کانسار بوکسیتی

مطالعات صحرایی

با توجه به اينكه کانسار بوکسیتی مورد مطالعه سطح الارضي است مطالعات صحرايي برای درک و تحليل زمين شناسي منطقه ضرورت دارد. با استفاده از نقشه های زمین شناسی و عکس های هوایی شهرستان دهدشت بهترین رخنمون ها از نهشته های بوکسیتی در یال شمالی تاقدیس کوه سیاه  ویال جنوبی تاقدیس مندان انتخاب شد. سپس این رخنمون ها پیمایش، و موقعیت آنها نسبت به سازند های همجوار آنها مشخص شدند. در ادامه، با انجام بررسیهای صحرایی و با نگرشی ویژه بر زمین شناسی اقتصادی، نمونه برداریهای لازم انجام شد. قریب به 50 نمونه 1 کیلوگرمی از بوکسیت های مورد مطالعه و با پراکنش مطلوب در بخش های مختلف شمالی، جنوبی و مرکزی این لنزها برداشته شد. نمونه های برداشته شده در آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود تحت آنالیز XRD و XRF قرار گرفت. ترکیب کانی شناسی نمونه های مورد بررسی به روش پراش پرتو ایکس (XRD) و ترکیب شیمیایی نمونه ها، به روش فلوئورسانس پرتو ایکس (XRF) در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت کانساران بینالود تعیین شد. درصد عناصر اصلی تشکیل دهنده این نمونه های بوکسیتی،عناصر ردیاب 22عنصری و وزن مخصوص هر کدام از آنها محاسبه شد. همچنین برای بررسی خصوصیات پتروگرافی کانسار بوکسیتی مورد مطالعه، این عدسی های بوکسیتی پیمایش شدند. باتوجه به اینکه این کانسار بوکسیتی بین سازندهای سروک به عنوان کمر پایین و سازند ایلام به عنوان کمر بالا قرار گرفته است این دو سازند هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای برداشت نمونه های پتروگرافی مترکشی های لازم انجام شد و در جهت عمود بر امتداد لایه ها نمونه برداری های لازم انجام گرفت. برای این مرحله از انجام این تحقیق قریب به 42 نمونه سنگ از سازند های سروک در پایین لنزها و کانسار بوکسیتی در وسط و سازند ایلام در بالای این لنزها برداشته شد. نمونه های سنگی برداشته شده به آزمایشگاه برده شد و از آنها مقطع نازک (Thin section) و 30 مقطع صیقلی (پالیش ) تهیه شد.

 

1-5-3 مطالعات و روش آزمایشگاهی

در پی انجام بررسی‌های صحرایی و نمونه برداریهای لازم، 42 مقطع نازک(Thin section) از نمونه های آهکی سازند های سروک و ایلام و نمونه های بوکسیتی  از منطقه مورد مطالعه تهیه شد و در آزمایشگاه بوسیله میکروسکوپ پلاریزان زمین شناسی برای تشخیص اجزاء سنگی، درصد آنها و نامگذاری سنگ‌ها  براساس تقسیم بندی فولک ودانهام استفاده شد. در مقاطع میکروسکوپی، مواردی چون نوع، ترکیب کانی شناسی، اختصاصات سنگ شناسی نمونه های برداشته شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تعداد30نمونه مقاطع صیقلی تهیه شد ه مورد مطالعه و بررسی کانیهای فلزی  واُپک موجود و همراه بوکسیت قرار گرفت.