استاد راهنما:

دکتر رحیم نژاد سلیم

استاد مشاور:

دکتر سید محمد طیبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول( کلیات) ………………………………………………………………………………………………………3

اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………7

سوالات پژوهش و فرضیه ها …………………………………………………………………………………….8

فصل دوم ( پیشینه پژوهش) ……………………………………………………………………………………9

نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان ………………………………………………..11

وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان …………………………………………………12

مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان …………………………….13 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان …………………………..14

نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان ………………………………….17

جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر ……………………………………………………….18

فصل سوم ( روش پژوهش)…………………………………………………………………………………20

ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………22

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………22

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………24
جستجو در سایت :   


بخش اول / کتاب در نظر اهل اندیشه وسخن ………………………………………………..24

بخش دوم/ مطالعه تحلیلی ساز وکار کلی جشنواره ……………………………………….28

بخش سوم / نمایه ها ………………………………………………………………………………..42

بخش چهارم / پی آمدها و ره آوردها …………………………………………………………..105

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها …………………………………………………….144

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………148

چکیده:

در این پژوهش کوشش شده می باشد تا با اتکا به آمار واطلاعات موجود، چگونگی اثرگذاری برگزاری جشنواره ی انتخاب آثار برتر درعرصه های کتاب و پژوهش برجریان کلی فرهنگ عمومی استان کرمان، از طریق تحلیل دستاوردها وره آورد های آن، مطالعه و تبیین گردد.

جشنواره های انتخاب آثار برتر از سال 1372 به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار گردیده وطی هفده دوره که از آغاز آن گذشته ، شمار فراوانی از آثار برتر را به جامعه فرهنگ پرور استان معرفی نموده وهمچنین زمینه های لازم برای شناساندن شمار کثیری از پدیدآورندگان آثار به شایستگی فراهم آورده می باشد.

این حرکت فرهنگی ، پیامد های ارزنده ای به دنبال داشته که از مهم ترین نمونه های آن می توان به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نهادینه شدن فرهنگ گزینش آثار برتر، آشنایی اقشار گوناگون جامعه با یافته های جدید علمی و معرفتی در رشته ها وموضوعات متنوع، ارتقای مرتبه فرهنگی استان، تقویت صنعت چاپ وصنایع مرتبط با آن، افزایش شمار کتب در کتابخانه های عمومی و تخصصی استان ونظایر آن تصریح نمود.

مقدمه:

بشر ها برای هر گونه اندیشیدن و رفتار فردی واجتماعی، به الگوها ومیزان های صحیح نیاز دارند. فرهنگ، به عنوان غنی ترین وگرانبهاترین میراث بشری، در بردارنده طیف وسیعی از الگوها وتجربیات انباشته شده می باشد. با بهره گیری و پشتوانه فرهنگ می باشد که دیگر نهاد های جامعه بشری هم زیرا خانواده، اقتصاد، سیاست و.. دوام وبقا واستمرار دارند. فرهنگ، مجموعه افکار و اندیشه ها، تجربه ها، اعتقادات ، ارزش ها و… می باشد و زیرا بشر موجود متفکری می باشد، پس فرهنگ ساز بوده وتوان بهره گیری از آن را نیز دارد. فرهنگ نیز به مانند دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی، دستخوش تغییرات می باشد وبه انواع وطرق گوناگون تغییرات فرهنگی ایجاد می گردد. یک قوم با مغلوب شدن در برابر اقوام دیگر، با کسب علوم واطلاعات ، با فن آوری های مختلف ، با گسترش ارتباطات، با تقلید از ملتی دیگر ، می تواند فرهنگ خویش را دگرگون نماید. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها که به گونه مستقل و آزادانه قادر می باشد فرهنگ هر قومی رامتحول سازد، جدو جهد برای کسب معلومات جدید و به بیانی دیگر پژوهش و پژوهش می باشد که نتایج و انتشار آن می تواند افکار واندیشه ها را منقلب نموده و رفتارها و کنش های فردی و جمعی را به سوی اهداف متعالی اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی وهنری هدایت نماید و جامعه را از یکنواختی ، سکون و پس رفت نجات دهد وبا ایجاد تغییرات آرام در فرهنگ جامعه سنتی، پیشرفت متناسب را که عاری از هر گونه و یا حداقل از کمترین ایجاد تنش و تعارض اجتماعی برخوردار می باشد ، به وجود آورد .

آری پژوهش وارائه یافته های پژوهشی با ابزارهایی نظیر کتاب قادر می باشد سیری تازه ومتعالی در برابر حرکت جامعه بگشاید وافق های نوینی را پدیدار سازد.

برگزاری جشنواره پژوهش های برگزیده فرهنگی و معرفی کتاب سال استان در واقع با هدف تشویق وتحسین و ارزیابی آثار و تولیدات فکری و ذوق هنری وعلمی ویکی از وجوه توجه فرا مادی به دامنه های فکر واندیشه می باشد که برگزاری سالانه آن می تواند نشاط وانگیزه بیشتر را در میان پژوهشگران رشته های علوم انسانی واسلامی ودست- اندرکاران نشر ایجاد نموده موجبات اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ وتوسعه ارزش های اسلامی وملی در این خطه را، فراهم آورد.

