دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

فعل ارتکابی را به اعتبار قابل نظاره بودن یا نبودن و به بیانی دیگر عینی و غیر عینی بودن، به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده و هریک را جداگانه مطالعه می نماییم: دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده می باشد. همانطور که گفته گردید، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه می باشد و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

بعضی دیگر از فقها نیز علی رغم تصریح به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248). جستجو در سایت :    علاوه بر فقهای پیش گفته، بعضی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119). کانت یکی از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

        جستجو در سایت :        فصل اول: کلیات پژوهش           دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com    1-1- مقدمه حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک

  مبحث نخست: مفهوم دعوا دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده می باشد.[84] درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد. 1- دعوا حقّی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند، مجری می باشد. اما در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی 1-1-4 کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از آغاز برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل