دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

                              تقدیر و تشکر: با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنما و مشاور ارجمندم سرکار خانم دکتر مریم نقدی و جناب آقای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

بعضی دیگر موضوع را با در نظر داشتن وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات ارتباط استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل را بر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه‌ای می باشد که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می گردد( پیشین، 20). 4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در ارتباط با ترک فعل دانلود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در پایان با اندکی اغماض، می‌توان گفت، جنایت جرمی می باشد که موضوع آن بشر در مفهوم عام (بشر زنده، جنین، میت) و شکل گیری آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع می باشد. بنابر این با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی، که اظهار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

جستجو در سایت :    فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. بعضی، مانند آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

حد به مجازاتی گفته می گردد که نوع و اندازه و کیفیت آن در شرع تعیین شده می باشد. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت شکل گیری می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

                  فصل اول: کلیات پژوهش               1-1  روانی مرتکب در اقدام نوعا کشنده برای شکل گیری قتل عمدی، صرف انجام اقدام نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب بایستی از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

1-2- اظهار مسئله قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی شکل گیری می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده می باشد. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن می باشد. ارتباط علیت امری قانونی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل