دکتر سعید کریمی پتانلار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1 اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 اهمیت ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 جستجو در سایت :   

1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3                           1-4 فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5 محدودیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-1 مفهوم مالیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1 انواع مالیات مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید …………………………………………………………………………………………………. 12

2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف ………………………………………………………………………………………………. 13

2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-5-1 خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-2 خنثی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-4 تنازلی بودن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده …………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه…………………………………………………………………………………………… 19

2-7-2 نرخ گذاری صفر………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-7-3 معافیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-8 آستانه معافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی ………………………………………………………………………………………….. 23

2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………………………………………………………………………… 26

2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………… 27

2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………. 27

2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………….. 27

2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ……………………………………………………………………………………………. 30

2-14-1 مفهوم تورم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
2-14-2 انواع تورم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 30                                              2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ……………………………………………………………………….. 31

2-15 مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-15-1 مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-15-2 مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم : ارائه الگو و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-2 تصریح مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-3 مدل سازی در قالب داده های تابلویی …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3-1 مزایای بهره گیری از داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………………….. 40

3-3-2 مدل کلی داده های تابلویی …………………………………………………………………………………….. 42

3-3-3 تخمین زننده های GMM ………………………………………………………………………………….. 44

3-3-3-1 روش گشتاورها ………………………………….44

3-3-3-2 شرایط گشتاوری …………………………………………………………………………………… 44

3-3-3-3 روش تخمین گشتاورها …………………………………………………………….. 45

3-3-4 تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها …………………………………………………………… 45

3-3-4-1 تعریف تخمین زننده GMM………………………………………………………………… 46

3-3-4-2 تخمین ماتریس کواریانس …………………………………………………………… 47

3-3-5 مدل داده های ترکیبی پویا …………………………………………………………………………………. 47

3-3-6 آزمون ریشه واحد و داده های تابلویی …………………………………………………… 51

3-3-7 آزمون لوین و لین – چو (LLC) …………………….51

فصل چهارم : توصیف داده ها و برآورد الگو ………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………. 54

4-3 آزمون ریشه واحد داده های تابلویی …………………………………………………………………………….. 66

4-4 برآورد الگو و ارائه نتایج …………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………… 70

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-2 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………… 71

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 74

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

جدول (2-1) فرآیند ارزش افزوده طی مراحل تولید …………………………………………………………………………………………. 8

جدول (2-2) چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل تولید و توزیع لباس ………………………………………………………………………………….. 9

جدول (2-3) اعمال مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

جدول (2-4) تفاوت درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش در کشورهای منتخب آفریقا …………………………………………………….. 29

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار متغیر ثبات سیاسی پژوهش طی سال­های 2002- 2008 برای هر کشور ……………………………………………… 54

جدول (4-2) میانگین و انحراف معیار متغیر درجه باز بودن اقتصاد پژوهش طی سال­های 2002- 2008 برای هر یک از کشورها …………………….. 56

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه پژوهش طی سال­های 2002- 2008 هرکشور …………………………. 58

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار متغیر تورم پژوهش طی سال­های 2002- 2008 برای هر یک از کشورها …………………………………………… 59

جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار متغیر نسبت نقدینگی به GDP پژوهش طی سال­های 2002- 2008 برای هر کشور …………………………….. 61

جدول (4-6) میانگین و انحراف معیار متغیر مالیات بر ارزش افزوده پژوهش طی سال­های 2002- 2008 برای هر یک ازکشورها ……………………. 63

جدول (4-7) میانگین متغیرهای پژوهش برای کشورها در هر یک از سال­های 2002- 2008 ……………………………………………………………………. 65

جدول (4-8) نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو برای متغیرهای الگو  ……………………………………………………………………………………….. 67

جدول (4-9) نتایج حاصل از برآورد الگو با بهره گیری از تخمین زن گشتاور های تعمیم یافته ……………………………………………………………………..68

چکیده :

امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر می باشند زیرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می گردد. با در نظر داشتن اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

در پژوهش حاضر اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم مورد مطالعه قرار می کیرد در این راستا با بهره گیری از اطلاعات آماری بیست و سه کشور منتخب طی دوره زمانی 2006-2002 اثر مالیات بر ارزش افزوده به همراه دیگر متغیرهای توضیحی مانند ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های قبل بر تورم مطالعه می گردد.

نتایج حاصل از برآورد الگوها به با روش اقتصادسنجی داده های تابلویی حاکی از آن می باشد که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت و معنی داری بر تورم به همراه دارد. همچنین اثر ثبات سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاداثرمنفی برتورم دارند و نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های اثرمثبت برتورم دارند که مطابق نتایج مطالعات تجربی قبل حاصل شده می باشد

 ( 1-1 ) اظهار مسئله :

نظام مالیاتی به گونه کلی از دو جزء قوانین و مقررات مالیاتی و نظام اجرایی تشکیل شده می باشد. نظام مالیاتی بایستی با در نظر داشتن تغییرات اقتصادی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد نتایچ مطالعه های انجام گرفته در زمینه مالیات ها حاکی از آن می باشد که در اغلب کشورها عملکرد نظام مالیاتی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد و انجام بعضی اصلاحات در این زمینه ضروری می باشد. در این خصوص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته می باشد.

دسته‌ها: اقتصاد