برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: رمان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12-1

1-1- درمورد رمان…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2-1- رمان فارسی………………………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1- انواع رمان…………………………………………………………………………………………………………………………… 13-8

1-3-1- رمان وقایع نامه ای…………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- رمان اقدام………………………………………………………………………………………………………………………. 9

3-3-1- رمان شخصیت………………………………………………………………………………………………………………… 9

4-3-1- رمان دراماتیک……………………………………………………………………………………………………………….. 10

5-3-1- رمان ناحیه ای………………………………………………………………………………………………………………… 11

6-3-1- رمان محلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7-3-1- رمان اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… 12

8-3-1- رمان روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: اصطلاحات داستانی…………………………………………………………………………………………………….. 32-13

1-2- پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- شخصیت و شخصیت پردازی ……………………………………………………………………………………………… 14

3-2- صحنه و صحنه پردازی……………………………………………………………………………………………………….. 15

4-2- زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

5-2- موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

6-2- درو نمایه……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

7-2- لحن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

8-2- فضا و رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

9-2- گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
جستجو در سایت :   


10-2- کنش و حادثه………………………………………………………………………………………………………………….. 26

11-2- توصیف…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- نام و عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. 27

13-2- تنه داستان………………………………………………………………………………………………………………………. 28

1-13-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-13-2- گره و  بحران………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-13-2- تعلیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4-13-2- کشمکش……………………………………………………………………………………………………………………… 30

5-13-2- هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………. 31

6-13-2- اوج………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

7-13-2- پایان……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

14-2- حقیقت مانندی………………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: مکتب های ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 40-33

1-3- رئالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

1-1-3- رئالیسم روان شناختی…………………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-3- رئالیسم جادوئی……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-1-3- رئالیسم انتقادی……………………………………………………………………………………………………………… 35

4-1-3- رئالیسم نو………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-3- رمانتیسم……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-3- ناتورالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-3- سوررئالیسم………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-3- سمبولیسم………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

6-3- جریان سیال ذهن……………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل چهارم: سبک ادبی……………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………….. 64-45

1-5- اختصار فصل اول رمان………………………………………………………………………………………………………… 45

2-5- اختصار فصل دوم رمان ………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5- اختصار فصل سوم رمان……………………………………………………………………………………………………….. 45

4-5- اختصار فصل چهارم رمان……………………………………………………………………………………………………. 46

5-5- اختصار فصل پنجم رمان……………………………………………………………………………………………………… 46

6-5- اختصار فصل ششم رمان……………………………………………………………………………………………………… 47

7-5- اختصار فصل هفتم رمان……………………………………………………………………………………………………… 48

5- اختصار فصل هشتم رمان…………………………………………………………………………………………………….. 50

9-5- اختصار فصل نهم رمان………………………………………………………………………………………………………… 50

10-5- اختصار فصل دهم رمان…………………………………………………………………………………………………….. 52

11-5- اختصار فصل یازدهم رمان………………………………………………………………………………………………… 53

12-5- اختصار فصل دوازدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 54

13-5- اختصار فصل سیزدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 56

14-5- اختصار فصل چهاردهم رمان…………………………………………………………………………………………….. 57

15-5- اختصار فصل پانزدهم رمان……………………………………………………………………………………………….. 58

16-5- اختصار فصل شانزدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 60

17-5- اختصار فصل هفدهم رمان………………………………………………………………………………………………… 60

18-5- اختصار فصل هجدهم رمان……………………………………………………………………………………………….. 63

فصل ششم: مطالعه ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 71-65

1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک…………………………………………………………………………………………. 65

2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی………………………………………………………………………………………………. 68

3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 69

4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی…………………………………………………………………………………….. 69

فصل هفتم: مطالعه اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم………………………………………………………….. 188-72

1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………………… 72

2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم………………………………………………………………….. 75

1-2-7- شخصیت های درجه یک ……………………………………………………………………………………………….. 85

1-1-2-7- سید میران…………………………………………………………………………………………………………………. 85

2-1-2-7- هما……………………………………………………………………………………………………………………………. 95

3-1-2-7- آهو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

2-2-7- شخصیت های درجه دو………………………………………………………………………………………………….. 112

1-2-2-7- خورشید……………………………………………………………………………………………………………………… 112

2-2-2-7- میرزا نبی……………………………………………………………………………………………………………………. 116

3-2-2-7- خالو کرم…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-2-7- شخصیت های درجه سه…………………………………………………………………………………………………. 120

3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………. 120

4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………. 129

– زاویه دید دانای کل………………………………………………………………………………………………………… 129

2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر……………………………………………………………………………………….. 130

3-4-7- زاویه دید من روایتی………………………………………………………………………………………………………. 131

4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود…………………………………………………………………………………………….. 132

5-4-7- تک گویی……………………………………………………………………………………………………………………….. 133

1-5-4-7- تک گویی درونی………………………………………………………………………………………………………… 133

2-5-4-7- تک گویی نمایشی………………………………………………………………………………………………………. 134

3-5-4-7- حدیث نفس……………………………………………………………………………………………………………….. 134

5-7- موضوع شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………………….. 135

6-7- درونمایه شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………….. 135

7-7- لحن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………………. 139

8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………….. 143

9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………… 150

10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………… 162

11-7- توصیف در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………….. 165

12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………. 172

13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………….. 173

1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………. 173

2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………….. 175

3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………… 177

4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………… 179

5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………….. 182

6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………. 184

7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………….. 186

14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………… 188

فصل هشتم: مطالعه مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 189

1-8- مطالعه رئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………. 189

1-1-8- رئالیسم روانشناختی……………………………………………………………………………………………………….. 189

2-1-8- رئالیسم جادویی ……………………………………………………………………………………………………………. 190

3-1-8-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………………………………………………………. 191

4-1-8- رئالیسم نو………………………………………………………………………………………………………………………. 192

2-8- مطالعه رمانتیسم در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………. 193

3-8- مطالعه ناتورالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………….. 195

4-8- مطالعه سوررئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………… 196

5-8- مطالعه سمبولیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………. 197

6-8- مطالعه جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………. 200

فصل نهم: مطالعه خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………. 220-201

1-9- خصوصیات زبانی………………………………………………………………………………………………………………… 202

1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی……………………………………………………………………………………………….. 202

2-1-9- خصوصیات سطح نحوی………………………………………………………………………………………………….. 207

2-9- مطالعه سطح بلاغی…………………………………………………………………………………………………………….. 212

1-2-9- مطالعه بلاغت در حوزه معنایی………………………………………………………………………………………… 218

3-9- خصوصیات فکری………………………………………………………………………………………………………………… 219

فصل دهم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 221

فصل یازدهم: منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. 225

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: کلیله و دمنه

چکیده:

شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی،  اولین رمان بلند فارسی و یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر می باشد که در سال 1340 منتشر گردید و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازارکتاب ایران روبه رو گردید . این رمان از سوی «انجمن کتاب ایران» به عنوان داستان برگزیده سال 1340 انتخاب گردید و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری می باشد رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی می باشد قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می گردد. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه اظهار و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش کوشش بر آن می باشد تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد و بیشتر عناصر داستانی، جداگانه براساس معیارهای رمان شناسی معاصر مطالعه و ارائه گردد و نقاط قوت و اشکال آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده گردد.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و مطالعه می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای می باشد ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد مطالعه قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و مطالعه گذاشته      می گردد.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد گردید، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی می باشد.

    پیشگفتار:

رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علی محمد افغانی، ‌یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر می باشد که در سال 1340 منتشر گردید، پس ازانتشار این رمان که مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن کتاب ایران» آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب نمود ومنتقدان ادب داستانی به ستایش از آن پرداختند و در نشریات ادبی آن وقت نوشتند :بدون شک اثر استادانه ای در زبان فارسی به وجود آمده می باشد.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و همچنین از نظر سبک،‌ زبان،‌ ساختمان و شیوه اظهار فولکلوریک آن که با وجودهمه کمی هایش مطمئناًٌ به خاطر شکل هنری و محتوای اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می آید و ارزش آن را دارد که به نقد گذارده گردد.

ندوشن معتقد می باشد که یک خلاء ‌طولانی و دیرین با انتشار شوهر آهوخانم پر شده می باشد. وی می نویسد:      « شوهرآهو خانم آینه تمام نمای اجتماع و به حقیقت دائره المعارف عظیمی می باشد از زندگی دورانی که به شتاب سپری می گردد. هنر اصلی نویسنده در چگونگی نگارش داستان وحتی در تعبیرات بکر و بی شمار و توصیف های گویای او نیست ، هنر بزرگ وی این می باشد که به همراه آفریدن ده ها بشر حقیقی و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعی از یک دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سیرواقعی آن را با همه زیر و بم ها و سایه         روشن هایش پدیدار کرده می باشد.»  (ندوشن ،1340 : 525 )

در این پژوهش در نظر می باشد، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد و بیشترعناصرداستانی جداگانه براساس معیارهای داستان نویسی معاصر مطالعه و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معایب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع یابیم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به مطالعه مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی می باشد. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی می باشد. در فصل پنجم اختصار ی صحنه های رمان آورده می گردد که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و زیرا و حال و هوای رمان ضروری می نماید.

فصل ششم مبتنی می باشد بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد.در این فصل مهمترین عناصر داستانی زیرا پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد مطالعه و موشکافی واقع می گردد.