برگزار کنندگان این برنامه ها عقیده دارند چنین طرحی از یک سو زمینه سازی برای گسترش پژوهش و پژوهش فرهنگی وحمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و نویسندگان ومترجمان فعال در حوزه فرهنگ و از سوی دیگر معرف اندازه بضاعت و توانمندی پژوهشگران و مولفان محلی این استان در پرداختن به مقوله پژوهش و تتبع ونوآوری در عرصه فرهنگ و هنر می باشد.

اکنون با در نظر داشتن دامنه تاثیرات و پی آمد ها و ره آورد های به گزینی برای فعالیت های حوزه کتاب وپژوهش، نقد علمی وعملی این حرکت ارزشمند در قالب این پژوهش انجام و چشم انداز پیش رو با نگاه ویژه به برنامه توسعه فرهنگی استان به صورت مروری در پنج فصل ترسیم گشته می باشد، امیدواریم که نیک و بد یا اشکال و قوت تحریر وتدوین این مجموعه که بایستی در فرصتی اندک فراهم می گردید، به چشم لطف و کرامت دیده گردد. با این همه نقد و نظر استادان گرامی را برچشم منت گذارده و پیشاپیش از آن استقبال خواهیم نمود.

فصل اول: کلیات پژوهش

اظهار مسأله

طرح کتاب سال استان کرمان به عنوان یکی از نمایان ترین نماد های اهمیت واصالت کتاب وکتابت و حرکت های موثر در ترویج فرهنگ مطالعه و با هدف تقدیر از اهل قلم متعهد و همچنین ارزیابی و سیاست گذاری فرهنگ مکتوب استان و فعال کردن جریان تالیف وچاپ ونشر ، به اجرا گذاشته شده می باشد. یکی از راه های غنا بخشیدن به فرهنگ وعلم وساخت فرهنگ و تمدن و اعتلای هر منطقه ، قدردانی شایسته و مناسب از متفکران، اهل نظر و اهل علم و پدید آورندگان کتاب می باشد. برگزاری چنین مراسمی می تواند توجه جامعه فرهنگی استان را به سمت کتاب و ارج گذاری حرمت صاحبان قلم معطوف دارد. این حرکت که با تدوین آیین نامه از سال 73 پایه گذاری وتاکنون با اهتمام و جدیت مسئولان و مدرسان حوزه و دانشگاه ومتخصصان و صاحب نظران برگزار شده می باشد به عنوان یکی از مهم ترین وشاخص ترین فعالیت ها و رویدادهای تثبیت شده حوزه فرهنگ وادب استان به شمار می رود وبنابر اذعان مسئولان، استمرار برگزاری آن توانسته می باشد در ترسیم چشم انداز حرکت های حوزه کتاب، تأثیر بسزایی اعمال نماید. همچنین با در نظر داشتن پایه گذاری شورای پژوهشی در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی از سال 73 و تدوین اولویت های تحقیقاتی، طرح انتخاب ومعرفی پژوهش های برتر فرهنگی و هنری واجتماعی با هدف احیای فرهنگ پژوهش ، ترغیب نسل نوی دانش پژوهان و دانشجویان به پژوهش در مسایل فرهنگی و هنری جامعه ، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی استان در حوزه فرهنگ وبهره برداری از نتایج پژوهش های فرهنگی در برنامه ریزی توسعه به اجرا گذاشته گردید که مطالعه تحلیلی این دوحرکت علمی فرهنگی طی قریب 20 سال پیاپی می تواند معیاری مناسب و گویا جهت سنجش وضعیت پژوهش و پژوهش وانتشار کتاب در استان باشد و نتایج حاصله از آن هم ضمن کمک به ارتقای فعالیت های مشابه در دوره های آتی، می تواند مورد بهره گیری دست اندرکاران قرارگیرد.

اهمیت پژوهش:

در برهه ای که مقوله فرهنگ به عنوان حیاتی ترین جریان در بطن جامعه ما مطرح می باشد، تاثیری غیر قابل انکار در مسایل سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و… دارد ، تولید روز افزون آثار فرهنگ مکتوب از افتخارات مسلم و بی شمار ایران اسلامی می باشد که در حقیقت ریشه در فرهنگ غنی وسرشار این سرزمین فرهنگی که تعالی روحی وسعادت آدمی از مسیر آن با پیروی از توصیه ها وسفارش های پیشوایان این مکتب مقدس ، میسر خواهد بود، دارد و این همه در اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام (ص) که فرمود

« اقرا» به زیبایی عیان می باشد. تجلیل از نام قلم نیز در اولین سوره ای که بر آن فرستاده عظیم الشان فرود آمده ، تجلی پیدا نمود.

