دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

فعل ارتکابی را به اعتبار قابل نظاره بودن یا نبودن و به بیانی دیگر عینی و غیر عینی بودن، به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده و هریک را جداگانه مطالعه می نماییم: دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com     جستجو در سایت :    متن کامل در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده می باشد. همانطور که گفته گردید، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه می باشد و معروف فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

بعضی دیگر از فقها نیز علی رغم تصریح به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248). جستجو در سایت :    علاوه بر فقهای پیش گفته، بعضی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره قتل عمد

«بشر» دومی نیز زاید می باشد، زیرا واضح می باشد که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) بشر می باشد و موضوع حقوق جزا، بشر و اقدام وی و پس، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول می باشد که این دیگری بشر می باشد. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119). کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد می باشد که هدف اخلاق، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

        جستجو در سایت :        فصل اول: کلیات پژوهش           دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com    1-1- مقدمه حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک

  مبحث نخست: مفهوم دعوا دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده می باشد.[84] درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد. 1- دعوا حقّی می باشد که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند، مجری می باشد. اما در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ می باشد. به اظهار دیگر، محاکم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی 1-1-4 کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از آغاز برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی به وجودمی آید، تدوین شده می باشد و لزوماً نسبت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل