دکتر محمد جواد نجفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش.. ‌أ

مقدمه. 1

1-1.  تعریف مسأله. 2

1-2.  سوال­های پژوهش.. 3

1-2-1. سوال اصلی پژوهش.. 3

1-2-2. سوال­های فرعی پژوهش.. 3

1-3. ضرورت انجام پژوهش.. 3

1-4. تعریف مفاهیم.. 4

1-4-1. سوال­های تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه. 4

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشیّع.. 6

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان.. 6

1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بویه. 7

1-5. پیشینه پژوهش.. 8

1-6. هدف­های پژوهش.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسیدن آل بویه. 13

2-3. اسامی امرای آل بویه و زمان امارت هر یک…. 18

2-3-1. دیالمه فارس‏… 18

2-3-2. دیالمه عراق و خوزستان و کرمان‏.. 18

2-3-3. دیالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26
جستجو در سایت :   


2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختیار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر رکن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

5-2-9. حسن بن سعید بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق). 96

5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعید بن اسماعیل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق). 97

5-2-11.  محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق). 98

5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق). 99

5-2-13.  فارس بن سلیمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم). 100

5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهیم  بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ). 101

5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم). 101

5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم). 102

نتیجه گیری.. 103

فهرست منابع و مآخذ.. 104

الف. منابع فارسی.. 104

ب. منابع عربی.. 10
چکیده
پس از چیرگی مسلمانان بر ایران، سلسله آل بویه نخستین حکومت ایرانی بود که مرزهای خود را تا عراق گسترش داد و حتی بغداد را هم تصرف نمود. دولت شیعی آل بویه که با همکاری سه برادر تشکیل گردید،‌ یکی از اثرگذارترین دولت ها در تاریخ تشیع به شمار می آید. هدف از نگارش این رساله، مطالعه اوضاع تشیع در استان خوزستان در عصر آل بویه، آشنایی با تاریخ تشیع خوزستان در این دوره و مطالعه تأثیر آل بویه در گسترش تشیع در این سرزمین می باشد. روش پژوهش، کتابخانه ای و توصیفی می باشد. بر اساس این پژوهش، آل بویه در رشد و گسترش تشیع تأثیر چشمگیری داشته و اقدامهای برجسته ای در این زمینه انجام دادند. عصر آل بویه اوج دوران علمی، ادبی و فرهنگی می باشد که آن را رنسانس اسلامی می­نامند. آنها از دانشمندان به خوبی طرفداری کرده و شعایر شیعیان را زنده کردند. مانند برگزاری مراسم شهدای کربلا و جشن عید غدیر و … محدثان و علمای بسیاری از خوزستان برخاسته اند. امرای آل بویه به خوزستان توجه ویژه ای داشته و خدمات عمرانی و مذهبی بسیاری در این استان انجام داده اند. مانند ساختن مساجد و کتابخانه های بزرگی در شهرهای خوزستان به ویژه اهواز و رامهرمز، بناهایی مربوط به تجارت و ارتباطات، کشیدن نهری میان شطّ العرب و کارون برای آسان سازی عبور و مرور،  ترویج کشاورزی و آبادانی و مهمتر از همه توجه و تکریم ویژه به دانشمندان و علمای شیعی که مایه تدوین متون فقهى و حدیثى و در نتیجه گسترش فرهنگ و معارف شیعی گردید.

دسته‌ها: تاریخ