار کار می باشد. یکی از شاخص‏های کلیدی بازار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار کار می باشد که با اختلاف نرخ بیکاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏گردد و می‏تواند تحت تاثیر آزادسازی تجاری قرار گیرد، پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی پرداخته شده می باشد. هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور و شناسایی راهکارهای افزایش اشتغال زنان می باشد. در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا برای سال‏های نمونه 85-1373 و طبقه‏بندی هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمی ISIC (104 نظاره) بهره گیری گردید و نتایج بر این موضوع که آزادسازی تجاری پنجره فرصتی برای اشتغال زنان می باشد دلالت دارد. نتایج بدست آمده نشانگر آن می باشد که نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثیر منفی و نسبت‏های سرمایه پژوهش و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده  تاثیر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت دیگر، نیروی کار زن با سرمایه تکنولوژیکی ارتباط مکملی و با سرمایه فیزیکی ارتباط جانشینی دارد. اضافه براین، نیروی کار زن و مرد در فعالیت‏های صنعتی مکمل یکدیگر هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

مقدمه

آمارهای رسمی نشان می‏دهد که فقط 11 درصد زنان نیروی کار جامعه را تشکیل می‏دهند و این وضعیت طی سال‏های 1335 تا 1375 تغییر چندانی نیافته ‏می باشد[1]. همچنین، در گزارش‏های توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‏دهند اما سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در بعضی از کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می‏گردد[2]. همچنین سوابق پژوهش، نشان می‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سالهای اخیر در ایران به عنوان یکی از چالش‏های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمره مهم‏ترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی مطرح شده‏می باشد[3].

زنان دربازار کار ایران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتی جهان، حضور یافته‏اند، این تاخیر تنها ماهیتی نیست، بلکه از لحاظ کمیت هم واجد نکات و جنبه‏های منفی می باشد. به سخن دیگر، آن دم که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش‏هایی از صنعت و خدمات پی برده‏اند و به آن متقاعد شده‏اند، تا زمانی که این حضور انبوه و متراکم شده‏می باشد، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته‏ می باشد زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد، تا مدت‏ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته‏ می باشد. براساس آمارهای سال 2004 ، رتبه جنسیتی ایران در بین 144 کشور جهان که هر ساله [4]UNDP منتشر می‏کند و مربوط به توسعه پایدار می باشد، 82  می‏باشد. حتی در بین کشورهای همسایه از همه عقب‏تر هستیم. در همان سال، رتبه ترکیه 70، اردن 76، مالزی 51، عربستان72  و بحرین 39 بوده می باشد.
رتبه جنسیتی از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و کسب درآمد زنان تشکیل شده می باشد. وضعیت بهداشت و آموزش زنان در ایران هر سال رو به افزایش می باشد. پس وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ایران می باشد که کشورمان را در رتبه پایین‏تری قرار داده‏می باشد.

جهان امروز با تنش‏های ناشی از بحران‏های اقتصادی، فرهنگی، قومی و سیاسی که خود را به صورت‏های گوناگون نشان می‏دهند همراه می باشد. در جوامعی که غلبه بر بحران‏ها هدف سیاست‏گذاران می باشد، توجه همه جانبه به نیروی کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار می‏گیرد، زیرا در اقدام ثابت شده‏ می باشد که بی‏اعتنایی به این نیرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏می باشد .

دسته‌ها: اقتصاد