تقدیر سالانه از پژوهشگران و پدید آورندگان آثار مکتوب ، نوعی زمینه سازی برای رشد وتعالی تولید فکر وایجاد زمینه های لازم برای شکوفایی استعداد های بکر و ناشناخته از مولفه ها ومعیارهای تصحیح مهندسی فرهنگی در عرصه نشر کتاب وپژوهش می باشد. این حرکت هدفمند که معرفی وتشویق پژوهشگران و نویسندگان و متخصصین فرهنگ مکتوب استان را در صدر اهداف خود دارد ، در واقع تجلیگاه فکر ودانش نویسندگانی می باشد که نبوغ اندیشه وخلاقیت خود را از مجرای پاک ومقدس علم وادب ، برتارک سپید اوراقی ماندگار حک می نمایند. اینک که تقدیر از پدید آورندگان آثار مکتوب ومفید در جامعه ما جایگاه و اعتباری رو به فزونی یافته، ضروری می باشد که به دقت مورد مداقه قرار گیرد و با تحلیل پیامدها و ره آورد های آن ، نقاط اشکال وقوت و دستاوردهای این حرکت عظیم فرهنگی، تعیین گردد.

تشویق نسل جوان به خواندن آثار ارزشمند وترغیب آنها به سرودن ونوشتن وتحقیق کاری شایسته وبایسته می باشد که آرزوی بزرگان و وظیفه مسئولان ونهاد های مرتبط می باشد. غنای گنجینه فکر و پرورش ذهن و زبان نسل امروز در گره خوردگی با خلاقیت آنان می تواند راهگشای راه های نرفته و درمان دردهای مزمنی باشد که قرن هاست در روح و جان ما رخنه کرده می باشد. باشد که چنین اقدامات ارزشمندی مورد نقد علمی قرار گیرد و چنانچه در ایفای فرهنگ پژوهش و کتابخوانی موفق بوده می باشد با پاسخگویی به بسیاری از سوالات و فرضیه های موجود ، برتداوم آن تاکید و نتایج آن به جریان سازی فرهنگ کمک نماید ، زیرا که در سلسله جبال زندگی ، قله های کمال بی نهایت می باشد.

اهداف پژوهش:

برای این پژوهش اهداف زیر مد نظر قرار گرفته می باشد :

1- مطالعه جایگاه علمی استان در مقایسه با سایر استان های کشور واثر این حرکت در بنیه و علمی استان

2- شناخت وشناساندن ساز وکار برتر گزینی در حوزه های کتاب وپژوهش

3- شناخت وشناساندن دامنه اثر گذاری برتر گزینی بربدنه عمومی فرهنگ استان

4- شناخت وشناساندن پیامد های برتر گزینی در تکریم و تجلیل نخبگان

5- شناخت و شناساندن تاثیر این حرکت ( برتر گزینی ) بر ارتقای علمی نهاد های دخیل درعرصه فعالیت های علمی

6- یاد آوری اهمیت منزلت کتاب و پژوهش مفید و هدفمند

7- زمینه سازی نظری ( تئوریک ) جهت دعوت جامعه به کار بردی کردن نتایج یافته ها و تحقیقات کتب برتر( با در نظر داشتن نیاز های استراتژیک استان درعرصه فرهنگ، تفکر وزندگی علمی)

بدیهی می باشد امکان بهره گیری نهاد های مهم واثر گذار نظیر شورای فرهنگ عمومی استان ، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، نهاد کتابخانه های عمومی ، مجامع دانشگاهی و نهاد های صنفی برگزار کننده جوایز کتاب و … از یافته های این پژوهش هست.

سوالات پژوهش:

در روبرو شدن با این حرکت فرهنگی که فرازی از کوشش های انجام شده در راستای دوست- داری و انس با کتاب و ارج گذاری به کوشش پژوهشگران و همچنین کتاب نویسان و دست اندر کاران حوزه نشر تلقی می گردد ، سوالات بسیاری به ذهن متبادر می گردد:

– آیا این حرکت وبرنامه به گزینی در تقویت مبانی فرهنگ پژوهش و کتابخوانی موفق بوده می باشد؟

آیا بین افزایش تعداد ناشران ، تعداد نویسندگان ومحققان ، تیراژ کتاب ها و عناوین پژوهشی این جشنواره ها ، ارتباط معنا داری هست؟

– آیا این جشنواره ها، شاخص های کمی را نیز تغییر داده اند؟ و ده ها سوال دیگر.

فرضیات پژوهش:

همچنین فرضیه هایی به تبیین زیر مد نظر می باشد :

1- امکان اثر گذاری انتخاب کتب وپژوهش های برتر استان بر طریقه کلی حیات فرهنگی استان کرمان

2- وجود ارتباط میان شمار کتب و پژوهش های برتر با اندازه توانایی وبنیه علمی نخبگان استان کرمان

3- ایجاد انگیزش مثبت ، سالم و مناسب در اهل پژوهش برای مشارکت در طریقه سازندگی علمی و ارتقای بنیه معرفتی استان کرمان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی احوال و آثار نظامی گنجوی