دسته‌بندی نشده

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

بدیهی می باشد در آغاز بایستی تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع می باشد. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

قراردادهای معاوضی

ب) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت منفعت” و یا “بهره برداری از حق انتفاع” که در قالب قراردادهای اجازه ای “[67] متبلور می شوند.[68]   2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین نمونه بارز این نوع قراردادها را می توان در “قراردادهای امتیازی” بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف سرمایه گذاری

سازمان تجارت جهانی[2] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های حقوقی مدیریت ریسک

گفتار نخست- تامین مالی پروژه محور[226] تامین مالی پروژه محور یکی از مناسب ترین روش های تامین مالی بلندمدت برای صنایع سرمایه بر مثل پروژه های نفت و گاز می باشد. تامین مالی پروژه محور نخستین بار در سال 1930 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های متفاوت مدیریت ریسک

روش «مونت کارلو»[72] در بسیاری از پروژه ها، متولیان پروژه تمایل دارند تا ریسک های موجود در آن را در بدترین حالت ممکن در نظر بگیرند. تکنیک مونت کارلو یکی از تکنیک های کل گرا در میان تکنیک های مدیریت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف مدیریت قرارداد

مدیریت قراردادی متشکل از پنج عنصر می باشد: برنامه ریزی و تدارک طرح[11]: نخستین مرحله ی مدیریت قرارداد، برنامه ریزی می باشد. از آنجایی که به وسیله ی برنامه ریزی، استراتژی و اهداف انعقاد قرارداد مشخص می گردد، می توان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های استنتاج در حقوق بین الملل

ایده یا تفکّر حقوقی که در روش تجربی ازآن سخن به میان آمد به کمک روش منطقی(استدلال منطقی) نیاز جامعه را به سازماندهی و قاعده مندی تأمین می کند. روش منطقیِ حقوق بین الملل همان روش استدلال منطقی می باشد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل

چنانکه در بخش پیش نیزگفته گردید آغاز بایستی وجود موضوعی را اثبات نمود وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن گردید؛ به اظهار دقیق تر برای رفتن به سراغ معرفت شناسی آن علم آغاز بایستی از هستی شناسی[22] بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[12]

بحث از خود نظام حقوقی، چگونگی شکل گیری یک نظام حقوقی، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس جستجو در سایت :    کلسن یا رویکرد پوزیتیویستها به حقوق در همین راستا قابل تحلیل می باشد.3. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل