استاد مشاور:

آقای دکتر محمد رضا یوسفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………….. 1

فصل اول کلیات………………………………………. 3

طرح پایان نامه……………………………………. 4

الف)اظهار مسأله ……………………………………. 4

ب)سؤالات پژوهش…………………………………….4

ج)فرضیات پژوهش……………………………………. 5

د)اهمّیت پژوهش…………………………………….5

ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش…………………………………….5

و)روش کار پژوهش…………………………………….6

فصل دوم مطالعه شخصیت رستم و منشأ داستان های او……………..7

2-1-درآمد……………………………………. 8

2-2-پهلوان کیست؟…………………………………….. 8

2-3- مهمترین ویژگیهای پهلوانان……………………………………. 9

2-4-جایگاه و تأثیر پهلوانان درشاهنامه…………………………………….10

2-5-رستم آرمانی­ترین پهلوان حماسه ­های ایرانی………………………… 12

2-6-منشأ داستان های رستم……………………………………. 15

2-7-چهره تاریخی رستم…………………………………….35

فصل سوم مطالعه پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی وتاریخی قبل از شاهنامه……… 43

3-1-درآمد……………………………………. 44

3-2- چهرۀ گرشاسب در متون کهن……………………………………. 46

3-2-1-نام و صفات گرشاسب در اوستا……………………………………. 48 جستجو در سایت :   

3-2-2 خاندان گرشاسب در اوستا……………………………………. 48

3-2-3- اعمال مذهبی گرشاسب در اوستا……………………………………. 50

3-2-4- اعمال پهلوانی گرشاسب در اوستا……………………………………. 52

3-2-5-پایان کارگرشاسب در اوستا:……………………………………. 61

3-3-چهره گرشاسب درمتون پهلوی…………………………………….62

3-3-1-نام و صفات گرشاسب در متون پهلوی……………………………………. 63

2-3-2-خاندان گرشاسب در متون پهلوی…………………………………….63

3-3-3-اعمال مذهبی گرشاسب در متون پهلوی……………………………………. 63

3-3-4-اعمال پهلوانی گرشاسب در متون پهلوی……………………………………. 64

3-3-5-گناه محاکمه و مجازات گرشاسب در متون پهلوی……………………………………. 68

3-3-6- گرشاسب و تأثیر او در آخرالزمان……………………………………. 69
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
3-4-نسب نامۀ گرشاسب در متون تاریخی کهن…………………………………….70

فصل چهارم پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه…………………………………….. 73

4-1درآمد……………………………………. 74

4-2-خاندان رستم در شاهنامه:…………………………………….75

4-2-1-گرشاسب……………………………………. 75

4-2-2-کریمان……………………………………. 77

4-2-3-نریمان……………………………………. 78

4-2-4-سام……………………………………. 79

4-2-5-زال……………………………………. 80

4-2-6 -رستم……………………………………. 85

4-2-7-شغاد……………………………………. 90

4-2-8 -زواره……………………………………. 90

4-2-9- سهراب……………………………………. 91

4-2-10 -فرامرز……………………………………. 95

4-2-11- بانوگشسب……………………………………. 97

4-2-12-بیژن……………………………………. 98

فصل پنجم پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پس از شاهنامه……..99

5-1درآمد……………………………………. 100

5-2-گرشاسب نامه……………………………………. 101

5-3-بانو گشسب نامه……………………………………. 105

5-4-جهانگیر نامه……………………………………. 112

5-5-برزونامه…………………………………….116

5-6-فرامرزنامه……………………………………. 120

5-7- بهمن نامه……………………………………. 126

5-8-شهریارنامه…………………………………….132

5-9-سام نامه…………………………………….138

فصل ششم نتیجه گیری……………………………………… 143

فهرست منابع……………………………………..149

چکیده:

این پژوهش با عنوان«مطالعه پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه»به نگارش درآمده می باشد.یافته های پژوهش نشان می­دهد که داستان رستم منشأ سکایی داردو این فرض با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسیار کمرنگ حضور این پهلوانان در ادبیات پهلوی، هرچه بیشتر تقویت می­گردد.بعضی از محققین،رستم را فردی افسانه ای می­دانند اما بعضی دیگر برای او شخصیتی تاریخی قائل شده اند و در تحلیل جنبۀ تاریخی شخصیت رستم،وی را با گندفر، شاه سیستان یا سورنا، سردار اشکانی، یکی پنداشته­اند.در روایات اوستایی از رستم و زال نشانی نیست و قهرمان بزرگ اوستا گرشاسب می باشد.در شاهنامه رستم محور اصلی می باشد.علت تفاوت روایات حماسی شاهنامه با روایات حماسی تبلور یافته در اوستا و متون پهلوی در این می باشد که شاهنامه نه متّکی به سنت زرتشتی،بلکه مبتنی بر روایات شفاهی و کتبی خراسان می باشد که توسط «گوسانان» اشاعه داده می­شدند و اغلب در عصر فردوسی به کتابت درآمده بودند.قهرمان اصلی بسیاری از این منظومه­های سروده شده پس از فردوسی، فرزندان و نوادگان رستم هستند.سلسله نسبی که از این متون حماسی به دست می­آید تقریباً با یکدیگر همخوانی دارند و میتوان گفت که همگی بر اساس یک متن و الگوی واحد شکل گرفته اند.

مقدمه:

روایات حماسی ما براثر تعدد آثار مشحون به اسامی بسیاری از پهلوانان می باشد که حتی     شماره کردن آنها نیز کاری بس دشوار می باشد و پژوهش درمورد یک یک آنها نیازمند کتابی خاص می باشد از اینروی نگارنده در این پژوهش قصد پژوهش در باب تمام این پهلوانان را ندارد وتنها برآن می باشد که به شخصیت مشهورترین پهلوان حماسه ایران یعنی رستم زال بپردازد و پیشینه او و خاندانش را مورد مطالعه و مطالعه همه جانبه قراردهد.پهلوانان ایران درمنظومه های حماسی معمولاً یا از خاندان های معروف پهلوانی اند یا اشخاص منفردی هستند که به قبیله و عشیره ای تعلق ندارند.

خاندان رستم بزرگترین و نام آورترین خاندان پهلوانی حماسه های ایرانی و همچنین پس از خاندان های شاهی یعنی پییشدادیان و کیانیان پر آوازه ترین حکومت محلی در شاهنامه می باشد.این خاندان را به نام های خاندان گرشاسب،سام و زال نیز مخاطب می سازند.این افراد همگی قبل از رستم بودند و کارهای مهمی انجام داده اند اما زیرا رستم پرآوازه تر می باشد این خاندان بیشتر به خاندان رستم شهرت دارد.

به دلیل اهمیت ویژه ای که خاندان رستم در میان سایر خاندانهای پهلوانی حماسه ایران دارد و اینکه حماسه های رستم و خاندان او از گذشته تاکنون سخت مورد علاقه و توجه مردم بوده می باشد،بنابرین بیشترین تحقیقات صورت گرفته راجع به خاندن های پهلوانی بر روی این خاندان متمرکز شده می باشد. اما مشکل این می باشد که تقریباً تمام تحقیقاتی که راجع به این خاندان پهلوانی صورت گرفته تک بعدی بوده و تنها به شخصیت رستم یا گرشاسب پرداخته اند و این پژوهش ها نه در بسترحماسه که درقلمرو اسطوره و یا تاریخ بوده می باشد و در هیچ یک از تحقیقات انجام شده به این خاندان به صورت یک کل نگریسته نشده می باشد.

این اشکال از آن جا ناشی می گردد که تمام توجهات فقط معطوف به شاهنامه بوده می باشد و زیرا یگانه قهرمان محوری آن رستم بوده می باشد، پس بیشتر تحقیقات راجع به این شخصیت حماسی انجام شده می باشد.

دراین پژوهش،کوشش نگارنده برآن می باشد تا نسبت به تحقیقاتی که تاکنون در مورد این خاندان پهلوانی انجام شده پا را فراتر نهاده و علاوه بر مطالعه شاهنامه به عنوان متن محوری،سایر متون ادبی و تاریخی قبل و بعد از آن را نیز که از خاندان رستم در آن ها         سخن رفته می باشد، مورد واکاوی جامع و کامل قرار دهد. باشد که این مطالعه گسترده و همه جانبه به رمز گشایی هرچه بهتر و روشن تر این خاندان بزرگ پهلوانی بیانجامد.

فصل اول: کلیات

طرح پایان نامه:

الف) اظهار مسأله

رستم مانند قهرمانان بزرگ و مهم حماسی ملی ایران می باشد ودر فرهنگ و ادبیات فارسی حضور گسترده و تأثیرگذاری دارد.یکی از موضوعات مهم دربارۀ رستم،بحث پیشینه ی تاریخی رستم و زال می باشد که در شاهنامه که مهمترین اثر حماسی ایرانیان به شمار می رود،پیشینۀ این خاندان به صورت کامل نیامده و از سلسلۀ خاندان رستم تنها چند تن ذکر گردیده می باشد و دربارۀ اینکه این اسامی آیا شخصیت مستقل دارند یا به هم تطبیق می شوند نیز بحث هایی مطرح می باشد.

باتوجه به نفوذ وتاثیر این خاندان پهلوانی بر حماسۀ ملی ایران وفرهنگ فارسی،لازم می باشد مطالعه دقیق و کاملی در متون کهن،قبل از شاهنامه،در شاهنامه وآثار تاریخی و حماسی بعد از شاهنامه انجام گیرد وتمامی موضوعات واکاوی گردد و درمتون گوناگون مطالعه تطبیقی به اقدام آید و در این رساله این موضوع مطالعه خواهد گردید.

ب) سوالات پژوهش

1.خاندان رستم درفرهنگ ایران و زبان فارسی چه جایگاهی دارد؟

2.پیشینۀ خاندان رستم در نامۀ اوستا چگونه بازتاب یافته می باشد؟

3.پیشینه خاندان رستم در متون پهلوی پیرو اوستا چگونه می باشد؟

4.پیشینه و کیفیت بازتاب خاندان رستم در شاهنامه به چه صورت می باشد؟

5.روایات مرتبط با خاندان رستم در شاهنامه و منابع مورد استفادۀ او چگونه می باشد و آیا اختلافات روایاتی هست و آیا فردوسی در این روایات دخل و تصرفاتی دارد؟

6.تاریخچۀ خاندان رستم در آثار ادبی و تاریخی پس از شاهنامه چگونه بازتاب یافته می باشد؟

ج) فرضیات پژوهش

1. با در نظر داشتن بازتاب گسترده رستم در شاهنامه و نفوذ شاهنامه در میان مردم خاندان رستم  در فرهنگ ایران بازتاب گسترده ای دارد.

2. در اوستا اشاراتی به بعضی از افراد خاندان رستم شده می باشد اما گویا به علت های تاریخی و گاه مذهبی، تعمدی در نیامدن ذکر این خاندان باشد.

3. در سایر متون کهن به خاندان رستم اشاراتی شده اما چندان به جزئیات نپرداخته اند.

4.در شاهنامه خاندان رستم به شکل گسترده تری بازتاب یافته می باشد.

5.فردوسی به جهت امانتداری کوشش کرده چندان تغییری در اصل روایات ندهد اما در ترجیح بعضی روایات مختلف اعمال نظر دارد.

6.بعضی از متون حماسی مانند گرشاسب نامۀ اسدی توسی و دیگر کتب تاریخی به شکل گسترده تری به این خاندان توجه کرده اند.

د) اهمیت پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه جامع و کامل خاندان رستم به عنوان یکی از شخصیت های مهم و حماسی ملت ایران می باشد. انتظار می رود که با انجام این پژوهش شخصیت رستم و همچنین خاندان او هر چه بهتر به جامعه ادبی شناسانده شوند و ثمرۀ این پژوهش مقدمه ای باشد برای افراد دیگری که علاقه مند به فعالیت در این حوزه هستند.

ه) سابقه و پیشینه پژوهش

موضوع شخصیت رستم و خاندان او مانند سام،زال و گرشاسب از موضوعات مهم حماسی ملی ایران می باشد و این خاندان از خاندان های پهلوانی و تاثیرگذار تاریخ حماسی ایران به شمار می رود.از این جهت از دیرهنگام مورد توجه شاعران،حماسه پردازان و تاریخ نگاران بوده می باشد و درکتاب هایی مانند: حماسه سرایی در ایران،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، پژوهشی در اساطیر ایران و دیگر کتاب ها و مقالات به تناسب به آن پرداخته اند اما تاکنون مطالعه جامع و کامل و تطبیقی انجام نگرفته می باشد.

و) روش کار پژوهش

روش کار پژوهش به صورت کتابخانه ای انجام گرفته می باشد.نگارنده در گام نخست، با مراجعه به کتاب خانه های مختلف مانند کتابخانه های دانشگاهی، عمومی و تخصصی ادبیات،کتب و مقالات مورد نیاز و مرتبط با موضوع پژوهش را جمع آوری و شروع به مطالعۀ آن ها نمودم.در قدم بعدی از مطالبی که به موضوع پژوهش مرتبط بود، فیش برداری انجام دادم و سپس فیش­های به دست آمده را با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور، مورد بازبینی قرار دادم و مطالب آن ها را دسته بندی نمودم و ماحصل آن ها را در یک مقدمه و پنج فصل همراه با لیستی از،منابع ومآخذ به تبیین زیر، به تحریر در آوردم:

1.فصل اول: کلیات

2.فصل دوم: مطالعه شخصیت رستم و منشأ داستان های او

3.فصل سوم: پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه

4.فصل چهارم: پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه

5.فصل پنجم: پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پس از شاهنامه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : شرح سیصد غزل آغازین حزین لاهیجی