(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمات……………………………….. 1

1-1. طرح پژوهش………………………………… 2

موضوع پژوهش………………………………… 2

زمینه، سابقه و تاریخچه‌ی موضوع پژوهش………………………………… 2

اهداف پژوهش………………………………… 7

اهمیت و ارزش پژوهش با تأکید بر کاربرد نتایج آن…………………………. 7

فرضیه‌ها یا سؤال‌های ویژه………………………………. 8

روش انجام پژوهش………………………………… 8

1-2. تصویر و تصویر‌گری………………………………… 9

1-3. نگاهی به شعر عاشورایی بعد از انقلاب اسلامی………………………… 15

فصل دوم: مطالعه انواع صور خیال در نمونه‌های برجسته‌ی شعر عاشورایی معاصر……….. 29
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
2-1. تشبیه……………………………….. 31

2-1-1. انواع تشبیه به لحاظ وجود یا حذف ارکان……………………………. 32

2-1-1-1. تشبیه کامل……………………………….. 32

2-1-1-2. تشبیه مؤکد……………………………….. 35

2-1-1-3. تشبیه مجمل……………………………….. 36

2-1-1-4. تشبیه بلیغ……………………………….. 37

2-1-1-4-1. اضافه‌ی تشبیهی………………………………… 39

2-1-2. انواع تشبیه به اعتبار طرفین آن……………………………….. 43

2-1-2-1.تشبیه حسی به حسی………………………………… 43

2-1-2-2. تشبیه حسی به عقلی………………………………… 44

2-1-2-3. تشبیه عقلی به حسی………………………………… 45

2-1-2-4. تشبیه عقلی به عقلی………………………………… 47

2-1-2-5 .تشبیه خیالی………………………………… 47

2-1-3. انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مرکب بودن………………… 48

2-1-3-1. تشبیه مفرد به مفرد……………………………….. 48

2-1-3-2. تشبیه مفرد به مقید……………………………….. 49

2-1-3-3. تشبیه مقید به مقید……………………………….. 50

2-1-3-4. تشبیه مرکب به مرکب………………………………… 50

2-1-3-5. وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام……………………………….. 51

2-1-4. انواع تشبیه به لحاظ شکل……………………………….. 52

2-1-4-1. تشبیه جمع……………………………….. 52

2-1-4-2. تشبیه تسویه……………………………….. 53

2-1-4-3. تشبیه معکوس…………………………………. 53

2-1-4-4. تشبیه تفضیل……………………………….. 54

2-1-4-5.تشبیه مشروط………………………………… 55

2-1-5 . تحلیل تصاویر تشبیهی در شعر عاشورایی معاصر…………….. 55

2-1-5-1. تصاویر حسّی………………………………… 57

2-1-5-2. تصاویر عقلی………………………………… 67

2- 2. استعاره………………………………. 70

2-2-1. استعاره مصرحه ……………………………….. 70

2-2-2. استعاره مکنیه……………………………….. 74

2-2-3. تحلیل تصاویر استعاری در شعر عاشورایی معاصر…………… 80

2-2-3-1. تصاویر حسی………………………………… 82

2-2-3-2. تصاویر عقلی………………………………… 96

2-2-4. نماد……………………………….. 98

2-2-4-1. نماد‌های عاشورایی در شعر جنگ……………………………. 106

2-2-5. حسّامیزی………………………………… 111

2-3. مجاز………………………………. 113

2-3-1. مجاز جزء از کل……………………………….. 114

2-3-2. مجاز حال و محل……………………………….115

2-3-3. مجاز به علاقه‌ی جنس…………………………………. 116

2-4. کنایه……………………………….. 118

2-4-1. کنایه از موصوف………………………………… 118

2-4-2. کنایه از فعل……………………………….. 121

2-4-3. کنایه از صفت………………………………… 123

2-5. بدیع در صورخیال……………………………….. 124

2-5-1. ایهام……………………………….. 124

2-5-2. اغراق……………………………….. 127

2-5-3. پارادوکس…………………………………. 130

2-5-4. تجاهل العارف………………………………… 134

فصل سوم: نتایج و نمودارها………………………………. 136

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………… 137

نمودارها………………………………. 140

فهرست منابع و مآخذ……………………………161

چکیده:

تخیّل، توانایی ذهن آدمی در آفرینش جهانی فراواقعی و تازه می باشد، و عناصر صورخیال در شعر عامل اصلی بلاغت و جان‌مایه‌ی هر شعر به شمار می رود که تازگی و زیبایی هر شعر، غالباً بستگی به اندازه زیبایی و تازگی آن­ها دارد.

قیام عاشورا، قیامی بی‌بدیل و شگرف در طول تاریخ بشریّت می باشد. رخدادی که به ­گونه ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با در نظر داشتن تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن، مورد توجه ویژه‌ی شاعران، بویژه شاعران مذهبی واقع گردید، چنان که ایشان توانستند با نگاهی تازه به واقعه‌ی عاشورا، شعر عاشورایی را در ابعاد مختلف قالبی و موضوعی و زیباشناسیک پرورش دهند.

در پایان‌نامه‌ی حاضر، تحلیل بعد زیبا‌شناختی و کاربرد انواع صورخیال در شعر عاشورایی بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد به هفت شاعر برگزیده (سید علی موسوی گرمارودی، سید حسن حسینی، قادر طهماسبی (فرید)، احمد عزیزی، علیرضا قزوه، سعید بیابانکی و محمدسعید میرزایی) شیوه و هدف پژوهش می باشد. نتیجه آن‌که تمامی انواع صورخیال با بسامد‌های مختلف در شعر این شاعران نمود یافته می باشد. شاعران با خلق تصاویر استعاری که تشخیص در رأس آن‌ها قرار دارد، حس جنبش و پویایی و سرزندگی را به شعر عاشورایی این دوره بخشیده‌اند. تشبیه، کنایه و مجاز نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. هم‌چنین تصاویر حسی به‌خصوص عناصر طبیعت نسبت به تصاویر عقلی در شعر عاشورایی این شاعران، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده می باشد.

فصل اول: مقدمات

1-1- طرح پژوهش

موضوع پژوهش:

پژوهش حاضر، به مطالعه و تحلیل انواع صورخیال و کاربرد آن‌ها در شعر عاشورایی معاصر می‌پردازد. تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه به عنوان صنایع بیانی و اصلی و ایهام، اغراق، پارادوکس و تجاهل العارف به عنوان چند صنعت بدیعی خیال آفرین، مانند مباحثی هستند که به صورت کامل در اشعار شاعران عاشورایی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نماد و حسّامیزی نیز به عنوان زیر مجموعه‌ای از بحث استعاره در این پژوهش، مورد بحث واقع شده می باشد. این پژوهش اکثراً به موضوعات بلاغی و اندازه به‌کارگیری هریک از آن‌ها و تحلیل عناصر آفریننده‌ی آن‌ها در شعر عاشورایی معاصر اختصاص دارد. محدوده‌ی زمانی این پژوهش مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سال (1357) تا زمان حاضر (1392) می باشد. گستردگی زمان و فراوانی اشعار عاشورایی و شاعران عاشورا‌یی‌سرا در این دوره، رویکرد این پژوهش را به سمت و سوی چند شاعر خاص معطوف نمود تا تجزیه و تحلیل و رسیدن به هدف و نتیجه مقدور گردد. سید علی موسوی گرمارودی (1320ه.ش)، قادر طهماسبی (فرید)(1331ه.ش)، سید حسن حسینی (1383-1335ه.ش)، احمد عزیزی (1337ه.ش)، علیرضا قزوه (1342ه.ش)، سعید بیابانکی (1344ه.ش) و محمد­سعید میرزایی (1355ه.ش) هفت شاعر برگزیده‌ی این پژوهش‌اند که آثاری قابل تأمل و در خور اعتنا در حوزه‌ی شعر عاشورایی آفریده‌اند. چنان‌که ملاحظه می گردد در این منتخب، هم شاعران نخستین سالیان انقلاب اسلامی و هم شاعران جوان‌تر لحاظ شده‌اند تا علاوه بر نشان دادن فراوانی صورخیال در شعر بعد از انقلاب در قیاس با گذشته، سیر تغییر و تحوّل‌ زیبا‌شناختی در شعر عاشورایی، از اوایل انقلاب تا سال‌های اخیر نیز مشخص گردد. (برای آشنایی بیشتر با هفت شاعر برگزیده­ی این پژوهش، رجوع کنید به: کاروان شعر عاشورا، ص555 به بعد؛ تبیین منظومه­ی ظهر، ص600 به بعد.)

زمینه، سابقه و تاریخچه‌ی موضوع پژوهش:

از میان آثاری که در زمینه‌ی شعر عاشورایی تدوین شده‌اند، می‌توان به چند اثر مهم و شاخص تصریح نمود:

  1. دانشنامه‌ی شعر عاشورایی تألیف مرضیه‌ی محمدزاده:

این اثر دو جلدیِ یک هزار صفحه‌ای، گردآوری چهارده قرن سروده‌های شاعران عرب و غیر عرب در رثای حسین بن علی u می باشد که با مراجعه‌ی صاحب اثر به بیش از چهارصد منبع فارسی، عربی، شیعی و سنی تدوین گشته می باشد. جلد نخست دربرگیرنده‌ی مختصری از زندگی شاعران عرب و نمونه‌هایی از بهترین اشعار و مرآثی آنان می‌باشد که براساس ادوار تاریخی و به ترتیب زمانی ظهور شاعران صورت پذیرفته می باشد. جلد دوم نیز براساس الگوی جلد اول به شاعران غیر عرب (ایرانی و سایر ملل) اختصاص یافته می باشد. این کتاب با هدف معرفی شاعران عاشورایی از دیرباز تا اکنون تدوین شده می باشد که در نوع خود به حق اثری جامع و قابل می باشد.

  1. کاروان شعر عاشورا به قلم محمدعلی مجاهدی:

محمدعلی مجاهدی (پروانه) این کتاب را با پشتوانه‌ی چهل سال مطالعه‌ی دامنه‌دار درمورد‌ی ادبیات آیینی به رشته‌ی تحریر درآورده می باشد. نگارنده در این کتاب آغاز به ذکر انواع تذکره‌های فارسی پرداخته می باشد؛ سپس با ذکر این نکته که هیچ تذکره‌ی مستقلی درمورد‌ی شاعران آیینی و به گونه خاص شاعران عاشورایی نگاشته نشده می باشد، دست بر قلم می‌برد و انگیزه‌ی خود را از تألیف کتاب پر کردن این خلأ ملموس ذکر می کند. این تذکره دارای شش فصل می باشد: فصل اول این اثر با عنوان “سیمای امام حسین u در شعر فارسی” به شاعرانی اختصاص دارد که اثر منظوم مستقلی درمورد‌ی شهدای کربلا ندارند، اما با رویکردی کوتاه و گذرا در بعضی آثار منظوم خود از این مهم غافل نمانده‌اند. در این بخش نمونه‌هایی از آثار سی و پنج تن از شاعران فارسی زبان از سده‌ی پنجم تا سده‌ی سیزدهم ارائه شده می باشد. نویسنده، فصل دوم را با عنوان “معرفی منظومه‌های عاشورایی دور از دسترس و آفرینندگان آن‌ها” به رشته‌ی تحریر درآورده می باشد و بیش از هشتاد منظومه‌ی نادر عاشورایی که اغلب آن‌ها به زیور طبع آراسته نشده را معرفی می کند. مجاهدی در فصل سوم به نقل اشعاری می‌پردازد که بیشتر در مقاتل فارسی پیدا نمود می گردد و نام سرایندگان آن‌ها مشخص نیست. در فصل چهارم با عنوان “چهره‌های آشنای شعر عاشورا”، به معرفی شاعرانی پرداخته می باشد که از سده‌ی چهارم تا نیمه‌ی اول سده‌ی سیزدهم در ایران و سایر کشور‌های اسلامی می‌زیسته‌اند و آثار مستقلی در حوزه‌ی شعر عاشورا رقم زده‌اند. در فصل پنجم این تذکره، رویه‌ای که در بخش چهارم اعمال شده، ادامه پیدا کرده می باشد و به تبیین احوال و آثار عاشورایی پنجاه و یک تن از شاعران فارسی زبان اختصاص یافته که در مقطع زمانی نیمه‌ی دوم سده‌ی سیزدهم تا پایان سده‌ی چهاردهم زندگی می‌کرده‌اند. در فصل ششم نیز نویسنده، به شعر عاشورایی معاصر نظر می کند و به تبیین احوال و نقل آثار منتخبی از عاشورایی سرایان معاصر می‌پردازد.

  1. شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی به قلم محمدعلی مجاهدی:

نگارنده در این کتاب، از کم و کیف عاشورا و جایگاه آن در شعر فارسی سخن می‌گوید و در این راه، موضوعات کتاب را با شواهد گوناگونی مشحون می‌سازد. این کتاب در شش فصل تدوین شده می باشد که فصل اول با عنوان “شعر از منظر قرآن و سنّت” به اظهار شعر عصر جاهلی، رفتار پیامبر اکرم e و ائمه u با شعر ارزشی و ضد ارزشی ، رجز‌های عاشورایی امام حسین u و اصحاب آن حضرت، و قلمرو شعر آیینی در گستره‌ی زبان فارسی اختصاص یافته می باشد. نویسنده در فصل دوم با عنوان “پیشینه‌ی شعر عاشورا در زبان فارسی” به مطالعه نخستین اشعار عاشورایی و معرفی پیشکسوتان شعر عاشورا در زبان فارسی می‌پردازد. او در زیر مجموعه‌ی این فصل هم‌چنین، محتشم را قافله‌سالار شعر عاشورا می‌خواند و صفحاتی را به بحث پیرامون ترکیب‌بند و تأثیر ترکیب‌بند محتشم در شعر عاشورا اختصاص می‌دهد. “سیر تطّور تدریجی شعر عاشورا” عنوان فصل سوم این کتاب می باشد که عوامل دخیل در تطّور ساختاری و محتوایی شعر عاشورا مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. فصل چهارم این اثر “علل رویکرد شاعران به مفاهیم ارزشی در دو دهه‌ی اخیر” می باشد که نگارنده، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدّس را به عنوان مهمترین علت‌ها ذکر می کند. “بایستی‌ها و نباید‌های شعر عاشورایی” مبحثی می باشد که در فصل پنجم این کتاب مطرح می گردد و مجاهدی اظهار عینی و ملموس، زبان ساده و صمیمی، تصویر‌سازی، تنوّع در وزن و قالب و ردیف را در شعر عاشورایی اذعان می کند و نکاتی را که بایستی و نباید در این گونه اشعار به زبان در آیند را گوشزد می کند. او در فصل آخر به “مطالعه نوحه‌ها و شعار‌های عاشورایی” می‌پردازد و چهره‌های شاخص نوحه را در گذشته و امروز معرفی می کند.

  1. تبیین منظومه‌ی ظهر نوشته‌ی غلامرضا کافی:

تبیین منظومه‌ی ظهر کتابی می باشد پربار در نقد و تحلیل شعر‌های عاشورایی از آغاز تا امروز که در هفت فصل و 783 صفحه تدوین شده می باشد. این اثر که در اصل رساله‌ی دکتری غلامرضا کافی می باشد، مبسوط‌ترین کتاب حال حاضر پیرامون نقد شعر عاشورا با رویکردی علمی و دانشگاهی می باشد. او فصل اول و دوم کتاب خود را به کلیّاتی راجع به پیشینه‌ی پژوهش و ارتباط‌ی شعر با شرع و مذهب شیعه اختصاص می‌دهد. نویسنده در فصول بعد با تقسیم‌بندی ابتکاری خود، ادوار تاریخی شعر عاشورایی را در چهار دوره دسته‌بندی می کند:

الف. فصل سوم: وضعیت مرثیه‌سرایی در عصر اول (قرن چهارم تا پایان قرن نهم)

ب. فصل چهارم: وضعیت مرثیه‌سرایی در عصر دوّم (دوره‌ی صفویه)

ج. فصل پنجم: وضعیت مرثیه‌سرایی در عصر سوّم (افشاریه، زندیه و قاجاریه)

د. فصل ششم: وضعیت مرثیه‌سرایی در عصر چهارم (دوره‌ی معاصر)

نویسنده در هر فصل با دقت و مهارت، آغاز به مطالعه وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر مورد نظر می‌پردازد. سپس بحثی پیرامون وضعیت عمومی شعر در آن دوره را از نظر می‌گذراند تا کلیّتی از اوضاع جامعه‌ی آن عصر از هر لحاظ را به خواننده عرضه کند. کافی پس از آن، به گونه خاص به مرثیه‌های عاشورایی رو می کند و خصوصیات مرثیه‌های رایج در آن دوره را برمی‌شمارد. آن‌گاه مرثیه‌سرایان برتر آن دوره را معرفی کرده و مختصری از تبیین حال و نمونه‌های برجسته‌ای از شعر آن‌ها را ذکر می کند. او این الگو را به گونه منظم در تمام فصل‌ها رعایت می کند. غلامرضا کافی فصل آخر کتاب خود را به نتیجه‌گیری از موضوعات و گفته‌های مطرح شده اختصاص می‌دهد و در انتها پیشنهاداتی را برای اهالی پژوهش و علاقمندان به کار در این حوزه ارائه می کند. “مطالعه آرایه‌های ادبی در شعر عاشورایی” که عنوان پژوهش ما می باشد، یکی از همین پیشنهادات می باشد.

  1. جامعه شناسی تحریفات عاشورا به قلم عبدالحمید ضیائی:

ضیائی این کتاب را که از ارزشمند‌ترین تألیفات در زمینه‌ی عاشوراست، با نظری انتقادی و آسیب‌شناسانه به روضه‌ها، مقاتل و ادبیات عاشورایی قلم زده می باشد. این کتاب در دو بخش تنظیم شده می باشد: بخش اول با عنوان “عاشورا و رویکرد جامعه‌شناختی” و بخش دوم با عنوان “ادبیات عاشورا در بوته‌ی نقد”. زیر مجموعه‌های بخش اول عبارتند از:

الف. فصل اول: عاشورا و رویکرد جامعه‌شناختی

ب. فصل دوم: نقد و مطالعه منابع و مقاتل عاشورایی

ج. فصل سوم: تحریف‌شناسی و فرهنگ عاشورا

بخش دوم این کتاب به موضوعات زیر اختصاص دارد:

الف. فصل اول: ادبیات عاشورا در بوته‌ی نقد

ب. فصل دوم: عاشورا در ادبیات فارسی

ج. عاشورا و ادبیات انقلاب اسلامی

نسبت ادبیات و دین، تعریف، اوصاف و معضلات شعر مذهبی، نخستین مرآثی عاشورایی، ادبیات عاشورایی تا قرن نهم، تحول مرثیه‌سرایی پس از قرن نهم، نظری انتقادی به آثار مطرح عاشورایی، شاعران و قالب‌های شعر عاشورایی، عاشورا در شعر کودک و نوجوان و کاستی‌های ادبیات عاشورا مانند موضوعات مهمی می باشد که نویسنده در بخش دوم کتاب خود به آن‌ها پرداخته می باشد.

مطالعه بعضی از آثار عاشورایی معاصر، مانند گنجشک و جبرئیل سید حسن حسینی و سروده‌های علی معلم، سلمان هراتی و علی موسوی گرمارودی از نکات مثبت این اثر می‌باشد که به کار پژوهش حاضر خواهد آمد.

تحریفات گسترده در وقایع عاشورا و مفاهیم ضد ارزش و مطالب دروغینی که به تبع آن وارد عرصه‌ی ادبیات عاشورا گردید، ضرورت تألیف چنین اثری را ایجاد کرده می باشد. جستجو در سایت :   

  1. عاشورا در آیینه‌ی شعر معاصر اثر نرگس انصاری:

نرگس انصاری رساله‌ی دکتری خود را با عنوان مطالعه و تحلیل شعر‌های عاشورایی فارسی و عربی به رشته‌ی تحریر درآورده و سپس در قالب کتابی با نام عاشورا در آیینه‌ی شعر فارسی روانه‌ی بازار کرده می باشد. این اثر ارجمند، نخستین پژوهش تطبیقی میان شعر‌های عاشورایی در دو زبان گوناگون می باشد و از این نظر ارزشی بزرگ دارد. این کتاب در چهار فصل تدوین شده می باشد:

الف. فصل اول: سیر تاریخی شعر عاشورایی از آغاز تا دوره‌ی معاصر

ب. فصل دوم: تحلیل و مقایسه‌ی محتوایی شعر عاشورایی عربی و فارسی

ج. فصل سوم: نقد و مقایسه‌ی تصویر‌پردازی‌های هنری در شعر عاشورایی

د. فصل چهارم: نقد زبان‌شناختی اشعار برجسته‌ی عاشورایی

نویسنده آغاز درمورد‌ی شعر عاشورایی در دو زبان فارسی و عربی، سابقه، علل و انگیزه‌ها و پیشگامان این گونه‌ی شعری قلم می‌زند. سپس قبل از ورود به بحث تحلیل و مطالعه اشعار، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، ادبی و فرهنگی ایران و کشور‌های عربی در سده‌ی اخیر می‌اندازد که بی‌شک از عوامل مؤثر بر ادبیات هر مملکت‌ می باشد. او فصل دوم اثر خود را در دو بخش شخصیت‌ها و موضوعات دسته‌بندی کرده، به تحلیل و مقایسه‌ی محتوایی اشعار عاشورایی عربی و فارسی می‌پردازد. انصاری در فصل سوم آغاز مختصری پیرامون تصویر و تصویر‌پردازی سخن می‌گوید، سپس تصاویر تشبیهی و استعاری در شعر عاشورایی دو زبان را به تحلیل و مطالعه می‌گذارد. او هم‌چنین نگاهی خاص به حواس در حوزه‌ی تصویر‌پردازی می‌اندازد. نقد زبان‌شناسانه‌ی گزیده آثار عاشورایی فارسی و عربی، موضوعی می باشد که نویسنده، فصل سوم اثر خود را به آن اختصاص می‌دهد. “راز رشید” از سید حسن حسینی، “خط خون” از علی موسوی گرمارودی، مثنوی “تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما” از علی معلم، مثنوی “نی نامه” از قیصر امین‌پور، ترکیب‌بند “نینوای عشق” از جلال‌الدین همایی، ترکیب‌بند “با کاروان نیزه” از علیرضا قزوه، “نیمی از خورشید” از سعید بیابانکی، و رباعی “تشنه” از سید حسن حسینی، اشعار منتخبی می باشد که نرگس انصاری برای نقد در شعر عاشورایی فارسی برگزیده می باشد. او پژوهش خود را با مقایسه‌ی و نتیجه‌گیری میان شعر عاشورایی فارسی و عربی در زمینه‌هایی که گذشت به پایان می‌برد و چند پیشنهاد برای ادامه‌ی کار ذکر می کند که “مطالعه صورخیال در شعر عاشورایی” یکی از آن‌هاست. ‌در مجموع این اثر با در نظر داشتن گستردگی موضوع، از بهترین آثاری می باشد که حوزه‌ی ادبیات عاشورا به رشته‌ی تحریر درآمده می باشد. پرداختن به جنبه‌های زیباشناختی شعر عاشورا ــ هر چند نه به گونه کامل ــ از تازگی‌هایی می باشد که در این اثر نمود یافته می باشد و به عنوان پیش زمینه‌ای برای پژوهش حاضر به کار می‌آید.

مقالاتی چند در زمینه‌ی شعر عاشورا نیز تألیف شده که “تصویر‌های ادبی در شعر عاشورایی معاصر” نوشته‌ی دکتر محمود فضیلت و شیدا اسکندری مانند مقالاتی می باشد که در حوزه‌ی صورخیال به رشته‌ی تحریر درآمده می باشد که البته نویسندگان نه به شاعران شاخص و نه به شعر‌های برجسته‌ی عاشورا نظر داشته‌اند و کلیتی از موضوعات بلاغی را در اشعاری پراکنده با موضوع عاشورا مورد مطالعه قرار داده‌اند. در سایر مقالات نیز حضور صورخیال و موضوعات بلاغی بسیار کمرنگ و اغلب بی‌رنگ می باشد. مانند: “ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی” از محمد جنتی‌فر، “تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه” از سید حسین سیدی و هوشنگ استادی، “سیمای امام حسین u در شعر عاشورایی معاصر فارسی و عربی” از عبدالعلی آل بویه لنگرودی و نرگس انصاری.

اهداف پژوهش:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: اخلاق در بوستان